Kommun­fullmäktige i Enköping

Hitta sammanträdesdatum och följ kommun­fullmäktiges möten via webb-tv. Läs protokoll och kallelser eller kontakta ledamöter.

Sammanträdesdatum

Vanligtvis börjar mötena klockan 18, undantaget är mötet då budgeten ska beslutas. Det mötet börjar redan på morgonen.

Möten 2023:

 • 28 augusti (inställt)
 • 25 september 
 • 16 oktober
 • 13 november (mötet börjar klockan 09.00)
 • 18 december

Sammanträden öppna för alla

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för alla. Du kan lyssna på sammanträdet på plats eller titta på webb-tv.

Allmänhetens frågestund

På kommunfullmäktiges sammanträden kan allmänhetens frågestund äga rum. På kallelsen till respektive kommunfullmäktige står det om frågestunden kommer ske. Skicka din fråga till kommunfullmäktiges ordförande eller kommunsekreteraren.

Mats Flodin, kommunfullmäktiges ordförande

E-post: mats.flodin@politiker.enkoping.se

Kommunsekreterare

E-post: kommunsekreterare@enkoping.se

Webb-tv

Du kan följa kommunfull­mäktiges möten direkt via webb-tv eller se dem i efterhand.

Väljer att du att se sändningen i efterhand kan du även få undertexter. För att få undertext behöver du klicka på symbolen för undertext (bredvid kugghjulet) i Youtube-klippet.

Nästa livesändning

25 september.

Sidan aktiveras dagen innan mötet.

På webbplatsen finns endast länkar till sammanträden från och med maj 2023. Vill du ta del av äldre sändningar eller specifika ärenden kan du kontakta kommunen.

Beslut från kommunfullmäktiges senaste möte

Detta är några av de beslut som togs under kommunfullmäktiges senaste sammanträde. Vill du läsa om alla ärenden och beslut kan du ta del av det fullständiga protokollet.

19 juni

Ändringsbudget 2023

Kommunfullmäktige godkände förslag till ändringsbudget 2023 och plan 2024–2025. Detta innebär att kommundirektören får i uppdrag att utreda effektiviseringsförslagen: avtalstrohet, upphandling, taxor och avgifter, extern drift av restaurang, relax och gym på Pepparrotsbadet, samordna fastighetsskötsel och yttre skötsel, samt centralisering av funktionen nämndsekreterare, registrator och arkivarie. Kommundirektören ska återrapportera gällande dessa uppdrag till kommunstyrelsen senast den 19 december 2023.

Detta beslut grundar sig i att kommunfullmäktige, utifrån årsplan med budget 2023 och plan 2024–2025, gav kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå samordning, effektivisering och verksamhetsutveckling för 55,4 miljoner kronor i minskade kostnader och ökade intäkter för 2023. Kommunfullmäktige gav också kommunstyrelsen i uppdrag att se över behovet av omprioritering i investeringsbudgeten och hur förflyttning i tid av planerade projekt påverkar kommunens driftsbudget, utifrån den senaste befolkningsstatistiken. Utifrån detta tog förslag till ändringsbudgeten 2023 fram.

Du kan läsa mer om ändringsbudgeten i protokollet.

Projektbudget för Enköpings kommunhus

Den 27 mars 2023 tecknade kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören hyresavtalen för det nya kommunhuset. I hyresavtalen finns det ett genomförandeavtal som reglerar byggnationen av kommunhuset. Under genomförandefasen kan vissa tillägg eller ändringar behöva göras i byggnaden på kommunens önskemål, som innebär en ytterligare kostnad för kommunen. Det kommer även att uppstå kostnader utöver hyran för att få klart det nya kommunhuset, till exempel mötesteknik, IT-infrastruktur, inredning, larm och säkerhet, lokalteknik, flyttar, förändringsledning och kommunikation, fasadskyltar med mera.

Under våren 2023 har ett förslag till projektbudget arbetats fram för genomförandefasen av kommunhuset. Kommunfullmäktige godkänner nu projektbudgeten för Enköpings kommunhus med 30,9 miljoner kronor för investeringsutgifter och 8,6 miljoner kronor för direkta kostnader.

Om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Enköpings kommuns högst beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Kommunfullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen. Vart fjärde år röstar Enköpings invånare om vilka ledamöter som ska sitta i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar vilka politiska nämnder som kommunen ska ha och utser ledamöter och ersättare till nämnderna. Kommunfullmäktige styr kommunens verksamhet genom att ge nämnderna uppdrag och ansvarsområden.

Kommunstyrelsen fungerar som regeringen och ansvarar för kommunens ekonomi och att de mål som kommunfullmäktige beslutat om uppfylls. Nämnderna ansvarar för sitt verksamhetsområde och de mål som kommunfullmäktige beslutat om.

Kommunfullmäktige beslutar bland annat om mål, budget och prioriteringar för kommunens nämnder och verksamheter

Ledamöter

Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till kommunens nämnder och till kommunrevisionen. Kommunfullmäktige består av en ordförande och två vice ordförande samt ytterligare 48 ledamöter och 31 ersättare.

Styre

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande nivån i kommunen. Kommunfullmäktige i Enköping består av 51 folkvalda politiker från nio olika partier. En plats i kommunfullmäktige kallas för mandat. Att få mandat i en kommun betyder att få en ordinarie plats i kommunfullmäktige. Varje parti får mandat utifrån hur invånarna har röstat. Flest röster ger flest mandat.

Under mandatperioden 2023-2027 styrs Enköpings kommun av en koalition som består av Moderaterna, Centerpartiet, Nystart Enköping, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna.

Tillsammans har de sex partierna 26 av 51 mandat, vilket innebär att de har majoritet i kommunfullmäktige.

Mandatfördelning 2023-2027

 • Socialdemokraterna – 13 mandat
 • Moderaterna – 10 mandat
 • Sverigedemokraterna – 9 mandat
 • Nystart Enköping – 6 mandat
 • Centerpartiet – 4 mandat
 • Kristdemokraterna – 3 mandat
 • Vänsterpartiet – 3 mandat
 • Miljöpartiet – 2 mandat
 • Liberalerna – 1 mandat

Kallelser och protokoll

Cirka en vecka inför politiska möten publiceras kallelser med dagordning. Senast två veckor efter mötet publiceras ett protokoll med alla beslut. På denna sida finns kallelser och protokoll från 2022 och framåt. Dokument som är äldre kan du beställa via kommunens diarium.