Skolskjuts för elever i grundskolan

Barn från förskole­klass upp till årskurs 9 kan ha rätt till skol­skjuts. Här kan du göra en ansökan, se tidtabeller, elevturer och kartor.

Om skolskjuts

Alla som vill ha skolskjuts måste ansöka om skolskjuts inför varje nytt läsår. 

I Enköping körs skolskjutsarna av UL. På vissa sträckor får skoleleverna även åka med UL:s vanliga linjebussar. Skolskjutsarna samordnas av kommunen men det är till UL du vänder dig med dina frågor.

Elevresor

Elevresor kallas transporten för elever på gymnasiet. Skolskjuts är för elever i grundskolan, samt elever på grundsärskola och gymnasiesärskola. De olika begreppen regleras av olika förordningar. Det betyder att eleverna har skilda rättigheter till transport, till och från skolan, beroende på om de tillhör grundskola/särskola eller gymnasieskola.

Allmänna regler kring skolskjuts

Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör vem som har rätt att få skolskjuts. Även skolvägens trafiksäkerhet kan avgöra.

Du som går i eller fått plats i den kommunala skola som din bostadsadress tillhör, går i en så kallad placeringskola.

Du som valt en friskola eller en kommunal skola som ligger utanför ditt placeringsområde, går på en så kallad vald skola.

Rätt till skolskjuts vid byte av skola

Rätten till skolskjuts gäller bara om barnet går i den kommunala skola som ligger inom det placeringsområde som barnet tillhör. Om du väljer en annan skola har barnet inte rätt till skolskjuts. Detsamma gäller om du och barnet flyttar till ett nytt placeringsområde, men barnet går kvar i den gamla skolan.

Det finns dock ett undantag vid flytt och det gäller om barnet går i en kransortsskola och familjen flyttar in till Enköpings tätort. Då kan ni ansöka om omvänd skolskjuts.

Ansökningstid

Ansökningstiden för dig vars barn går på placeringsskola är 1 mars till 31 mars. Senast den 31 maj behöver din ansökan vara inne för att du ska garanteras behandling av ditt ärende inför höstterminen.

Söker du efter 31 maj kommer du inte få ett beslut om busskortet till terminsstart. Du bekostar då själv dina resor fram tills du får ditt busskort.

Vårdnadshavar­portalen

När du ansökt om skolskjuts kan du gå in på vårdnadshavarportalen. Där hittar du mer information om ditt barns skolskjuts och din ansökan.

Skolskjuts för elever i placerings­skola

Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör vem som har rätt att få skolskjuts. Även skolvägens trafiksäkerhet kan avgöra.

För att barnet ska kunna få skolskjuts måste avståndet mellan hem och skola vara mer än tre kilometer för årskurs F–6 och mer än fyra kilometer för årskurs 7–9. Skolan ska finnas i det placeringsområde som barnet tillhör.

Går barnet både på morgonfritids och fritids efter skoldagens slut beviljas inte skolskjuts även om avståndskriterierna uppfylls. Det för att skolskjuts endast beviljas i samband med skoldagens början och slut. Om barnet bara går antingen på morgonfritids eller fritids efter skoldagens slut, kan man få skolskjuts den busstur då eleven inte är på fritids.

När du ansöker om skolskjuts för elever i placeringsskola ansöker du även om skolskjuts vid växelvis boende. Tänk på att du måste ansöka inför varje läsår. Handläggningen kan ta upp till en månad, undantaget juni, juli och augusti.

Skol­skjuts vid växelvist boende

Du som har barn på en kommunal skola i Enköpings kan ansöka om skolskjuts vid växelvist boende.

Barn som har föräldrar som bor på olika adresser har rätt till skolskjuts från båda föräldrarna om:

 • en av föräldrarna bor kvar i placeringsområdet för den kommunala skolan som barnet går i.
 • barnet går i en kommunal skola inom Enköpings kommun.
 • man får inte skolskjuts om eleven går på fritids. Går barnet bara på morgon eller efter skoldagens slut kan skolskjuts när eleven inte har fritids.
 • båda adresserna ligger i Enköpings kommun.
 • de har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis lika mycket hos båda föräldrarna.
 • avståndet mellan respektive adress och elevens skola överstiger de avstånd som gäller för rätten till skolskjuts.
 • Du ansöker om skolskjuts vid växelvis boende på samma ställe som skolskjutsen. Handläggningen kan ta upp till en månad.

Ansökan

Överklaga beslutet

Du kan överklaga enligt förvaltningsbesvär om ditt barn går i sin grundplaceringsskola. Överklagan ska vara skriftlig. Ditt överklagande ska ha kommit till kommunen senast tre veckor från den dag som du fick beslutet.

Beslutet får överklagas av den som beslutet gäller. En elev får själv överklaga från det år eleven fyller 16 år. I övriga fall är det elevens vårdnadshavare eller företrädare med fullmakt som har rätt att överklaga.

Din överklagan ska skickas till Enköpings kommun, men brevet ska skrivas till Förvaltningsrätten i Uppsala.

Följ instruktionerna nedan:

 1. Skriv följande adress på ditt brev:
  Förvaltningsrätten i Uppsala, Box 1853, 751 48 Uppsala
 2. Skicka brevet till:
  Enköpings kommun
  Utbildningsförvaltningen
  745 80 Enköping

Vad ditt över­klagande ska innehålla

Överklagandet ska vara skriftlig och innehålla:

 • Namn, personnummer, adress och telefonnummer. Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer.
 • Vilket eller vilka beslut som du överklagar och vilken ändring du vill ha.
 • Skälen till att du tycker att beslutet ska ändras.
 • Om du vill att förvaltningsrätten ska ta del av intyg eller andra dokument, ska ta du även skicka med dessa.
 • Skrivelsen skall vara undertecknad av eleven eller hans/hennes ombud. Om eleven har två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.

Vad som händer när du skickat in ett överklagande

Kommunen prövar om överklagandet har kommit in i tid. Handläggaren som fattat beslutet gör en bedömning om det finns anledning att ändra beslutet utifrån de uppgifter som inkommit i överklagandet. Om beslutet inte ändras skickar kommunen vidare beslutet och överklagandet till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens prövning av ärendet är fullständig och omfattar både lämpligheten och lagligheten i det överklagade beslutet. Förvaltningsrätten kan fatta ett annat beslut än det du fått av kommunen.

Offentlighet och sekretess

Ditt överklagande och eventuella övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmän handling kan begränsas genom sekretess. Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Skolskjuts för elever i vald grundskola

En elev som är folkbokförd inom Enköpings kommun kan få fri skolskjuts trots att eleven väljer att gå i annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat eleven, eller om eleven går i en skola i en annan kommun. Du kan dock få avslag på din skolskjutsansökan om ekonomiska eller organisatoriska svårigheter uppstår, så som:

 • Ändring av befintlig färdplan för skolskjuts .
 • Anordnande av ny transport.
 • Högre kostnader

Fri skolskjuts ska beviljas om eleven kan:

 • Åka med befintlig skolskjuts i form av linje- eller entreprenörsbuss, som ändå passerar en plats där eleven kan stiga på bussen samt elevens skola.
 • Om eleven skulle haft rätt till skolskjuts enligt grundkriterierna till en anvisad skola och ekonomiska eller organisatoriska svårigheter inte uppkommer.

Går barnet både på morgonfritids och fritids efter skoldagens slut beviljas inte skolskjuts även om en tur passerar en plats där eleven kan stiga på bussen och avståndskriterierna uppfylls.

Om barnet bara går antingen på morgonfritids eller fritids efter skoldagens slut, kan man få skolskjuts den busstur som passerar hemadressen och är i direkt anslutning till skolschemat slut.

Omvänd skolskjuts

Omvänd skolskjuts finns för dig som bor i Enköpings tätort och tillhör en skola i Enköpings tätort, men väljer att flytta ditt barn till en kransortsskola. 

Ni kan då få ett UL-skolbusskort för att eleven ska kunna åka med ordinarie UL-linjetrafik till och från kransorten. Bussarna utgår från Enköping station. Resan till och från utgångshållplatsen står du som vårdnadshavare själv för.

Tänk på att ditt barn behöver ha en bekräftat plats på en kransortsskola innan du ansöker om omvänd skolskjuts. Du ansöker om omvänd skolskjuts i vår e-tjänst.

Omvänd skolskjuts erbjuds för att avlasta skolorna i Enköpingstätort och samtidigt förstärka elevunderlagen i kransortsskolorna.

Ansökan

Överklaga beslutet

Du kan överklaga enligt laglighetsprövning och beslutet får överklagas av alla kommunmedlemmar, inte bara den som beslutet gäller.

Ditt överklagande ska ha inkommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet.

Din överklagan ska vara skriftlig och ställd till:

Förvaltningsrätten i Uppsala
Box 1853
751 48 Uppsala

E-post till förvaltningsrätten: forvaltningsratteniuppsala@dom.se

Vad ditt överklagande innehålla

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla:

 • Namn, personnummer, adress och telefonnummer. Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer.
 • Vilket eller vilka beslut som du överklagar och vilken ändring du vill ha.
 • Skälen till att du tycker att beslutet ska ändras.
 • Om du vill att förvaltningsrätten ska ta del av intyg eller andra dokument, ska ta du även skicka med dessa.
 • Skrivelsen skall vara undertecknad av eleven eller hans/hennes ombud. Om eleven har två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.

Vad som händer när du skickat in ett överklagande

Laglighetsprövning är en begränsad form av överklagande som innebär att förvaltningsrätten tittar på om kommunen har fattat beslutet enligt de lagar som gäller. Förvaltningsrätten prövar däremot inte om beslutet är lämpligt. Förvaltningsrätten kan inte ändra beslutet men kan ogiltigförklara beslutet.

Ett överklagat beslut ska upphävas om det inte har tillkommit i laga ordning eller om beslutet inte räknas som en angelägenhet för kommunen. Det ska också upphävas om det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot någon författning.

Offentlighet och sekretess

Ditt överklagande och eventuella övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmän handling kan begränsas genom sekretess. Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs. Om en domstol har upphävt kommunens beslut om skolskjuts, ska kommunen fatta ett nytt beslut i det enskilda fallet.

Borttappat busskort

 • Anmäl det borttappade kortet på UL:s webbplats.
 • Om ditt barn har ett busskort där det står "skolkort" skickar UL ett nytt kort inom sju arbetsdagar. Kommunen betalar inte för barnets resor i väntan på det nya kortet.

Se förseningar i UL:s app

För att få reda på när skolbussen är försenad går du in på din UL-app och trycker på knappen "bevakning". Där lägger du in de busslinjer du vill bevaka och på så sätt får du reda på när bussen är försenad.

Om bussen ställs in

Om vägarna inte är tillräckligt säkra att köra på ställer vi ibland in skolskjutsen under vintern. Du är ansvarig för ditt barn om skolskjutsen är inställd. Du bedömer om du själv ska skjutsa barnet till skolan eller om barnet behöver stanna hemma. Kommunen betalar inte ut ersättning till dig om du skjutsar barnet till skolan. Det räknas inte som skolk om barnet missar undervisning på grund av en inställd eller försenad skolskjuts. Ta kontakt med ditt barns skola för att komma fram till hur barnet kan ta igen missad undervisning.

Avbokning av skoltaxi vid sjukt barn

Om barnet tillfälligt inte ska åka skoltaxi kan du avboka hos taxibolaget Cabonline:

Telefon: 0171-62 82 50
E-post: skolor.sverigetaxienk@cabonline.com 

Observera att det här endast gäller barn som åker taxi, inte barn som åker buss.

Om du byter adress

Om du har skolskjuts och byter adress anmäler du det genom att göra en ny ansökan.

Frågor om skolskjuts?

Kontakta UL om du har frågor om skolbussturer, förseningar, borttappat busskort, trasigt busskort eller liknande. Du hittar alla turer på UL:s webbplats.

Har du andra frågor som rör skolskjuts går det bra att kontakta kommunen.

Elevturer, tidtabeller och kartor

Se elevens turer

Från höstterminen 2020 loggar du som vårdnadshavare in på vårdnadshavarportalen för att se elevens turer.

Tidtabeller och kartor

Vill du se tidtabeller och kartor för samtliga skolbussar kan du gå in på UL:s webbplats. I tidtabellerna ser du när bussen startar och vid vilka håll­platser den stannar. Kartorna visar vilken sträcka bussarna kör.

UL-kort för gymnasieelever

Gymnasieelever kan ansöka om UL-kort om avståndet till skolan är sex kilometer eller mer.

Relaterad information