Elevresor för gymnasie­elever

Du som går på gymnasiet kan få hjälp att resa med buss till skolan, reseersättning och inackorderings­tillägg.

Elevresor gäller dig som är antagen till gymnasiet och har minst sex kilometer mellan bostad och skola. Du ska ansöka även om du inte fått ditt antagningsbesked.

Om du går på gymnasium på annan ort kan du ansöka om reseersättning eller inackorderingstillägg. Det kan du läsa mer om längre ner på sidan.

UL-skol­kort

Elever som går gymnasiet i Enköping, Uppsala, Västerås och Strängnäs behöver ansöka om UL-skolkort. Det gäller både elever som åker UL:s linjetrafik, och elever som åker med UL:s skolbussturer. Du behöver ansöka inför varje läsår.

När du ansökt om elevresor, reseersättning eller inackorderingstillägg kan du gå in på vårdnadshavarportalen. Där hittar du mer information om elevresor, ansökan och skolbussturer.

För elever i gymnasieskolan finns det tre sätt att få hjälp med resan till och från skolan. Antingen genom ett skolkort hos UL, genom reseersättning om du går i gymnasieskola utanför Enköping eller inackorderingstillägg om du går på en gymnasieskola där du inte kan åka hem varje dag.

Elevresor kan elever få som går på gymnasiet som uppfyller kraven i våra riktlinjer.

Skolskjuts för gymnasiesärskolan gäller de elever som går på gymnasiesärskola och uppfyller kraven i våra riktlinjer.

Då blir du beviljad elevresor

För att bli beviljad ett UL-skolkort krävs att:

 • Du har minst sex kilometers skolväg.
 • Du är folkbokförd i Enköpings kommun.
 • Du ska vara berättigad till studiehjälp och studera vid gymnasieskola eller likvärdig skola.
 • Du är under 20 år.
 • Du ej har sökt inackorderingstillägg eller resebidrag.

På gymnasiet så gäller inte regeln om växelvist boende, man kan inte få busskort för växelvist boende.

Beslut

Beslut om UL-skolkort gäller under villkor att uppgifterna om skola och folkbokföringsadress stämmer. Beslut fattas när slutantagningen för aktuell skola är klar. Om förutsättningarna förändras görs en ny prövning och kortet kan komma att spärras.

Trasigt eller borttappat kort

Anmäl om du flyttar, byter skola eller studieort

Avbryter du studierna eller förhållandena i övrigt ändras, till exempel genom att du flyttar, byter skola eller studieort, omprövas beslutet. Du är skyldig att genast anmäla sådan förändring till din kommun.

När går UL-bussarna?

Är UL-bussen försenad?

Avisering om försenad skolbuss

För att få reda på när skolbussen är försenad går du in på din UL-app och trycker på knappen "bevakning". Där lägger du in de busslinjer du vill bevaka och på så sätt får du reda på när bussen är försenad.

Vem ansvarar för elevresor och UL-skolkort?

I Enköping körs elevresorna av UL.

Reseersättning

Om du går på gymnasium på annan ort, till exempel Stockholm eller Sala, kan du ansöka om reseersättning.

Så ansöker du

Du måste ansöka innan 1 augusti för att få din reseersättning innan 30 september. Om du börjar årskurs 1 på gymnasiet ska du ha fått ditt antagningsbesked innan du ansöker. Du förnyar din ansökan varje läsår. Du kan även få reseersättning i efterhand för hösten, då måste du ansöka innan 30 november. Om du inte skickat in din ansökan innan dess kan du endast ansöka om reseersättning för våren, då är sista ansöknings­datum 30 april.

Utbetalningsdatum för reseersättning

Följande datum kommer utbetalningar att ske till de konton ni anmält på Nordeas hemsida:

2021

 • 29 september
 • 29 oktober
 • 30 november
 • 30 december

2022

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 31 mars
 • 29 april
 • 31 maj

Har ni anmält konto för tidigare läsår kan ni bortse från detta.

Bestämmelser om rese­ersättning i Uppsala län

Du kan få reseersättning fram till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Du ska vara berättigad till studiehjälp och studera vid gymnasieskola eller likvärdig skola.

Bestämmelser om rese­ersättning utanför Uppsala län

Studierna ska vara godkända av hemkommunen eller följa av lag eller förordning. Du får inte ha ansökan om inackorderingstillägg insänd för behandling. Har du däremot fått avslag på sådan ansökan kan du söka reseersättning. Ersättningen utgår i form av kontant ersättning, för närvarande 1587 kronor per månad. Om du studerar i Västerås ska du ansöka om UL-skolkort.

Avbryter du studierna eller förhållandena i övrigt ändras, till exempel genom att du flyttar, omprövas ersättningen. Du är skyldig att genast anmäla sådan förändring till din kommun.

Bestämmelser om ersättning för komplet­teringsresa

I vissa fall kan du förutom kort även få bidrag för kompletteringsresa om du har särskilt långt till hållplatsen. Det extra bidraget betalas ut i efterskott per månad.

Då avståndet mellan bostad och närmaste hållplats är mer än 6 km, är det möjligt att ansöka om ersättning för kompletteringsresa. Vid prövning tas endast hänsyn till avståndet mellan bostad och närmaste hållplats men inte andra förhållande som exempelvis väntetid eller avgångar.

Inackorderingstillägg

Om du går på gymnasium på annan ort kan du ansöka om inackorderings­tillägg.

Så ansöker du

Ansök om inackorderingstillägg så snart som möjligt i samband med att din utbildning startat. Nyintagna elever ska bifoga intyg från skolan. Du måste ansöka innan 1 augusti för att få ditt inackorderingstillägg innan 30 september. Om du börjar årskurs 1 på gymnasiet ska du ha fått ditt antagningsbesked innan du ansöker. Du förnyar din ansökan varje läsår.

Du kan även få inackorderingstillägg i efterhand för hösten, då måste du ansöka innan 30 november. Om du inte skickat in din ansökan innan dess kan du endast ansöka om inackorderingstillägg för våren, då är sista ansökningsdatum 30 april.

Beslut och information om utbe­talning

Beslut om inackordering skickas till myndig elev alternativt till vårdnadshavaren om eleven är omyndig.

Utbetalning inackorderingstillägg

Följande datum för 2021 och 2022 kommer utbetalningar att ske till de konton ni anmält på Nordeas hemsida:

2021

 • 29 september
 • 29 oktober
 • 30 november
 • 30 december

2022

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 31 mars
 • 29 april
 • 31 maj

Har ni anmält konto för tidigare läsår kan ni bortse från detta.

Bestämmelser om inackorde­ringstillägg

Enligt skollagens 15 kap 32 paragrafen ska ekonomiskt stöd lämnas till de elever som studerar på annan ort och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag. Detta gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresa.

Följande kriterier gäller för att få inackorde­ringstillägg om du bor i Enköping

 • Eleven måste vara folkbokförd i Enköpings kommun.
 • Eleven måste gå på en gymnasieutbildning på annan ort som inte erbjuds i hemkommunen eller via samverkansavtal (se nedan).
 • Eleven studerar på heltid. Se förtydligande nedan.
 • Skolorten ligger utanför Enköpings kommun.
 • Restiden mellan hemmet och skolan överstiger 2 timmars enkel resa.

Går du någon av följande utbildningar får du inte inackor­deringstillägg

(Elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 15 kap 32 paragrafen och 16 kapitlet 47 paragrafen, så kallat ”frisök”.)

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggnings­programmet
 • Ekonomiprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Fordons- och transport­programmet
 • Handels- och administrations­programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Restaurang- och livsmedels­programmet
 • Samhällsvetenskaps­programmet
 • Teknikprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • Samtliga utbildningar som Enköping erbjuder via samverkansavtal med Uppsala kommun

Du får inte heller inackor­deringstillägg om du valt en skola som arbetar enligt en annorlunda pedagogik eller som har egna inriktningar, specialiseringar, programfördjupningar eller individuella val som inte finns på hemorten.

Du får inte inackorderingstillägg om du går på en fristående gymnasieskola. Bidraget söks då från CSN.

Inackorderings­tilläggets storlek

Enköpings kommun lämnar 1587 kronor i bidrag till elever som beviljas inackordering, fyra månader för höstterminen och fem månader för vårterminen.

Heltidsstudier

Att studera på heltid inom gymnasieskolan innebär att eleven förutsätts delta i all schemabunden undervisning som programmet omfattar.

Ändrade förhållanden och anmälnings­skyldighet

Den studerande är inte berättigad till inackorderingstillägg om studierna avbryts eller om studieomfattningen minskar från heltid till deltid. I dessa fall ska anmälan om de ändrade förhållandena göras skriftligt till Enköpings kommuns kontaktcenter. Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Om eleven flyttar ska detta anmälas omgående till ovanstående adress.

Anmälan av kontonummer till Nordea

Inackorderingstillägget eller resebidraget utbetalas till föräldern fram tills eleven fyller 18 år. Därefter direkt till eleven om inte annat meddelas till kommunen.

För att betala ut beloppet direkt till ett bankkonto måste du fylla i dina uppgifter på Nordeas hemsida och ange arbetsgivarnummer 647611. Ditt bankkonto behöver inte vara kopplat till Nordea, men utbetalningarna sker därifrån. Det är viktigt att samma person som är mottagare av studiebidraget från CSN också står som mottagare.