Störningar i miljön

Blir du störd av buller, fyrverkerier eller andra saker kan du skicka in ett klagomål till kommunen. Läs om tips vid störande djur och hur vi hanterar ditt klagomål.

Hitta på sidan

Störningen ska vara en risk för hälsan eller en skada för miljön. Fastighetsägaren eller den som driver verksamheten blir tvungen att utreda och lösa problemet. Du kan vara anonym när du lämnar ett klagomål, men då blir det svårare för oss att återkoppla till dig vad som händer.

Allt oönskat ljud räknas som buller. Det kan vara ljud från fläktar, restauranger, skjutbanor, trafik, störande grannar eller djur. Om du upplevera att det är störande kan du kan anmäla detta till kommunen.

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden ska du ringa SOS alarm på telefonnummer 112. Akuta ärenden kan vara oljeutsläpp, kemikalieolycka, risk för grundvattnet, miljöbrott, olovlig jakt eller hantering av fridlysta djur och växter.

Buller i bostad

Om du upplever buller i din bostad ska du kontakta den som orsakar störningen, din fastighetsägare eller bostadsrättsförening och fråga när störningen försvinner. Den som är ansvarig för störningen ska få tid att utreda eller åtgärda problemet. Får du trots detta ingen hjälp eller om ord står mot ord kan du kontakta kommunen. Skriv gärna ner när du blir störd och vad du blir störd av.

Exempel på klagomål

Klagomålet kan handla om miljöproblem utomhus i form av utsläpp, rök från vedeldning, buller, nedskräpning, förorenad mark med mera.

Det kan också handla om något i inomhusmiljön som orsakar besvär för din hälsa, exempelvis buller, fukt, mögel, lukt och dålig ventilation.

Störande djur

Om du störs av djur bör du i första hand prata med djurägaren, men ibland kan du också ta hjälp av till exempel din hyresvärd eller kommunen. Om det rör sig om djur ute i det fria, till exempel orm på din tomt får du i första hand försöka ta hand om problemet själv.

Möjligheten att använda fyrverkerier på offentliga platser är mycket begränsad. Det beror på risken för skador och för att skottljuden påverkar både människor och djur.

Kommunen tillåter endast fyrverkerier mellan klockan 21-01 på nyårsafton, påskafton och på valborg på offentliga platser.

Man får inte skjuta fyrverkerier i centrala Enköping. Centrala Enköping är området som ramas in av Fjärdhundragatan, Tullgatan, Östra Ringgatan och Ågatan. Man får inte heller skjuta fyrverkerier närmare än 200 meter från lasarettet.

Det är en avvägning som vi har gjort tillsammans med polisen och andra kommuner. Att använda smällare är förbjudet i hela Sverige.

Det är tekniska nämnden som ansvarar för de lokala ordningsföreskrifterna och därmed när man får skjuta fyrverkerier på allmän plats. Kommunen arrangerar inget firande av nyårsafton, påskafton eller valborg med fyrverkerier.

Kommunen kan inte totalförbjuda fyrverkerier

Vi är medvetna om att det finns starka önskemål om att inte tillåta fyrverkerier alls. Kommunen kan bara förbjuda fyrverkerier på sin egen mark, det vill säga torg, parker centrala gator och så vidare. Vi kan alltså inte totalförbjuda fyrverkerier.

Du måste ha tillstånd

Du måste ha tillstånd av polisen för att använda fyrverkerier på offentlig plats inom tättbebyggt område. Med tättbebyggt område menas ett område med minst 200 invånare med mindre än 200 meter mellan husen där fritidsfastigheterna är färre än 50 procent.

Från och med 1 juni 2019 krävs både tillstånd från kommunen samt särskild utbildning för att använda raketer med styrpinne. Kravet gäller även raketer som är köpta före lagändringen.

När vi har tagit emot din klagomålsblankett kontaktar vi fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som du tycker har orsakat störningen. Den som klagomålet riktar sig till får en kopia på klagomålsblanketten och har ett par veckor på sig att skicka en en svarsblankett.

När vi får svarsblanketten tar vi del av synpunkterna och gör en bedömning om klagomålet är befogat och om vi ska fortsätta att handlägga ärendet med stöd i miljöbalken. 

Förut­sättningar för handläggning 

  • Klagomålet måste gälla ett område som vi har tillsyn över. Miljöbalken (1998:808) är den lagstiftning som styr vårt arbete. Fastighetsägaren och de som driver en verksamhet ska ha kunskap om hur deras verksamhet påverkar människors hälsa och miljön. De ska också kunna visa att de gjort nödvändiga åtgärder för att verksamheten inte ska orsaka olägenheter.
  • Störningen (olägenheten) som du upplever ska utgöra hälsorisk. Lagstiftningen i miljöbalken definierar olägenhet för människors hälsa som "en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig".
  • Störningen ska vara pågående. Klagomål på störningar som pågått tidigare, men upphört, handläggs inte.

Din e-postadress blir en allmän handling

Tänk på att din e-postadress blir en del av en allmän handling när du skickar e-post till oss. Om du vill vara helt anonym bör du använda en e-postadress som inte går att koppla till dig eller skicka in handlingen med vanlig post utan avsändare

Frågor vi inte handlägger

  • Arbetsmiljöfrågor.
  • Ordningsfrågor som till exempel lösspringande djur och stökiga personer i offentlig miljö.
  • Tomgångskörning som inte orsakar hälsoproblem eller buller inomhus.
  • Synpunkter på boendemiljön som till exempel slitage och estetiska frågor. Kontakta din hyresvärd eller fastighetsägare.
  • Allmänna frågor om sophantering och renhållning.
  • Djur som du misstänker far illa.

Kontakta istället: