Utstakning eller lägeskontroll

Du kan beställa utstakning, lägeskontroll eller ansöka om mätbehörighet.

Det är viktigt att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning uppförs på rätt plats, det vill säga exakt på den plats som bygglovet eller startbeskedet anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader för att rätta till felet eller skadeståndsanspråk från berörda grannar.

Det står i ditt bygglovsbeslut om det krävs utstakning och läges­kontroll.

Utstakning

Utstakning innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks ut på marken. Utstakningen visar alltså var den planerade åtgärden kommer att hamna på tomten. På så sätt ger vi förutsättningar för dig att bygga. Utstakning kallas ibland för utsättning.

Grovutstakning är när man markerar inför sprängnings- och schaktningsarbeten. Finutstakning är när man markerar inför formsättning av grunden.

Innan du börjar bygga måste du beställa utstakning.

Lägeskontroll

Lägeskontroll utförs normalt efter formsättning av grunden. Lägeskontroll är att kontrollera att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger.

Så gör du en lägeskontroll

En lägeskontroll innebär att byggnadens läge kontrolleras så det överensstämmer med bygglovet. Här är våra anvisningar för att göra lägeskontrollen och hur du rapporterar resultatet. Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift på 1 000 kronor exklusive moms för prövning av kompetens.

Koordinat­system/höjd­system

Använd koordinatsystemet SWEREF 99 16 30 och höjdsystemet RH 2000. Mätfiltyper som vi tar emot:

 • dwg/dxf
 • top/topx
 • geo
 • pxy
 • csv
 • shape

Ritningsfiltyper som vi tar emot:

 • pdf
 • tif/tiff
 • png
 • jpeg

Vad ska mätas

 • Fasad: Vid färdigbyggd fasad ska fasadens yttersta punkt mätas, annars grund.
 • Grund: Yttersta kanten ska mätas. Höjd ska finnas på alla mätpunkter.
 • Carport/skärmtak: Den yttersta delen på den bärande konstruktionen ska mätas.
 • Höjd: Färdigt golv eller underkant knutbräda (sockelhöjd), vid nivåskillnad ska samtliga nivåer redovisas.
 • Skärmtak: Skärmtak sammanbyggt med byggnad ska redovisas som olika objekt.
 • Tillbyggnad: Vid tillbyggnad ska befintlig byggnad också mätas.

Mätning

 • All mätning ska utföras med totalstation.
 • Uppställningen kan ske mot markpunkter (bifogas i filen) eller GNSS-punkter (mätta minst under 30 sekunder per punkt, bifogas i filen)
 • Uppställningen ska ligga inom 10 mm i XYZ och utföras mot minst 3 punkter gärna fler. Vid avvikelse större en detta ska skälet redovisas, exempelvis vid uppställning mot gränspunkter.
 • Etableringslägen skall vara minst mätavståndet, gärna mer.

Rapportera resultaten

Resultaten från lägeskontrollen ska du rapportera som mätfil och ritningsfil, som du skickar med e-post till oss. Det är viktigt att resultatet skickas in så snabbt som möjligt max 30 dagar från mättillfället. Det är byggnadens status vid mättillfället som ska mätas. Är fasaden klar ska denna mätas annars grund.

Rapportera resultatet till:

E-post: kartor@enkoping.se

Vad lägesrapporten ska innehålla?

 • Koordinatförteckning ska finnas för samtliga punkter, mätpunkter + etableringspunkter.
 • Slutna linjer eller polygoner som måttsatts till gränsen på samma sätt som i situationsplanen.
 • Samtliga byggnaders fasadmått ska redovisas.
 • Filnamn och lagernamn i klartext
 • Det ska framgå om måtten avser fasad eller grund
 • Vem som har utfört mätningen samt datum när mätningen utfördes
 • Fastighetsbeteckning och diarienummer på bygglovet
 • Vad mätningen avser (fasad, grund, FG, SH mm)
 • Mätnoggrannhet, etableringsmetod och instrument

Skicka till kartor@enkoping.se (mätningarna ska levereras skyndsamt till kommunen inom 30 dagar)

Exempel på ritningar

På vår samlingssida med exempelhandlingar kan du se exempel på hur en lägeskontroll ska se ut.

Beställ utstakning eller lägeskontroll

Du kan beställa tjänsterna från kommunen men du kan också anlita en konsult. Kommunen ska godkänna konsulten innan denna utför utstakning eller lägeskontroll.

Det är viktigt att konsulten kan styrka att den har kompetens inom mätningsteknik i enlighet med Lantmäteriets rekommendationer för bedömning av ”grundläggande mätningsteknisk färdighet” (A§ 348/2010). För denna färdighet krävs examen från en mätningsteknisk utbildning på minst två år och praktisk erfarenhet i minst två år. Summan av utbildning och praktik ska blir minst fem år.

Du ska skicka dokumentationen från utstakningen och lägeskontrollen till vår kart- och GIS-avdelning.

Om du själv vill göra utstakning och lägeskontroll måste du ansöka om mätbehörighet från oss.