Bidragsberättigad förening

Innan du söker föreningsbidrag behöver din förening vara bidragsberättigad.

Granskningar och krav

En granskning genomförs av de grundläggande och särskilda kraven på föreningen och dess verksamhet.

Formella krav

 • Föreningen är en ideell förening som är registrerad hos Skatteverket med ett organisationsnummer som visar detta.
 • Föreningen har av årsmötet beslutade stadgar.
 • Föreningen har en av årsmötet demokratiskt vald styrelse.
 • Föreningen har utsedd firmatecknare.
 • Föreningen har utsedda revisorer.
 • Föreningen har ett plusgiro eller bankgiro registrerat i föreningens namn.
 • Föreningen har minst tio medlemmar som har betalat medlemsavgift.
 • Föreningen har inga skulder till Enköpings kommun.

Grundläggande krav

 • Föreningen ska följa lagar och regler.
 • Föreningens verksamhet ska vara partipolitiskt och religiöst obunden.
 • Föreningens verksamhet ska vara icke vinstdrivande.
 • En betydande del av föreningens verksamhet ska genomföras i Enköpings kommun.
 • Föreningen ska på begäran presentera årsmötesprotokoll, styrelseprotokoll, stadgar, verksamhetsplaner, årsredovisning inklusive räkenskaps- och revisionshandlingar samt aktuell medlemsförteckning.

För barn och unga

Föreningar som har verksamhet för och med barn och unga (till och med 18 år) ska dessutom:

 • Arbeta för att verksamheten bedrivs i drogfri miljö, vilket innebär att alkohol- och drogpolicy inklusive handlingsplan ska kunna uppvisas.
 • Arbeta för att i beslut ta hänsyn till barn och ungas rättigheter. Detta innebär att föreningen ska kunna redogöra för hur de beslut som tas i föreningen som berör barn och unga har tagit hänsyn till barnets bästa.

Ej bidragsberättigade

Följande föreningar/organisationer kan ej bli bidragsberättigade:

 • Riks-, distrikts-, läns- eller andra paraplyorganisationer.
 • Partipolitiska organisationer eller religiösa samfund.
 • Organisationer vars huvudsakliga syfte är insamling eller värnande om medlemmars ekonomiska intressen såsom biståndsorganisationer, bostadsrätts- och samfällighetsföreningar.

Ansökan

Steg 1

Registrera ett konto på InterbookGO och registrera information om föreningen. Vid registreringstillfället kommer du att svara på frågan om ni vill bli bidragsberättigade. Om du redan har ett konto, ta kontakt med oss och meddela att ni vill bli bidragsberättigade.

Ansökan ska vara inne på utsatt tid. För sent inkommen ansökan hanteras inte. Se respektive form av kontantstöd för särskilda villkor och ansökningstider.

E-post: forening@enkoping.se

Steg 2

Uppdatera information om föreningen samt ladda upp efterfrågade senaste aktuella dokument:

 • Stadgar.
 • Årsmötesprotokoll.
 • Protokoll för vilka som är firmatecknare (konstituerande möte).
 • Resultat och balansrapport.
 • Revisionsberättelse.
 • Verksamhetsberättelse.
 • Verksamhetsplan.
 • Bevis om organisationsnummer.
 • Bevis om plus eller bankgiro.

Steg 3

Handläggare återkommer med besked om ni blir bidragsberättigade samt vilka stödformer ni har rätt att ansöka om.