Om du blivit utsatt för våld

Du är inte ensam. Det finns hjälp och stöd att få från kommunen olika verksamheter.

Om du har blivit utsatt för hot eller våld i nära relationer kan vi erbjuda dig och/eller dina barn tillfälligt skyddat boende.

Vi kan ge samtalsstöd, både till den som utsatts för våld och till den som utövar våld. Vi gör tillsammans med dig en bedömning om hur akut det är och om ett skyddat boende ska erbjudas. Vi ger stöd utifrån de behov som finns i just den situation du befinner dig i. Du behöver inte göra en polisanmälan för att få hjälp av socialförvaltningen.

Om du är orolig för någon utsätts för våld kan du göra en orosanmälan till socialtjänstens mottagning.

Få hjälp med praktiska saker

​Vi försöker att hitta en lösning tillsammans. Det kan finnas personer i din närhet och i ditt nätverk som kan hjälpa till. Om läget är akut kan socialförvaltningen hjälpa dig med praktiska frågor.

Om du själv utövar våld mot någon annan

Om du som utövar våld mot någon annan kan få stöd och hjälp att sluta med det. Kontakta Familjens hus eller socialförvaltningens mottagning för att få stöd och hjälp för att ändra ditt beteende.

Vad är våld?

Våld kan bland annat vara fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt. Det fysiska kan bestå av slag, sparkar och knuffar. Det psykiska kan bestå av hot om våld eller att bli begränsad i sin vardag. Att inte få umgås eller prata med vem man vill. Verbala kränkningar, isolering och förnedring. Ekonomiskt våld kan innebära att man inte har insyn i gemensam ekonomi, tvingas skriva på lån eller att behöva redovisa allt eller att inte få ha tillgång till sin egen inkomst. Det sexuella våldet kan bestå av att tvingas till sexuella handlingar mot sin vilja.

Vad är hedersrelaterat våld?

Hedersrelaterat våld och förtryck är en handling som motiveras med att den som utsätts för våld och förtryck har skadat familjens heder. Våld, hot och kontroll används för att återupprätta hedern eller hindra att den förloras.

Hedersnormen begränsar individens handlingsfrihet och dess livsutrymme och är en begränsning av mänskliga fri- och rättigheter.

Kvinnojouren Enköping

Till vår öppna verksamhet kan du vända dig för stödsamtal och rådgivning kring din situation.

Hos oss möts du av anställd personal som har goda kunskaper om våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, samt sexualiserat våld. Vi erbjuder främst stöd till kvinnor (trans, cis) och icke-binära, men erbjuder också stöd till anhöriga, yrkesverksamma och studenter.