Miljöfarlig verksamhet

Om du driver en miljöfarlig verksamhet kan du behöva ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen eller behöva göra en anmälan till kommunen. Ibland krävs även tillstånd från räddningstjänsten.

Hitta på sidan

Läs mer om hur du startar eller avvecklar en miljöfarlig verksamhet. Du kan också läsa om hur anmälningsprocessen ser ut samt om du måste anmäla eller söka tillstånd eller dispens.

Tillsynen i Enköpings kommun sker dels som besök och dels genom granskning av olika dokument. En avgift tas ut för tillsynen.

Alla som bedriver en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Du ska kunna redogöra för hur du motverkar och förebygger olägenheter för människors hälsa och miljön.

Egenkontroll är ett generellt krav i miljöbalken 26 kapitlet, 19 paragrafen. Miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna gäller för alla verksamheter, allt från en liten frisersalong till stora industrier.

Verksamheter eller åtgärder som kräver egenkontroll

Egen­kontrollen ska anpassas till verksamheten och omfattningen beror på den enskilda verksamhetens typ, storlek och påverkan. Egenkontroll är ett ständigt pågående arbete som kräver god planering, uppföljning av utförande och förändring om behov finns.

Exempel på verksamheter/åtgärder som kräver egenkontroll:

 • miljöfarliga tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter (A-, B- och C-verksamheter)
 • avloppsanläggningar
 • värmepumpar
 • hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta till exempel verksamheter med tatuering, piercing eller akupunktur
 • lokaler för undervisning: förskolor, skolor och fritidsverksamhet
 • allmänna bassängbad eller bassängbad som används av många människor
 • verksamheter som hanterar kemikalier och biotekniska organismer

Rutiner för egenkontroll

Som verksamhetsutövare är du skyldig att ha väl fungerande rutiner för din verksamhet och kunskap om den lagstiftning som du berörs av. Egenkontroll är ett viktigt verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav och beslut från myndigheter. En god egenkontroll säkerställer att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på hänsyn till hälsa och miljö.

Rutiner bör finnas för till exempel:

 • skötsel och underhåll (städning, felanmälan med mera)
 • ansvarsfördelning
 • klagomålshantering
 • hygienrutiner
 • riskanalys
 • kalibrering och avläsning av instrument
 • regelbunden undersökning eller kontroll av utrustning, skyddsåtgärder med mera
 • vilka provtagningar, analyser och mätningar som ska ingå och syftet med dessa
 • åtgärda upptäckta avvikelser eller brister
 • underrättelse om driftstörning

Egen­kontrollens innehåll

För verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken gäller mer preciserade krav. Dessa krav finns i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901).

Dokumentationen ska vara skriftlig. Anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken ska bland annat kunna redovisa en ansvarsfördelning för miljöbalkens område, ha rutiner för att kontrollera att utrustning med mera för drift och kontroll hålls i gott skick, riskbedöma verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt, underrätta miljöavdelningen om driftstörning som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ha en kemikalieförteckning med mera.

Miljösanktion vid utebliven egenkontroll

Om A- eller B-klassade verksamheter inte följer kraven i förordningen om egenkontroll kan vi utfärda en miljösanktionsavgift. För övriga verksamheter finns inga bestämmelser om miljösanktionsavgift vid bristfällig egenkontroll, men vi kan förelägga dig att vidta åtgärder om egenkontrollen är otillräcklig.

Externa länkar

Spridning på större ytor

Om du ska sprida kemiska bekämpningsmedel på till exempel vägområde, banvall eller område större än 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt måste du anmäla det till kommunen.

Din anmälan måste ha kommit in till kommunen senast fyra veckor före planerad bekämpning.

Spridning på mindre ytor

Om du ska sprida kemiska bekämpningsmedel på tomtmark vid flerfamiljshus, skola och förskola, idrottsanläggning, lekplats, park eller trädgård dit allmänheten har tillträde måste du ansöka om tillstånd från kommunen. Din ansökan måste ha kommit till kommunen senast fyra veckor innan planerad bekämpning.

Förvaring av bekämpningsmedel

Du kan lösa förvaringen av bekämpningsmedel på många sätt. Men tänk på att du alltid måste förvara dina bekämpningsmedel avloppslöst, på hårdgjort golv, invallat, frostfritt, ventilerat, inlåst och uppskyltat. Det måste också vara svåråtkomligt för barn och obehöriga. Sanieringsmedel ska finnas lättillgängligt och det ska vara skiljt från foder och livsmedel.

De flesta företag och organisationer hanterar kemikalier i olika utsträckning. Det är viktigt att ha kunskap om de kemikalier som hanteras i verksamheten för att till exempel kunna informera om eventuella risker vid användning eller kunna vidta rätt åtgärd vid händelse av olycka.

Du ska ha kunskap om kemikalier

Du ska veta vilka kemikalier som du använder, men också vilka kemikalier som förekommer i de material eller varor som du tillverkar eller köper in. Vid bedömningen av en kemisk produkt gäller det att se att det finns klara skillnader mellan begreppen farlighet och risk. Vid bedömning av faran med en kemikalie är det ämnets inneboende egenskaper som granskas. Akut toxicitet, frätande egenskaper, förmåga att framkalla allergier, svårnedbrytbarhet i mark och vatten är exempel på inneboende egenskaper som kan innebära fara för hälsa eller miljö.

Dokumentera arbetet

I allt kemikaliearbete är det viktigt att ha ett bra system för hur man dokumenterar arbetet. Dokumentationssystemet bör ha en ändamålsenlig ambitionsnivå, men skriftliga rutiner och instruktioner kan behövas av flera skäl.

Grundregler för säker kemikalie­hantering

Här följer några grundregler som kan vara bra att ha med sig i arbetet med en säker kemikaliehantering:

 • Håll reda på vilka kemiska produkter som används i verksamheten. Omfattas verksamheten av förordningen av verksamhetsutövarens egenkontroll ska verksamheten upprätta en kemikalieförteckning. Det kan vara bra att ha en förteckning över ämnena, vilka mängder som används och vilka risker som finns ävan om din verksamhet inte omfattas av förordningen.
 • Samla information och sprid den vidare till dem som behöver den. Aktuella säkerhetsdatablad är en förutsättning. Läs alltid noga igenom säkerhetsdatabladet och texten på förpackningen när du ska använda en produkt där du inte väl känner till riskerna. Det kan dessutom behövas speciella instruktioner och utbildning för att hanteringen ska bli säker. För att förstå riskerna behöver man oftast göra en övergripande riskanalys.
 • Förvara och använd kemikalierna på ett säkert sätt.
 • I ett kontinuerligt riskminskningsarbete ska du ta ställning till om du verkligen behöver den aktuella kemikalien. Det kan i många fall finnas ett annat ämne som är mindre farligt för hälsa och miljö eller en annan metod. Inköp av kemiska ämnen kräver därför särskilda rutiner.
 • Överblivna kemikalier och farligt avfall ska hanteras enligt informationen i säkerhetsdatabladet.
 • Kemikalierna ska normalt förvaras i sina originalförpackningar. Behöver du mindre mängd av ett ämne ska den nya förpackningen vara lämplig för ändamålet. Märkningen ska ske i enlighet med originalförpackningen. Det ska alltid gå att förstå vilket ämne förpackningen innehåller och vilka risker som föreligger.

Du måste också anmäla åtgärder även när de är av engångskaraktär, till exempel uppläggning av muddermassor eller att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål.

Om du ska använda avfall för anläggnings­ändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten måste du anmäla det till kommunen senast sex veckor innan du ska påbörja åtgärden.

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma verksamhetens omfattning och miljöeffekter.

Om du ska krossa berg, asfalt, naturgrus eller liknande måste du anmäla det till kommunen.