Hantering av dricksvatten som företagare

Om du ska driva en verksamhet som inte har kommunalt vatten måste du registrera din dricksvatten­anläggning hos kommunen.

Det är också viktigt att du följer Livsmedelsverkets regler för dricksvatten.

Du måste göra en egenkontroll och ta prover på ditt dricksvatten. Vi har ett förslag på mall för provtagningsschema.

Som verksamhetsutövare kan du ansöka om tillstånd från kommunen att minska antalet dricksvattenkontroller eller att utesluta delar ur dem.

Offentlig eller kommersiell verksamhet?

Är du osäker på om du har en kommersiell eller offentlig verksamhet kan du fråga kommunen.

Café, restaurang och skola är olika exempel. Det är också uthyrning av rum eller stuga för fritidsboende och uthyrning av lokal för olika tillställningar. Det gäller om verksamheten är avsedd för samtidigt mottagande av mer än åtta gäster.

Uthyrning av lägenheter eller hus för permanentboende till tre eller fler hushåll är också exempel på kommersiell verksamhet.

Dricksvatten­anläggning

Om din livsmedels­verksamhet inte har kommunalt vatten måste du registrera din dricksvatten­anläggning.

Anmälan

Anmäl via e-tjänst eller blankett.

Kravet på registrering gäller även om minst en av nedanstående punkter är uppfyllda:

 • Du bedriver kommersiell verksamhet, verksamheten behöver inte ha ett vinstsyfte.
 • Exempel på kommersiella verksamheter kan vara campingplatser, hotell, festivaler eller andra evenemang, uthyrning av permanentbostäder till tre eller fler hushåll.
 • Du bedriver offentlig verksamhet. En verksamhet är offentlig om allmänheten har tillträde och/eller om den bedrivs under statlig eller kommunal (inklusive landsting) förvaltning.
 • Exempelvis skolor, sjukhus, kommunala dagbarnvårdare och församlingshem.
 • Anläggningen försörjer 50 personer eller mer.
 • Anläggningen i genomsnitt tillhandahåller mer än 10 m³ dricksvatten per dygn.

Avgifter

För att ta hand om din anmälan om beslut för registrering av dricksvattenanläggning tar miljö- och byggnadsförvaltningen ut en avgift på 1723 kronor. Dessutom behöver du betala en tillsynsavgift för utförd kontroll. Avgiften för planerad kontroll av små dricksvattenanläggningar är 1648 kronor per tillsynstimma och debiteras efter utförd kontroll.

Minskad provtagning av dricksvatten­kontroller

Om du vill utesluta parametrar elller minska provtagnings­frekvensen måste du ansöka om tillstånd från kommunen.

För att få ett tillstånd beviljat

För att ett tillstånd ska beviljas måste du uppfylla vissa villkor. Som ansvarig för en dricksvatten­anläggning är det du som ska utreda om en del kan uteslutas i dricksvattenkontrollen.

Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2001:30 reglerar undantagen för begränsning eller borttagning av speciella parametrar.

Ansök om tillstånd

För att få ett tillstånd måste du skicka en skriftlig ansökan till miljö- och byggnadförvaltningen.

E-post: miljoavdelningen@enkoping.se

Din ansökan ska innehålla:

 • Verksamhetens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter.
 • Uppgift om vilken eller vilka delar du vill utesluta.
 • Faroanalys för den aktuella dricksvattentäkten med uppgift om varför du tror att det är sannolikt att dessa ämnen in kommer att finnas i din dricksvattentäckt.
 • En förklaring till sånt som kan påverka dricksvattnets kvalitet. Det kan till exempel vara användning av processkemikalier, industrier eller avfallsstationer som ligger i närheten eller spridning av bekämpningsmedel.
 • Provsvar enligt fastställt provtagningsprogram för de senaste tre åren.

Förut­sättningar för minskad undersöknings­frekvens

För att du ska få en minskad undersökningsfrekvens för en parameter vid normal eller utvidgad undersökning enligt avsnitt C i LIVSFS 2001:30 (ändrad genom omtryck LIVSFS 2017:2) måste du:

 • Visa via den fastlagda faroanalysen att inga ämnen eller mikroorganismer rimtligtvis kan förväntas försämra dricksvattnet.
 • Visa att analyssvar för parametrarna, som tagits enligt fastlagt provtagningsprogram under minst tre år, är lägre än 60 procent av värdet som anges i bilaga 2 i LIVSFS 2001:30.
 • Provtagningsplatserna ska vara representativa för hela vattenförsörjningsområdet.
 • Alltid undersöka parametern E. coli enligt avsnitt A och enligt frekvensen som anges i avsnitt C, tabell II i LIVSFS 2001:30).

Förut­sättningar för att ta bort parameter som ska undersökas

För att du ska få ta bort en parameter som normalt ska undersökas måste du:

 • Visa att analyssvar för parametern, som tagits enligt fastlagt provtagningsschema under minst tre år, är lägre än 30 procent av gränsvärdet som anges i bilaga 2 i LIVSFS 2001:30. Provtagningsplatserna ska vara representativa för hela vattenförsörjningsområdet.
 • Faroanalysen bekräfta att människors hälsa skyddas från skadliga effekter av alla slags föroreningar i dricksvattnet.

Provtagnings­­schema vid dricksvatten­­kontroll

Om du är ansvarig för en dricksvatten­anläggning i din verksamhet är du skyldig att regelbundet kontrollera vattnet. Här finns vårt förslag till mall för provtagnings­schema vid dricks­vattenkontroll.