Investeringsstöd

Investeringsstödet ska bidra till att föreningar har möjlighet att driva, underhålla eller förbättra en anläggning.

Stödet ges så att verksamheten kan bedrivas med en hög grad av tillgänglighet och säkerhet.

Investeringsstöd kan lämnas för nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer, inköp av materiella anläggningstillgångar eller tillgänglighetsskapande (se vidare vad gäller investeringar i bokföringsnämndens allmänna råd).

Anläggning används som samlingsbegrepp för både lokal och anläggning.

Formella krav

 • Föreningen ska vara bidragsberättigad förening och därmed uppfylla de
  krav som ställs i gällande bidragsregler.
 • För att få investeringsstöd krävs det att föreningen äger sin lokal eller
  anläggning. Är anläggningen på mark som ej ägs av föreningen ska
  arrendeavtal finnas på minst 5 år.
 • Anläggningen ska vara godkänd, vilket innebär att den har besiktigats och
  bedömts vara lämplig och säker för den verksamhet föreningen bedriver.
 • Ansökan ska vara komplett och genomförd i avsett ansökningsformulär.
 • Bidrag lämnas inte när den totala utgiften är mindre än ett basbelopp. Inte
  heller till projekt som har påbörjats före ansökan.
 • Föreningen ska under föregående kalenderår ha genomfört minst 50
  bidragsberättigade aktiviteter på den aktuella anläggningen.

Fördelningsmodell

 • Upplevelseförvaltningen beslutar om bidraget.
 • Utgiften för projektet ska vara över ett basbelopp (2023 är detta 52 500 kronor).
 • Bidraget är 40 procent av den totala utgiften, dock högst 120 000 kronor. Om särskilda skäl föreligger kan både belopp och procentsatser ändras. Bidragets storlek begränsas av nämndens budget för investeringsstöd.
 • Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende och baseras på uppgifter i ansökan.
 • Åtgärden skall vara genomförd senast två år efter beslut.

Bedömning och fördelning

Vid bedömning av fördelning av investeringsstöd prioriteras insatser som:

 • Undanröjer akut hinder för verksamhet.
 • Främjar säkerhet och trygghet.
 • Ökar tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
 • Minskar eventuell negativ miljöpåverkan.
 • Främjar jämställdhet mellan könen.

Kommunen beaktar i bedömning även hur viktig anläggningen är för kommunen och dess invånare samt hänsyn till verksamhetens potentiella omfattning. Föreningens möjlighet att bidra till finansieringen genom eget kapital och/eller extern finansiering.

Ansökan och redovisning

Ansökan om investeringsstöd görs alltid före projektets start. Av ansökan ska bland annat tydligt framgå uppgifter om:

 • Anläggning som berörs av ansökan.
 • Information om investeringen.
 • Syftet med investeringen.
 • Utgift för investeringen.
 • Finansiering utöver eventuellt stöd från upplevelsenämnden.
 • Tidsplan.
 • Samt övrig dokumentation som kan styrka behovet av investeringsstöd.

Redovisning och uppföljning

 • Dokumentation av investeringsprojektet görs av den som mottagit stöd.
 • Redovisningen till upplevelsenämnden av såväl resultat som ekonomi görs då projektet är genomfört.
 • Besiktningsprotokoll alternativt en försäkran från en professionell firma som försäkrar att att allt är gjort enligt branschregler och säkerhet för just det området som projektet är inom.

Ansökningsplan

En ansökningsperiod per år 15 februari-31 mars.

Handläggning och beslut i april/maj.

Sökande måste var beredd på att komplettera sin ansökan under handläggningstiden.

Bidragsberättigade föreningar söker investeringsstöd via sitt konto på InterbookGO.