Ansökan och regler för plats i förskoleklass eller grundskola

Läs vilka regler som gäller och ansök om plats i förskoleklass eller grundskolan för Enköpings kommun.

Ansökan och regler för plats i förskoleklass

Om förskoleklass

Förskoleklassen ska stimulera barnets utveckling och lärande och förbereda barnet för fortsatt utbildning. I förskoleklassen kombineras förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande är viktiga delar i verksamheten.

Förskoleklass är obligatorisk och alla barn ska delta om det inte finns särskilda skäl som talar emot. Den omfattar 15 timmars undervisningsstid per vecka under grundskolans terminer (totalt 525 timmar per år). Förskoleklass är fri från avgift.

De flesta barn börjar i förskoleklass vid sex års ålder och i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller 7 år. Det är ibland möjligt att låta barnet börja ett år tidigare och vid särskilda skäl ett år senare.

Du kan söka fritidsplats för tid som ditt barn inte deltar i undervisningen. Den tiden får du då betala för.

I Enköpings kommun finns både kommunala och fristående förskoleklasser. Du kan önska vilken förskoleklass ditt barn ska gå i.

Skolplikt gäller och det innebär att det är obligatoriskt för barn att gå i grundskolan.

Ansökan till förskoleklass

Ansökan till förskoleklass år 2024 gör du under skolvalsperioden 1 december – 31 december.

Alla familjer får under vårterminen brev med besked om skolplacering. Det finns möjlighet att ansöka om byte av skola om du inte är nöjd med din skolplacering. Grundskolorna skickar senare ut välkomstbrev och information om höstens terminsstart när det börjar bli aktuellt.

Fristående skola

De fristående skolorna sköter sina egna köer och du vänder dig till dem för att söka plats. Vi ber dig ändå att logga in i vår e-tjänst och ange att ditt barn ska gå i en fristående skola, så vi får veta det för vår planering.

Så fördelas platserna

Ett val av skola innebär inte att ditt barn är garanterad plats i just den skolan du väljer. Vi följer dina önskemål så långt det är möjligt, men ibland blir skolor fulla. Då sker urvalet på så vis att de barn som hör till skolans placeringsområde placeras i första hand.

Relativ närhet

Därefter fördelas platser utifrån relativ närhet. Relativ närhet betyder inte att barnet som bor närmast skolan, räknat i antal meter, får platsen. Relativ närhet räknas ut genom en formel som jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den skola vars placeringsområde barnet tillhör (se illustration nedan). Vi tillämpar inte syskonförtur.

Om du inte väljer skola kommer barnet att placeras i en skola nära hemmet.

Kan ni göra undantag?

Undantag gör vi endast när en elev behöver gå på en viss skola för att kunna få särskilt stöd som inte kan ges på den skola där vi annars skulle ha placerat eleven. Om du som vårdnadshavare vill ansöka om särskilda skäl för skolplacering ska du alltid kunna styrka ditt önskemål med medicinskt eller annat underlag. Det ska du skicka med post till oss i samband med skolvalsperioden.

Skriv till:

Utbildningsförvaltningen
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Skolval påverkar rätten till skolskjuts

En del barn är berättigade till skolskjuts. I sådana fall får ditt barn skolskjuts till den kommunala skola som finns i placerings­området där ni bor. Du kan självklart välja en annan skola åt ditt barn, men då har du ingen automatisk rätt till skolskjuts.

Om ditt barn går i sin placeringsskola kan ni ha rätt till skolskjuts, utifrån avstånd och trafikförhållanden. Denna rätt gäller dock inte för er som väljer en skola utanför placeringsområdet.

När eleven väljer att gå i annan kommunal skola än där kommunen skulle ha placerat eleven eller om man väljer en friskola i Enköpings kommun erbjuds inte skolskjuts, utom i det fall då skolskjuts kan anordnas utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

För elever som bor i Enköpings tätort men som vill gå på en kransortskola gäller omvänd skolskjuts.

Glöm inte att ansöka om fritidsplats

Om du vill ha en fritidsplats så söker du detta i e-tjänsten. Det är en separat ansökan, men ansök gärna i samband med att du gör skolvalet. Senast den 31 maj behöver vi ha din ansökan om fritidsplats.

Varannan vecka-boende

Barn som bor varannan vecka hos sina vårdnadshavare har placering endast på en skola.

Ansökan och regler för plats i grundskolan

Här nedan kan du läsa om vad som gäller kring skolval inför årskurs 7, plats i friskola, ansökan om plats om du bor i annan kommun, byte av skola samt uppsägning av plats i grundskolan.

Skolval inför årskurs 7

Inför årskurs 7 kan du göra ett skolval ditt barn under skolvalsperioden 1 december – 31 december 2023. Placeringsbeslutet får du omkring sportlovet, vecka 8. Det finns möjlighet att ansöka om byte av skola när du fått placeringbeslutet.

Bytesansökan till läsåret 2023/2024 öppnar den 1 mars. Vill du vara garanterad att vara med i bytesprocessen behöver din ansökan om byte komma in senast den 31 mars. Du kan självklart ansöka om byte även efter den 31 mars. Men då behandlas din ansökan endast om det uppstår ytterligare lediga platser.

Plats i friskola

Om du vill ansöka till en friskola görs det direkt hos friskolan. När du har fått din bekräftade plats fyller du i blanketten för att säga upp plats i grundskola.

Ansöka om plats om du bor i annan kommun

Om du bor i en annan kommun men vill att ditt barn ska gå i en kommunal grundskola hos oss ansöker du genom att fylla i en blankett. Detsamma gäller om du ska flytta till Enköpings kommun och behöver skolplats. Om du redan är skriven i Enköpings kommun ansöker du om skolplats i e-tjänsten.

Byte av skola

Du kan byta från en kommunal skola till en annan kommunal skola. Du kan också byta från friskola till kommunal grundskola.

Du ansöker om byte av skola i e-tjänsten. I vår e-tjänst kan du bara ansöka om byte till en kommunal skola. Tänk på att lämna in din ansökan i så god tid som möjligt. Meddela även din nuvarande friskola eller kommunala skola att du ansöker om att få byta.

När du skickat din ansökan registreras den hos oss. Finns det en ledig plats på önskad skola, så fördelas platsen genom kommunens skolvalsriktlinjer. Ett erbjudande om byte av skola skickas då ut till dig som är vårdnadshavare.

När det inte är möjligt att erbjuda ett skolbyte får du som vårdnadshavare ett avslagsbeslut och ansökan kommer tas bort ur systemet. Om du fortfarande önskar ett skolbyte, så behöver du skicka in en ny ansökan.

Säga upp plats i grundskolan

Om du ska flytta från kommunen eller byta till en friskola ska du säga upp din plats i skolan. Tänk på att lämna in din uppsägning i så god tid som möjligt.

Ansöka om ledighet utanför lov

Om du vill vara ledig på skoldagar måste du ansöka om lov. Läraren kan bevilja eleven en kortare ledighet utanför lov. Vid speciella skäl kan en längre ledighet godkännas. Enligt skollagen kan rektorn endast delegera beslut om ledighet upp till tio dagar per läsår. Gäller ledigheten mer än tio dagar kan endast rektor fatta beslut.

Lämna din ansökan till din lärare senaste tre veckor innan önskad ledighet.

Ansöka om plats i friskola

Om du vill ansöka till en friskola görs det direkt hos friskolan. När du har fått din bekräftade plats fyller du i blanketten för att säga upp plats i grundskola.

Om våra e-tjänster

Du kan logga in med BankID, Telia eller Nordea. För att kunna göra en ansökan behöver du en e-legitimation. Du ansöker om e-legitimation hos din bank eller hos Telia.

Styrdokument

Skolan styrs av olika styr­dokument, lagar och regler. Det finns lokala och nationella styr­dokument. Och betyg – hur fungerar det?

Lokala styrdokument

De lokala styr­dokumenten ansvarar varje skola för och du hittar de dokumenten på respektive skola.

Nationella styrdokument

De nationella styrdokumenteten är Skolverkets ansvar. De utvecklar och reviderar kontinuerligt kursplaner, betygskriterier och övriga styrdokument för att de ska kunna bidra till ökad likvärdighet och måluppfyllelse. De ska också svara mot behov som motiveras av arbetslivets och samhällets utveckling samt individens behov.

Skolverket följer också upp hur styrdokumenten i praktiken bidrar till ökad likvärdighet och ökad måluppfyllelse, och utvärderar huvud­männens och verk­samheternas kunskap om styrdokumentens innehåll och funktion.

Skollagen

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skolväsendet samt om vissa särskilda utbildnings­­former och annan pedagogisk verksamhet. I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Skollagen beslutas av riksdagen.

Betyg

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg i slutet av varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget elever söker vidare till gymnasieskolan.

Skolverket har ett frågeforum om bedömning och betyg. Där kan du söka och läsa svar om bedömning och betyg.

Riktlinjer