Kommunstyrelsen

En av nämnderna är kommunstyrelsen. Den har ett speciellt uppdrag att leda kommunens verksamheter genom samordnad styrning.

Det innebär att kommunstyrelsen kan bestämma över de andra nämnderna inom vissa områden.

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regering. Kommunstyrelsen leder arbetet inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi samt:

 • följer nämndernas arbete
 • förbereder ärenden inför kommunfullmäktige
 • genomför kommunfullmäktiges beslut
 • har ett särskilt ansvar för exempelvis näringslivsfrågor, ekonomi, digitalisering-, upphandling-, kommunikation- och arbetsgivarfrågor.

Kommunstyrelsen ledamöter utses av kommunfullmäktige och ska leda och samordna kommunens frågor och ha koll över nämndernas arbete. Kommunstyrelsen styrs av en ordförande och två vice ordförande samt ytterligare tolv ledamöter och sju ersättare. Det finns tre utskott i kommunstyrelsen:

 • arbetsutskottet
 • personalutskottet
 • plan-, mark- och exploateringsutskottet (plex-utskottet).

Utskotten förbereder ärenden till kommunstyrelsen samt tar beslut i av kommunstyrelsens delegerade ansvarsområden.

Kommunstyrelsens förvaltning heter kommunledningsförvaltningen. Dessutom gör samhällsbyggnads­förvaltningen en del uppgifter åt kommunstyrelsen.

Sammanträdesdatum

Datum för 2023:

 • 14 februari
 • 14 mars
 • 11 april
 • 30 maj
 • 20 juni
 • 5 september
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 28 november
 • 19 december

Insyn och kontaktuppgifter

Beslut från kommunstyrelsens senaste möte

Detta är några av de beslut som togs under kommunstyrelsens senaste sammanträde. Vill du läsa om alla ärenden och beslut kan du ta del av hela protokollet.

17 januari

Beslut om stängda delar för kommunstyrelsens sammanträde

2021 fattades ett beslut att dörrarna alltid skulle vara stängda för allmänheten under punkterna ”Kommundirektören informerar” och ”Information om Corona-läget”. Detta beslut upphävs nu. Kommunstyrelsen beslutade att i början av varje sammanträde ska det bestämmas under vilka punkter på dagordningen som dörrarna ska hållas stängda för allmänheten. Kommunstyrelsens möten ska enligt tidigare beslut från 2011 vara öppna för allmänheten så länge ärenden inte rör sekretess myndighetsutövning mot enskild.

Uppdaterad policy för lokaluthyrning

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om ett uppdrag om policy för lokaluthyrningen. Förslaget är att upplevelsenämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag på policy. Policyn ska stämma överens med Sveriges kommuner och regioners rekommendationer.

Nya rutiner kring publicerade underlag från utskotten

Tidigare har vi på kommunens webbplats publicerat underlagen till kommunstyrelsens utskott innan sammanträdena har ägt rum. Vi kommer inte längre att lägga ut utskottens underlag i det här tidiga skedet, eftersom underlagen är mestadels arbetsmaterial som kan komma att förändras.

Agendan och protokoll publiceras som vanligt

Vi kommer fortsätta att publicera agendan för mötet och protokoll från de möten som varit. När protokollet publiceras kommer också underlagen till de beslut som är fattade att publiceras.

Förändringarna gäller bara utskotten

Förändringarna gäller bara handlingarna till utskotten. Kommunstyrelsens, nämndernas och kommunfullmäktiges underlag kommer att publiceras som vanligt.

Lämna din åsikt

Du kan givetvis fortfarande lämna dina åsikter eller synpunkter till de olika ärenden som ska diskuteras på mötet. Du är alltid välkommen att kontakta våra politiker.

Kallelser och protokoll

Cirka en vecka inför politiska möten publiceras kallelser med dagordning. Senast två veckor efter mötet publiceras ett protokoll med alla beslut. På denna sida finns kallelser och protokoll från innevarande och föregående år. Äldre dokument kan du beställa via kommunens diarium.