Störningar och vägarbeten

På den här sidan kan du ta del av aktuella störningar och pågående vägarbeten.

Drift­störningar

Pågående väg­arbeten

Vi vill göra er uppmärksamma på att under en stor del av vecka 14 stänger Trafikverket av väg 55 strax söder om avfarten till Morrarö. Från morgonen den 3 april till natten 6 april kommer väg 55 mellan Enköping och Strängnäs att vara avstängd i båda riktningar.

Trafikverket behöver åtgärda en vägskada.

Trafiken kommer att ledas om via E18 - väg 56 – E20.

Från den 9 februari och fem veckor framåt kommer arbeten att ske vid Bredsandsvägen 32-34 och 65. 

Arbeten kommer utföras längs Bredsandsvägen vid Främjarstugan. Kollektivtrafiken och övrig trafik leds om via en breddad gång- och cykelbana. Trafiken styrs av trafiksignaler. 

Arbeten kommer samtidigt utföras på gång- och cykelbanan vid Bredsandsvägen 65. Det finns en tillfällig gångväg som är en meter bred på andra sidan av Bredsandsvägen som leder gångtrafiken. 

Trafikflödet vid detta arbete påverkas inte. 

Arbetet på Bredsandsvägen kommer att ske i olika etapper. Den här sidan uppdateras för att visa när nya etapper är igång.

Hela arbetet planeras vara klart den 31 mars. 

Från den 26 januari till 16 mars utförs arbeten med dagvattenpumpar och trasiga ledningar. Under arbetstiden kommer vägen att vara avsmalnad. 

Från den 27 februari till 10 mars utförs arbeten på gång- och cykelvägen vid Kungsgatan 41. Sommarvatten kopplas in. En del av gång- och cykelvägen kommer stängas av och gång- och cykeltrafik kommer att ledas om under tiden. 

Arbeten utförs på Torggatan från rondellen Fjärdhundragatan och fram till Kölnbacksgatan.

Vägen kommer vara avstängd för genomfart under arbetet som pågår till mitten av april.

Ena Energi gör nödvändiga arbeten med fjärrvärmeledningen.

Vid Vattenparken, Korsängen, har cykelvägen blivit översvämmad på grund av regnet. Vi har stängt av den översvämmade delen. Välj en annan väg förbi området.

Arbeten sker på Hantverkaregatan och Munksundsgatan. 

Hantverkaregatan har ingen framkomlighet och Munksundsgatan har en mindre avstängning vid arbetsområdet.

Enköpings kommuns VA-avdelning och SH-Bygg utför ledningsarbeten.

Arbetet på Munksundsgatanoch Hantverkaregatan planeras vara klart i slutet av februari.

Från 18 juli 2022 till och med 31 december 2023 pågår saneringsarbeten på Östra Järnvägsgatan 2 i Enköping. Arbetsområdet gäller hela gatubredden även Salavägen blir påverkad genom att norrgående körfältet blir avsmalnat.

Nu är gång- och cykeltunneln vid Hagalund öppen igen.

Arbetet är inte färdigt men en tillfällig väg har öppnats så att tunneln går att använda igen. 

När den nya vägen är färdig kommer den tillfälliga vägen inte vara aktuell längre.

Arbetet med den nya vägen planeras vara färdigt i maj 2023.

Det är smalare körfält på Doktor Westerlunds gata 22 men båda körfälten ska hållas öppna.

Vi ska lägga nya vatten- och avloppsledningar samt anlägga en rondell.

Arbetena kommer att pågå till mars 2023.

Vi arbetar i etapper med en ny vattenledning i Romberga, på Fagerskogsgatan. Ny vattenledning kommer att schaktas i gatan, men ett körfält kommer att kunna hållas öppet. Arbetena kommer att pågå till sommaren 2023.

Vi behöver komma åt och städa gator. Vi tar bort löv, snö, sand och gör rent gatubrunnar. Därför inför vi parkeringsförbud en dag i veckan på vissa gator från 1 november till 30 april.