Styr­dokum­ent och betyg

Skolan styrs av olika styr­dokument, lagar och regler. Det finns lokala och nationella styr­dokument. Och betyg – hur fungerar det?

Lokala styr­dokument

De lokala styr­dokumenten ansvarar varje skola för och du hittar de dokumenten på respektive skola.

Nationella styr­dokument

Skolverket ansvarar för en del av de nationella styrdokumenten, framförallt kursplanerna och betygskriterierna.

Skolverket utvecklar och reviderar kontinuerligt kursplaner, betygskriterier och övriga styrdokument för att de ska kunna bidra till ökad likvärdighet och måluppfyllelse och svara mot behov som motiveras av arbetslivets och samhällets utveckling samt individens behov.

Skolverket följer också upp hur styrdokumenten i praktiken bidrar till ökad likvärdighet och ökad måluppfyllelse, och utvärderar huvud­männens och verk­samheternas kunskap om styrdokumentens innehåll och funktion.

Skolverkets webbplats

Grundskolans läroplan och kursplaner

Grundskolans läroplan och kursplaner på Skolverkets webbplats

Skollagen

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skolväsendet samt om vissa särskilda utbildnings­­former och annan pedagogisk verksamhet. I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Skollagen beslutas av riksdagen.

Skollagen på Skolverkets webbplats

Betyg

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg i slutet av varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget elever söker vidare till gymnasieskolan.

Skolverket har ett frågeforum om bedömning och betyg. Där kan du söka och läsa svar om bedömning och betyg.

Om betyg på Skolverkets webbplats

Frågeforum om bedömning och betyg på Skolverkets webbplats