Års­redovisning

I kommunens årsredovisning kan du läsa vad kommunen gjort föregående år, mål vi uppnåt och vad resultatet blev av den budget vi hade.

Hitta på sidan

Filmen är en kort sammanfattning av Enköpings kommuns årsredovisning 2020. Sammanfattningen kan du också läsa längre ner på denna sida eller i själva årsredovisningen. I filmen beskrivs även året i korthet, baserat på nyheter som finns på kommunens webbplats.

För att få fram filmens undertexter trycker du på knappen med symbol för undertext, bredvid kugghjulet.

Mycket av verksamheternas energi har gått till annat under det unika året 2020. Vi har varit tvungna att anpassa kommunens verksamheter utifrån pandemin. Jag tänker särskilt på utmaningarna inom vård och omsorg samt utbildningsområdet. Alla medarbetare och verksamheter har gjort ett fantastiskt arbete under året, där vi gjort allt för att ställa om istället för att ställa in.

I och med de nya förutsättningarna rör vi oss mot nya sätt att erbjuda kommunal service. Digitala och andra nytänkande lösningar blev ännu viktigare när anhöriga ville möta sina nära och kära på äldreboendet, när lärarna fick undervisa digitalt eller när biblioteket säkerställde böcker till äldre genom att lansera Bokkassen.

Jag vill lyfta fram några särskilt viktiga händelser under 2020:

 • Kommunfullmäktige beslutade att vi ska bygga ett nytt gymnasium för 1 600 elever, vilket blir kommunens hittills största investering.
 • Kommunen undertecknade Europas första klimatkontrakt tillsammans med åtta andra kommuner för att snabba på klimatomställningen.
 • Bygget av det nya Pepparrotsbadet blev klart.
 • Det blev klart med ett nytt busslinjenät för vår växande stad.
 • Kommunens första idrottsgala arrangerades för att hylla vårt fantastiska föreningsliv med alla ledare och eldsjälar. Jag hoppas att vi kan bjuda in till en uppföljare inom kort.

Enköpings kommun gör, liksom de flesta kommuner i Sverige, ett mycket bra ekonomiskt resultat för 2020 och det beror i huvudsak på statliga pengar. Statsbidragen gör att vi slipper låna så mycket som vi först trodde. Lägre andel lån är viktigt ur ett långsiktigt perspektiv och betyder mer pengar till verksamhet.

Vi växte mer än vanligt och blev 953 fler invånare under 2020, vilket är den näst högsta tillväxttakten i kommunens historia. Jag läste i en av de större fastighetstidningarna att Enköpings kommun är en ”het” kommun. Det är positivt och innebär att många tittar på oss och undrar vilka fördelar Enköping kan bidra med i deras verksamhet eller liv. Men det kostar att växa, speciellt när man växer så fort som Enköpings kommun gör just nu. Är det bra eller dåligt? Betydligt mer bra än om det vore tvärtom. Men det är utmanande och vi är alla tvungna att hjälpas åt med att prioritera mellan allt vi behöver göra eller investera i. Just nu är det begränsade resurser för ambitionshöjande satsningar.

Den delvis nya kommunledningen som kom på plats under sensommaren har blivit en rejäl vitamininjektion. Det är kul att se hur deras erfarenheter och perspektiv från andra kommuner berikar Enköpings kommuns arbete.

När vi stänger 2020 års böcker inleds i samma stund arbetet framåt. En tydlig reflektion från pandemins utmaningar är att det kommer förändra hur vi jobbar och möts framöver.

Jag vill tacka alla medarbetare och förtroendevalda för era insatser och ert engagemang under detta speciella år. Ett särskilt tack till medarbetare inom vård och omsorg samt utbildning som på ett fantastiskt sätt hanterat pandemins ständiga utmaningar.

Ingvar Smedlund (M), kommunstyrelsens ordförande.

Covid-19 – en stor faktor i årsredovisningen

Kommunens resultat, exklusive exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar, uppgick till 97 miljoner kronor vilket motsvarar 3,6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är 70 miljoner kronor bättre resultat jämfört med det finansiella målet för 2020. Det höga resultatet förklaras framför allt av de stora statliga satsningarna mot covid-19. Det positiva resultatet tillsammans med lägre investeringar än planerat gör att kommunens tre finansiella mål för 2020 uppnåddes.

Kommunkoncernens låneskuld

Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt med att nya investeringar behöver finansieras. Skulden uppgick vid årsskiftet till totalt 3 588 miljoner kronor, vilket motsvarar 78 tusen kronor per invånare. Det är AB Enköpings hyresbostäder och Enköpings kommun som har den största delen av låneskulden. Sedan 2016 har låneskulden ökat med 1 480 miljoner kronor (70 procent).

Sedan 2016 har låneskulden ökat med 1 480 miljoner kronor (70 procent). EHB står för 55 procent och Enköpings kommun står för 34 procent av koncernens låneskuld för 2020. Det är EHB och Enköpings kommun som står för huvuddelen av låneskuldens ökning sedan 2016. För 2020 är den största delen av investeringarna i byggnation av bostäder, förskolor och simhall.

Befolkningen fortsätter öka i Enköping

Enköpings kommun går mot strömmen och växer med 2,1 procent, eller med 953 personer, vilket är Sveriges sjätte snabbaste ökningstakt. Det är klart snabbare än i Uppsala län som helhet och snabbare än vad befolkningsprognoserna beräknat.

I jämförelse med ett urval av kommuner så är det en tudelad bild som framkommer. Kommuner som historiskt haft höga ökningstakter med höga invandringsnetton exempelvis Uppsala och Upplands-Väsby, ser en tydlig avmattning samtidigt som andra pendlingskommuner som Österåker och Strängnäs, i likhet med Enköping, fortfarande växer snabbt. Grannkommunen Håbo har en klart lägre ökningstakt än tidigare år och i jämförelse med Enköping vilket kan betyda att fler inflyttande väljer Enköping framför Håbo jämfört med tidigare år. Större betydelse för Enköping har dock nettoinflyttning från övriga län än Uppsala län och då i synnerhet Stockholms län.

Kommunens verksamhetsmål

Av kommunfullmäktiges 20 verksamhetsmål uppskattas det att majoriteten av målen är på rätt väg mot målbild 2023.

Bedömning av måluppfyllelsen baseras på:

 • resultat av kommunfullmäktiges indikatorer och aktiviteter,
 • om nämnder och bolagsstyrelser uppfyllt sina mål och indikatorer,
 • samt i vilken utsträckning de genomfört de aktiviteter de angett i sina årsplaner för att nå målbild 2023.

Utifrån ovan har bedömningen gjorts om respektive långsiktigt mål för 2023 är uppfyllt, är på rätt väg eller ej på rätt väg. Av de 20 verksamhetsmålen bedöms 75 procent vara på rätt väg, 15 procent bedöms delvis vara på rätt väg och 10 procent bedöms inte vara på rätt väg.

Kommunens medarbetarmål

Tre av fyra medarbetarmål är inte på rätt väg i förhållande till målen för 2023. Resultaten för hållbart medarbetarengagemang, chefers förutsättningar för sina uppdrag och sjukfrånvaro har en negativ trend. Målet om personalomsättning ligger i linje med målet. Bedömningen är trots allt att de fyra medarbetarmålen kommer att uppnås 2023, delvis med anledning av att effekten av covid-19 minskar.

God ekonomisk hushållning

Bedömningen för 2020 är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts för kommunen baserat på den sammantagna måluppfyllelsen från de 3 finansiella målen, de 20 verksamhetsmålen inom kommunens 6 uppgifter och de 4 medarbetarmålen.

Här kan du se hur pengarna fördelades mellan kommunens verksamheter 2020.

 • För- och grundskola: 36, 6 procent
 • Vård och omsorg: 23,6 procent
 • LSS-verksamhet: 10,1 procent
 • Gymnasieskola och vuxenutbildning: 9,1 procent
 • Individ- och familjeomsorg: 7,8 procent
 • Infrastruktur: 3,6 procent
 • Kultur och fritid: 4,9 procent
 • Räddningstjänst: 1,6 procent
 • Politisk verksamhet: 0,9 procent
 • Övrig verksamhet: 1,2 procent
 • Miljö- och hälsoskydd: 0,5 procent

Totalt: 100 procent

För att läsa hela kommunens årsredovisning kan du antingen ladda ner vår pdf. Om du vill ha den i ett annat format kan du kontakta kommunens kontaktcenter.