Föreningsbidrag – så funkar det

Här hittar du information om kraven för att bli bidragsberättigad förening. Du hittar också årets ansökningsplan och manualer.

Föreningsbidrag du kan söka

Enköpings kommun erbjuder följande föreningsbidrag:

Tillfälliga föreningsbidrag

Årligt bidrag till studieförbund

Bidragsberättigad förening

Innan du söker föreningsbidrag behöver du kontrollera att du har en bidragsberättigad förening. En granskning genomförs även av de grundläggande och särskilda kraven nedan.

En granskning genomförs även av de grundläggande och särskilda kraven nedan.

Formella krav:

 • Föreningen är en ideell förening som är registrerad hos Skatteverket med ett organisationsnummer som visar detta.
 • Föreningen har av årsmötet beslutade stadgar.
 • Föreningen har en av årsmötet demokratiskt vald styrelse.
 • Föreningen har utsedd firmatecknare.
 • Föreningen har utsedda revisorer.
 • Föreningen har ett plusgiro eller bankgiro registrerat i föreningens namn.
 • Föreningen har minst tio medlemmar som har betalat medlemsavgift.
 • Föreningen har inga skulder till Enköpings kommun.

Grundläggande krav på föreningen och dess verksamhet:

 • Föreningen ska följa lagar och regler.
 • Föreningens verksamhet ska vara partipolitiskt och religiöst obunden.
 • Föreningens verksamhet ska vara icke vinstdrivande.
 • En betydande del av föreningens verksamhet ska genomföras i Enköpings kommun.
 • Föreningen ska på begäran presentera årsmötesprotokoll, styrelseprotokoll, stadgar, verksamhetsplaner, årsredovisning inklusive räkenskaps- och revisionshandlingar samt aktuell medlemsförteckning.

Föreningar som har verksamhet för och med barn och unga (till och med 18 år) ska dessutom:

 • Arbeta för att verksamheten bedrivs i drogfri miljö, vilket innebär att alkohol- och drogpolicy inklusive handlingsplan ska kunna uppvisas.
 • Arbeta för att i beslut ta hänsyn till barn och ungas rättigheter. Detta innebär att föreningen ska kunna redogöra för hur de beslut som tas i föreningen som berör barn och unga har tagit hänsyn till barnets bästa.

Följande föreningar/organisationer kan ej bli bidragsberättigade:

 • Riks-, distrikts-, läns- eller andra paraplyorganisationer.
 • Partipolitiska organisationer eller religiösa samfund.
 • Organisationer vars huvudsakliga syfte är insamling eller värnande om medlemmars ekonomiska intressen såsom biståndsorganisationer, bostadsrätts- och samfällighetsföreningar.

Ansökan

Ansökan om föreningsbidrag sker digitalt via plattformen InterbookGO. Ansökan ska vara inne på utsatt tid. Försent inkommen ansökan hanteras inte. Se respektive form av kontantstöd för särskilda villkor och ansökningstider.

Återbetalning av stöd och avstängning

Mottagare av stöd gäller följande:

 • Om Enköpings kommun, vid tidpunkten för utbetalning av stöd, har fordringar på föreningen, verksamheten eller den enskilde, har kommunen rätt att avräkna dessa fordringar mot det stöd som den sökande är berättigad till.
 • Enköpings kommun har rätt att kräva återbetalning av utbetalt stöd om lämnade uppgifter visar sig felaktiga eller att stödet används i strid med dessa regler eller för annat ändamål än det som uppgivits i ansökan.
 • Avstängning av förening kan innebära uppsägning av eventuellt hyresavtal eller avstängning från möjligheten att hyra lokal/anläggning via taxor och avgifter.

Uppföljning och utveckling

Kommunen följer upp att kraven för att vara bidragsberättigad förening är uppfyllda samt att lämnade uppgifter är korrekta.

Uppföljning genomförs årligen. Det sker genom att föreningen uppdaterar sina kontaktuppgifter och inkommer med senast årsmötesprotokollet och aktuella medlemssiffror i det digitala systemet för föreningsbidrag senast den 15 januari årligen.

Fördjupad uppföljning av inlämnade och redovisade uppgifter i bidragsansökningar genomförs i avsedda ansöknings- och redovisningsformulär samt genom stickprov där föreningen ska kunna visa upp efterfrågade underlag.

Förändringar i verksamheten

Om föreningen läggs ner eller dess verksamhet avsevärt förändras eller att föreningsbidragen inte används enligt utsatta regler ska kommunen omedelbart meddelas. Detta sker genom kontakt med ansvarig handläggare.

Efter bedömning kan villkoren för föreningsbidraget omprövas eller helt återkallas och ska då återbetalas. Vi följer upp att de formella kraven för att få kontantstöd är uppfyllda samt att lämnade uppgifter är korrekta. Uppföljning görs främst genom stickprov.

Ansökan om att bli bidragsberättigad förening

Steg 1

Registrera ett konto på InterbookGO och registrera information om föreningen. Vid registreringstillfället kommer du att svara på frågan om ni vill bli bidragsberättigade. Om du redan har ett konto, ta kontakt med oss och meddela att ni vill bli bidragsberättigade.

E-post: forening@enkoping.se

Steg 2

Uppdatera information om föreningen samt ladda upp efterfrågade senaste aktuella dokument:

 • Stadgar.
 • Årsmötesprotokoll.
 • Protokoll för vilka som är firmatecknare (konstituerande möte).
 • Resultat och balansrapport.
 • Revisionsberättelse.
 • Verksamhetsberättelse.
 • Verksamhetsplan.
 • Bevis om organisationsnummer.
 • Bevis om plus eller bankgiro.

Steg 3

Handläggare återkommer med besked om ni blir bidragsberättigade samt vilka stödformer ni har rätt att ansöka om.

Manualer för att söka bidrag

Bidragsberättigade föreningar kan via sitt konto på InterbookGO ansöka om och redovisa kommunens föreningsbidrag.

Ansökningsplan

Datum ansökan om olika föreningsbidrag:

 • Startstöd: Löpande.
 • Grundstöd: Ej ansökan, utbetalas med verksamhetsstödet.
 • Verksamhetsstöd: 15 januari - 1 mars.
 • Investeringsstöd: 15 februari - 31 mars.
 • Lovbidrag: 15 mars - 30 april.
 • Utvecklingsstöd:  15 oktober - 30 november  och 15 april - 31 maj.
 • Arrangörsstöd: 15 oktober - 30 november  och 15 april - 31 maj.
 • Integrationsbidrag :  15 mars - 30 april.

Så går en bedömning av ansökan till

Bedömning av bidragsansökningar ska präglas av följande principer:

 • Bedömningen av de ansökningar som kommer in utgår från att den totala fördelningen av stödet i så hög grad som möjligt ska bidra till ett brett och, för så många som möjligt, tillgänglig fritid.
 • Varje kategoris särskilda bedömningsvillkor enligt bidragsreglerna för aktuell stödform.
 • Jämlik fördelning av de olika stödformerna mellan olika kategorier av sökanden.
 • Prioritering inom budgeterade medel.
 • Hur angelägen aktiviteten/projektet är för målgruppen.
 • Sökandes behov av stöd.
 • Ansökan ska vara av god kvalitet och röra aktiviteter/projekt med god framförhållning.
 • Genomförbarhet – är det rimligt och möjligt?
 • Utvecklingspotentialen utifrån den sökandes egna identifierade behov.