Hantering av kemikalier

Det är viktigt att ha kunskap om de kemikalier som hanteras i verksamheten. Du ska kunna informera om eventuella risker eller vidta åtgärd vid olycka.

Du ska ha kunskap om kemikalier

Du ska veta vilka kemikalier som du använder, men också vilka kemikalier som förekommer i de material eller varor som du tillverkar eller köper in. Vid bedömningen av en kemisk produkt gäller det att se att det finns klara skillnader mellan begreppen farlighet och risk. Vid bedömning av faran med en kemikalie är det ämnets inneboende egenskaper som granskas. Akut toxicitet, frätande egenskaper, förmåga att framkalla allergier, svårnedbrytbarhet i mark och vatten är exempel på inneboende egenskaper som kan innebära fara för hälsa eller miljö.

Dokumentera arbetet

I allt kemikaliearbete är det viktigt att ha ett bra system för hur man dokumenterar arbetet. Dokumentationssystemet bör ha en ändamålsenlig ambitionsnivå, men skriftliga rutiner och instruktioner kan behövas av flera skäl.

Grundregler för säker kemikalie­hantering

Här följer några grundregler som kan vara bra att ha med sig i arbetet med en säker kemikaliehantering:

  • Håll reda på vilka kemiska produkter som används i verksamheten.
  • Om verksamheten omfattas av förordningen av verksamhetsutövarens egenkontroll ska verksamheten upprätta en kemikalieförteckning. Det kan vara bra att ha en förteckning över ämnena, vilka mängder som används och vilka risker som finns ävan om din verksamhet inte omfattas av förordningen.
  • Samla information och sprid den vidare till dem som behöver den. Aktuella säkerhetsdatablad är en förutsättning. Läs alltid noga igenom säkerhetsdatabladet och texten på förpackningen när du ska använda en produkt där du inte väl känner till riskerna. Det kan dessutom behövas speciella instruktioner och utbildning för att hanteringen ska bli säker. För att förstå riskerna behöver man oftast göra en övergripande riskanalys.
  • Förvara och använd kemikalierna på ett säkert sätt.
  • I ett kontinuerligt riskminskningsarbete ska du ta ställning till om du verkligen behöver den aktuella kemikalien. Det kan i många fall finnas ett annat ämne som är mindre farligt för hälsa och miljö eller en annan metod. Inköp av kemiska ämnen kräver därför särskilda rutiner.
  • Överblivna kemikalier och farligt avfall ska hanteras enligt informationen i säkerhetsdatabladet.
  • Kemikalierna ska normalt förvaras i sina originalförpackningar. Behöver du mindre mängd av ett ämne ska den nya förpackningen vara lämplig för ändamålet. Märkningen ska ske i enlighet med originalförpackningen. Det ska alltid gå att förstå vilket ämne förpackningen innehåller och vilka risker som föreligger.