Utvecklingsstöd

Utvecklingsstöd ges till projekt och aktiviteter med en tydlig inriktning på utveckling.

Det kan vara en särskild satsning som vanligen inte ingår i verksamheten. Utvecklingsstödet är ett engångsstöd och om det beviljas är det enbart en gång för varje utvecklingsinsats. Syftet med utvecklingsstödet är att bidra med utveckling i föreningslivet. Utvecklingsstödet ska i förlängningen ge förutsättningar till att fler kan vara med och bidra till en meningsfull fritid.

Ersättning

Ansökan ska tydligt vara kopplad till föreningens verksamhet och ersättning ska gå till de faktiska kostnader som utvecklingsinsatsen innebär. Högsta ansökningsbelopp är 25 000 kronor per ansökan. Stödet kan gå till kostnader för kommunikation och marknadsföring, hyra av tillfällig lokal, livsmedel, förbrukningsmaterial, mindre inköp av utrustning/material samt visst arvode/gage till externa aktörer eller tillfälliga ledare.

Utvecklingsstöd kan ej sökas för renovering av byggnader och anläggningar eller större inköp av utrustning/material.

Bedömning av ansökan och utvecklingsidé

Fördelningen av stödet ska bidra till utveckling i föreningslivet. Ambitionen är att stödet ska fördelas med bredd avseende olika typer av föreningar, geografisk plats för föreningens verksamhet samt målgrupp för utvecklingsinsatsen.

Bedömning av grundläggande kriterier:

 • Ansökan ska vara komplett och skickas in enligt ansökningsplan.
 • Förmåga att genomföra den verksamhet som planeras.
 • Hur föreningen använt eventuell tidigare erhållna medel.
 • Projektets förväntade resultat på kort sikt samt långsiktiga effekter.
 • Insatsens potential att fortleva även efter projektets slut.
 • Projektets möjlighet att nå ut till och inkludera en specifik målgrupp.

Bedömning av prioriteringar:

 • Utvecklar aktiviteten föreningens verksamhet genom att prova nya metoder och arbetssätt?
 • Stärker aktiviteten föreningens förmåga inom områden som exempelvis föreningskunskap, ekonomi, marknadsföring, jämställdhet och mångfald?
 • Finns det en samverkan mellan olika aktörer över förenings- och organisationsgränser?
 • Särskilda insatser under en uppbyggnadsperiod för en nybildad förening som uppfyller kraven för att få stöd från Enköpings kommun.

Ansökan och redovisning

Ansökan om utvecklingsstöd görs alltid före projektets/aktivitetens genomförande. För sent inkommen ansökan behandlas inte.

Av ansökan till utvecklingsstöd ska det tydligt framgå:

 • Syfte och mål.
 • Start och slutdatum.
 • Beskrivning av vad föreningen vill göra.
 • Budget.

Redovisningen av utvecklingsstödets resultat och ekonomi ska vara gjord senast två månader efter avslutat projekt/aktivitet. Utöver redovisningen förväntas mottagaren av stöd lämna ytterligare information om det efterfrågas.

Ansökningsplan

Ansökan om utvecklingsstöd kan sökas två gånger per år.

Period 1

 • Ansökan öppen 15 april - 31 maj
 • Beslut och utbetalning: Juni.

Period 2

 • Ansökan öppen 15 oktober - 30 november
 • Beslut och utbetalning: Januari.