Återbetalning av bidrag och avstängning

Här kan du läsa om vad som gäller kring återbetalning och avstängning.

Återbetalning av bidrag och avstängning

Mottagare av stöd gäller följande:

  • Om Enköpings kommun, vid tidpunkten för utbetalning av stöd, har fordringar på föreningen, verksamheten eller den enskilde, har kommunen rätt att avräkna dessa fordringar mot det stöd som den sökande är berättigad till.
  • Enköpings kommun har rätt att kräva återbetalning av utbetalt stöd om lämnade uppgifter visar sig felaktiga eller att stödet används i strid med dessa regler eller för annat ändamål än det som uppgivits i ansökan.
  • Avstängning av förening kan innebära uppsägning av eventuellt hyresavtal eller avstängning från möjligheten att hyra lokal/anläggning via taxor och avgifter.

Uppföljning och utveckling

Kommunen följer upp att kraven för att vara bidragsberättigad förening är uppfyllda samt att lämnade uppgifter är korrekta.

Uppföljning genomförs årligen. Det sker genom att föreningen uppdaterar sina kontaktuppgifter och inkommer med senast årsmötesprotokollet i det digitala systemet för föreningsbidrag.

Fördjupad uppföljning av inlämnade och redovisade uppgifter i bidragsansökningar genomförs i avsedda ansöknings- och redovisningsformulär samt genom stickprov där föreningen ska kunna visa upp efterfrågade underlag.

Förändringar i verksamheten

Om föreningen läggs ner eller dess verksamhet avsevärt förändras eller att föreningsbidragen inte används enligt utsatta regler ska kommunen omedelbart meddelas. Detta sker genom kontakt med ansvarig handläggare.

Efter bedömning kan villkoren för föreningsbidraget omprövas eller helt återkallas och ska då återbetalas. Vi följer upp att de formella kraven för att få kontantstöd är uppfyllda samt att lämnade uppgifter är korrekta. Uppföljning görs främst genom stickprov.