Lovbidrag

Bidrag till föreningar för gratis lovaktiviteter för barn och unga.

Bidraget ska vara ett stöd till gratis lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6 till 17 år. I bedömningen tar vi hänsyn till om föreningen får andra bidrag och föreningens förmåga att marknadsföra aktiviteterna i kommunen.

Kriterier

 • Aktiviteterna ska vara kostnadsfria för barn och unga 6–17 år.
 • Aktiviteterna ska huvudsakligen äga rum i Enköping och en majoritet av deltagarna ska vara boende i kommunen.
 • Aktiviteter på landsbygden är prioriterade.
 • Alla deltagare ska ha likvärdig tillgång till aktiviteterna, därför får inga särskilda krav på förkunskaper ställas för deltagande.
 • Aktiviteterna ska stimulera deltagande oavsett kön och skapa möten och kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
 • Ansvarig ledare ska vara närvarande under verksamheten. Ansvarig ledare ska vara lägst 18 år och vara utsedd av föreningen.
 • Det ska tydligt framgå att det pågår verksamhet på platsen, exempelvis genom specifika kläder och/eller skyltar.
 •  Förening som beviljas bidrag ska registrera sin aktivitet i kommunens
  evenemangskalender

Kostnader som ersätts av bidraget

 • Ledararvoden
 • Lokalhyror
 • Kostnad för resa/transport
 • Materialkostnader
 • Hyra av utrustning
 • Förtäring till deltagare
 • Marknadsföring
 • Inträden för exempelvis studiebesök
 • Specifika arbetskläder och/eller skyltar till ledarna

Begränsningar

Bidrag ges inte för ordinarie föreningsverksamhet som redan stöds av andra bidrag.

Ansökningsbelopp högst 20 000 kronor.

Uppföljning/Redovisning

 • Kvitton, kontrakt och fakturor ska kunna uppvisas på begäran av kommunen. Föreningen ska kunna styrka förväntade kostnader för aktiviteten om kommunen ber om detta.
 • Andra bidrag som arrangören beviljats för aktiviteten ska tydligt redovisas i ansökan.
 • Antalet pojkar och flickor som deltagit i aktiviteterna ska redovisas till kommunen i efterhand.
 • Vid större avvikelser i aktiviteter som beviljats stöd ska föreningen meddela kommunen.
 • Föreningar som beviljas stöd ska delta i eventuella förberedande möten och/eller kostnadsfria utbildningar som upplevelseförvaltningen arrangerar i syfte att kvalitetssäkra aktiviteterna.

Ansökan

Ansökningsperioden anpassas utifrån när lov infaller. När du fyller i ansökningsformuläret kommer du behöva ange nedan information;

 • Beskrivning av vad det är för aktivitet ni vill genomföra - en aktivitet per ansökan.
 • Beskrivning av vilken målgrupp (6-17 år) som ska involveras i aktiviteten och hur planerar ni att nå ut till dem.
 • Beskrivning av budgeterade kostnader - faktiska kostnader som ansökan innebär.

Tidsplan

 • Ansökan öppen 15 mars - 30 april
 • Beslut och utbetalning i maj