Integrationsbidrag

Bidrag till föreningar som vill genomföra integrationsaktiviteter.

Enköpings kommun vill genom statliga medel ge föreningslivet möjlighet att söka bidrag för att finansiera aktiviteter som underlättar etablering i samhället. Bidraget syftar även till att erbjuda en meningsfull fritid för nyanlända personer i alla åldrar.

Grundläggande kriterier i bedömning

 • Ansökan ska vara komplett ifylld och skickas in enligt ansökningsplan.
 • Föreningens förmåga att genomföra den verksamhet som planeras.
 • Hur föreningen använt eventuell tidigare erhållna medel.
 • Förväntade resultat.
 • Insatsens potential att fortleva även efter genomförande.
 • Möjlighet att nå ut till och inkludera målgruppen i aktiviteten.

Kriterier för aktiviteter

 • Aktiviteten ska underlätta etablering i samhället för nyanlända.
 • Aktiviteten ska stärka samarbeten, bygga nätverk och bidra till delaktighet för nyanlända.
 • Aktiviteten ska vara inkluderande, det vill säga att aktiviteten möjliggör deltagande oavsett kön eller könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, klass eller ålder.
 • Aktiviteten ska vara kostnadsfri att delta i.

Ersättning

Ansökan ska innehålla de faktiska kostnader som aktiviteten innebär. Högsta ansökningsbelopp är 20 000 kronor per ansökan. Stödet kan gå till kostnader för kommunikation och marknadsföring, hyra av tillfällig lokal, livsmedel, förbrukningsmaterial, mindre inköp av utrustning/material samt visst arvode/gage till externa aktörer eller tillfälliga ledare.

Ansökan och redovisning

Ansökan om integrationsbidrag görs alltid före genomförande av aktivitet. För sent inkommen ansökan behandlas inte. När du fyller i ansökningsformuläret kommer du behöva ange nedan information;

 • Beskrivning av vad det är för aktivitet ni vill genomföra - en aktivitet per ansökan.
 • Beskrivning av hur ni ska involvera och nå ut till nyanlända.
 • Beskrivning av budgeterade kostnader - faktiska kostnader som ansökan innebär.
 • Tidsperiod för aktiviteten.

Redovisningen av resultat och ekonomi ska vara gjord senast två månader efter avslutat aktivitet som är beviljat enligt ansökan. Utöver redovisningen förväntas mottagaren av stöd lämna ytterligare information om det efterfrågas.

Ansökan kan göras av bidragsberättigade föreningar i Enköpings kommun.

Ansökningsplan

Ansökan är öppen 15 mars - 30 april

Beslut och eventuell utbetalning i maj.

Aktiviteterna i ansökan ska genomföras under perioden juni - december 2024.

Sökande förening måste vara beredd på att komplettera sin ansökan under handläggningsperioden.