Eget vatten och avlopp

Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn är ansvarig för att kontrollera brunnen och vattnets kvalitet. Ska du installera ett enskilt avlopp eller byta ut ett befintligt måste du ansöka om tillstånd.

Det är viktigt att du ser över din brunn regelbundet. Livsmedelsverket rekommenderar att du gör en provtagning på dricksvattnet minst vart tredje år. I resultatet från provtagningen får du reda på om vattnet innehåller till exempel bakterier, arsenik, uran, fluorid, radon, nitrit eller mangan.

Du måste ansöka om tillstånd hos kommunen om du ska installera enskilt avlopp eller byta ut ett befintligt. Det gäller både vattenklosett (WC), bad-, disk- och tvättvatten (BDT).

Du måste också ha tillstånd om du ska installera en förmultnings- eller förbränningstoalett.

Vanliga frågor

Hur går en vattenprovtagning till?

Du beställer hem ett analyspaket från ett godkänt och kontrollerat laboratorium.

Så beställer du vattenprovtagning

Hur kan kvaliteten på vattnet ändras?

Brunnens utformning och den omgivande miljön påverkar vattnet. Därför är det viktigt att du kontrollerar brunnen regelbundet.

Se över din brunn

Vad händer om min brunn sinar?

​Som brunnsägare är du ansvarig för brunnen och dricksvattnets kvalitet. Kommunen behöver liksom alla andra vara sparsamma med vattnet. Vi har därför inte möjlighet att sälja vatten till dig med egen brunn. Men om brunnen har sinat och du behöver så kallat nödvatten kan vi hjälpa till.

Sinande brunn

Fördjupning