Avgifter inom vård och omsorg

Den här informationen vänder sig till dig som har hjälp och stöd från vård- och omsorgsförvaltningen.

Hjälpen finansieras till allra största del av kommunalskatten men också till viss del av att den som använder tjänsterna betalar en avgift.

Avgiften beräknas på samma sätt oavsett om du bor i eget boende eller i någon av kommunens boendeformer.

I Enköpings kommun är det kommun­fullmäktige som beslutar vilka avgifter som ska gälla. Kommunernas möjlighet att ta ut avgift inom äldre- och handikappomsorg regleras i social­tjänstlagen 8 kapitlet och får inte överstiga kommunens självkostnad.

Årets maxtaxa är 2 575 kronor per månad.

Olika insatser och vad de kostar

Trygghetslarm

Trygghetslarm kostar 240 kronor per månad och är en abonnemangskostnad som ingår i maxtaxan. Första månaden betalar du även en engångskostnad på 350 kronor för installationen. Du börjar betala hel månadsavgift när du har fått larmet installerat, men ingen avgift den månaden larmet hämtas. 

Avdrag vid frånvaro under månaden görs som regel inte eftersom abonnemanget löper på. Du betalar ingen extra avgift för att du larmar. Makar som har varsin larmknapp betalar varsin avgift men bara en installationsavgift per hushåll.

Trygghetslarm vid insatser enligt LSS

Om du är beviljad insatser enligt LSS och även beviljas kompletterande insatser enligt SoL gäller samma avgifter som ovan.

Fjärrtillsyn – nattlig tillsyn med kamera

Insatsen är av­giftsfri för närvarande.

Hemtjänst

Avgiften för hemtjänst är 200 kronor per timme och ingår i maxtaxan.

I hemtjänstavgiften ingår all hemtjänsttid, oavsett vilken utförare du har eller om du har flera olika. När makar/sambos i samma hushåll tar del av en insats, till exempel städning, så delas tiden och debiteras var och en.

Utöver insatser som till exempel städning och personlig omvårdnad räknas även nedanstående in i hemtjänstavgiften och debiteras med utförd tid:

 • Leverans av matlåda. Fakturan för själva matlådan tillkommer på särskild faktura från Samhällsbyggnads­förvaltningen.
 • Avlösning i hemmet som är mer än 12 timmar per månad.
 • Sjukvårdsinsatser som utförs av hemtjänstpersonal efter delegering av legitimerad personal. På fakturan står det Hemtjänst och/eller hemsjukvård. Det betyder att tiden kan innehålla antingen hemtjänst eller delegerad hemsjukvård men även både ock.

Avgiften kan variera

Eftersom du betalar för den tid som har utförts kan avgiften för hemtjänst variera månad för månad beroende på hur många timmar som utförts. Lägsta avgift per månad är för en timme, det vill säga 200 kronor, under förutsättning att du har utrymme att betala. Maxbeloppet per månad är den aktuella max­taxan, ingen betalar mer än det för sin hemtjänst. Avdrag görs inte vid frånvaro eftersom du alltid betalar för den utförda tiden.

Avbokning

Om du inte avbokar hemtjänsten senast 4 dagar före inplanerat besök får du betala för den planerade tiden.

Hemtjänst vid insatser enligt LSS

Om du är beviljad insatser enligt LSS och även beviljas kompletterande insatser enligt SoL gäller samma avgifter som ovan.

Sjuksköterskebesök

Besök av sjuksköterska debiteras per besök enligt taxa, för närvarande 100 kronor per besök. Besöken ingår i maxtaxan och kommer på samma faktura som larm och hemtjänst. Regionens högkostnadskort/frikort gäller inte för dessa besök. På fakturan står det Sjuksköterskebesök.

Utredningshemtjänst

Insatsen är av­giftsfri för närvarande.

Dagverksamhet för personer med demens­sjukdom

Om du blir beviljad dagverksamhet på grund av demenssjukdom så betalar du bara för mat och resor. Maten kostar 78 kronor per dygn och resorna 35 kronor per resa. Kostnaderna ingår inte i maxtaxan.

Korttidsplats

På korttidsplats, växelvård och avlastning betalar du ett dygnspris för omvårdnad respektive mat. Du betalar ingen hyra på korttidsplatsen utan det är mer att jämställa med att vistas tillfälligt på sjukhus. Du kan därför inte ansöka om avdrag för dubbla boendekostnader.

Omvårdnadsavgift på korttidsplats

Kostnaden för omvårdnaden ingår i maxtaxan och är en trettiondel av maxtaxan. Omvårdnaden betalas i efterskott på samma faktura som maten och andra insatser som till exempel hemtjänst.

Förbrukningsartiklar som ingår är toalett-och hushållspapper, städ-och tvättmedel, tvättlappar, sängkläder och handdukar av den sort som boendet köper in. Det är inte valbart av dig som kund.

Mat på korttidsplats

Maten på korttidsplatsen kostar 104 kronor per dygn 2024 och ingår inte i maxtaxan. Kostnaden för maten kan som mest bli 3 120 kronor per månad. Du betalar hela den dag du kommer, oavsett vilken tid på dagen det är, men inget för den dagen du åker hem. Maten betalas i efterskott på samma faktura som omvårdnaden och andra insatser som till exempel hemtjänst.

Omvårdnadsboende

På ett omvårdnadsboende betalar du för mat och hyra samt omvårdnadsavgift för den hjälp du får.

Omvårdnadsavgift på boende

Omvårdnads­avgiften ingår i maxtaxan och grundbeloppet per månad är årets maxtaxa. Den be­räknas efter dina uppgifter förutsatt att du har lämnat in blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan med dina uppgifter samt tillåtelse att hämta inkom­ster. I annat fall betalar du maxtaxa. Avgiften betalas i efterskott på samma faktura som maten. Avdrag görs bara om du varit borta mer än halva månaden.

Mat på omvårdnadsboende

Alla som bor på ett omvårdnadsboende betalar, förutom hyra och eventuell omvårdnadsavgift, för ett mat­abonnemang. Det kostar 3 120 kronor per månad 2024 och ingår inte i maxtaxan. I abonnemanget ingår alla måltider. Avdrag görs bara om du har varit borta hel dag. Maten betalas i efterskott på samma faktura som eventuell omvårdnadsavgift.

Hyra på omvårdnadsboende

På ett omvårdnadsboende har du ett eget kontrakt och betalar, förutom mat och eventuell omvårdnadsavgift, den hyra som är aktuell för din lägenhet. Den kan skilja sig från olika boenden. Hyran betalas i förskott.

Har du frågor som rör hyra eller hyresavier ber vi dig kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen via kommunens Kontaktcenter.

Dubbla bostadskostnader

Om du ska flytta till omvårdnadsboende och i samband med det får dubbla boendekostnader under en kortare tid (max tre månader) kan du ha möjlighet att ansöka om avdrag på omvårdnadssavgift och mat. Ansökan ska skickas in i samband med att du flyttar in.

Observera att inga avdrag på hyror görs.

Ansök om avdrag

För att kunna ansöka ska du ha sagt upp hyresavtalet eller lämnat din tidigare bostad till försäljning. Du kan alltså inte ansöka om avdrag när din maka, make eller sambo bor kvar i bostaden eller om den överlåts/hyrs ut.

Blanketten "Inkomst- och utgiftsförfrågan för vård och omsorg" behöver också vara inskickad i samband med att du flyttar in för att vi ska kunna beräkna om du kan få avdrag.

Tyvärr är det inte möjligt att ladda ner blanketten från vår webbplats. Kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0171-62 50 00 för att få den hemskickad.

Du kan inte ansöka om du själv väljer att flytta från ett omvårdnadsboende till ett annat. Inte heller om du är på korttidsplats eftersom det är tillfälligt och du inte har ett hyreskontrakt där.

Om du får göra avdrag

Om avdrag beviljas görs avdraget på fakturan från vård-och omsorg månaden efter att du flyttat till omvårdnadsboendet. Du får alltid ett beslut på om ansökan har beviljats eller inte. Avgifterna kan maximalt sättas ner till 0 kronor.

Om förutsättningarna ändras

Om uppgifterna du har lämnat ändras, till exempel om din gamla bostad hyrs ut tidigare än vad som sagts, måste du kontakta din avgiftshandläggare. Avdraget kan ändras eller tas bort i och med en sådan ändring men även till exempel vid en ändring av bostadstillägg.

Obs! Hyran måste betalas som vanligt. Om du har problem med hyran kan du be om en avbetalningsplan hos din hyresvärd. Gäller det hyran för omvårdnadsboende kontaktar du samhällsbyggnadsförvaltningen via vårt kontaktcenter.

Parboende

Parboende tar du upp med biståndshandläggaren. Om din make, maka eller partner har beviljats omvårdnadsboende och du flyttar med till samma lägenhet har du möjlighet att köpa mat på boendet genom ett eget matabonnemang. Om du är beviljad eget stöd genom hemtjänst så betalar du samma taxa som i hemmet upp till ditt eget avgiftsutrymme eller maxtaxan.

Hjälpmedel

Personligt förskriven elrullstol och drivaggregat till manuell rullstol är ett långtidslån, bedömt och förskrivet av leg. arbetsterapeut enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Avgiften för dessa hjälpmedel är 110 kronor per månad och per hjälpmedel. Avgiften ingår inte i maxtaxan.

Korttidshyra av hjälpmedel

Korttidshyra är en service som kommunen tillhandahåller mot avgift till:

 • besökare som inte är skrivna i Enköpings kommun.
 • personer skrivna i Enköpings kommun för till exempel resebruk och fritidsboende.

Minsta avgift är en månad och maximal hyreslängd är fyra månader. Vid leverans tillkommer transportkostnad som debiteras för sig.

Boendestöd enligt LSS för personer över 18 år

Insatsen är kostnadsfri.

Korttidsvistelse enligt LSS för barn och ungdom

För barn och ungdomar som vistas på kommunens korttidsboende Gluggen eller Asphagen eller i stödfamilj betalar man för maten. För 2024 är beloppet 82 kronor per dygn.

Boende enligt LSS för barn och unga under 18 år

Om du har barn som är under 18 år och som får omvårdnad utanför hemmet måste du som förälder bidra till kommunens kostnader för det. Det kan till exempel vara om ditt barn bor på ett boende enligt LSS (elevhem) i samband med skolgång. Som förälder bidrar du med en summa per månad och förälder under 2024.

 • Max 1673 kronor per månad till och med den månad barnet fyller 7 år.
 • Max 1 823 kronor per månad från och med den månad barnet fyller 7 år.
 • Max 2 223 kronor per månad från det att barnet har fyllt 15 år.

Om du fyller i och skickar in blanketten "Ersättning till kommunen för placerat barn" räknar vi ut vad du som förälder kan bidra med, det kan då bli mindre än maxbeloppet per månad. Om du väljer att inte skicka in blanketten betalar du det aktuel­la maxbeloppet per månad. Observera att en blankett per förälder ska lämnas in även om ni är sammanboende.

Blanketten för beräkning kan du också få av avgifts­handläggare, av kommunens Kontaktcenter eller på Enköpings kommuns webbplats.

Det skickas alltid ut ett beslut till dig där av­giften framgår. Avgiften omprövas i början av varje år och kan då förändras. En blankett skickas ut till alla för att aktuella uppgifter ska lämnas. Om dina uppgifter förändras under året ska du kontakta avgiftshandläggaren.

Boende enligt LSS för barn och unga med egen inkomst

Om du har fått beviljat boende för barn och unga och har egen inkomst så betalar du själv för mat och hyra för boendet. Hyran kan bli högst 2 645 kronor per månad 2024 och maten kostar 1 640 kronor per månad.

Daglig verksamhet enligt LSS

Om du är i yrkesför ålder och beviljad daglig verksamhet kan du ha möjlighet att köpa lunch där till självkostnadspris. Då skickas det en faktura för det i slutet av varje månad som ska betalas månaden efter.

Inkomst- och utgiftsförfrågan

Dags för inkomst- och utgiftsförfrågan för 2024

Under vecka 2 och 3 skickar vi ut blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan till dig som är kund inom vård och omsorg och har valt beräkning 2023. På blanketten behöver du ange de uppgifter som vi inte kan eller får hämta från andra myndigheter. Uppgifterna behöver vi för att kunna se om du har rätt till nedsättning av din avgift.

Om du nyligen fyllt i en inkomst- och utgiftsförfrågan för 2023 ber vi dig ha överseende med att vi ändå behöver få in blanketten som gäller för 2024.

Om du valde att inte lämna blanketten under 2023 behöver du själv be om att få den för 2024. Ring vårt kontaktcenter på telefon 0171-62 50 00 för att få den hemskickad.

Svara senast 15 februari

Vi behöver ha undertecknad blankett hos oss senast den 15 februari 2024. 

Om inkomst- och utgifts­förfrågan

Om du fyller i och skickar in blanketten "Inkomst- och utgiftsförfrågan" kan vi räkna ut ditt personliga avgiftsutrymme (betalningsförmåga) och se om du har rätt till nedsättning. Vi behöver alltid få in blanketten för att kunna svara mer exakt på vad det kommer att kosta för just dig, eftersom vi då tar hänsyn till din livssituation, till exempel om du lever ensam och hur du bor. Om man delar hushåll kan man fylla i sina uppgifter på samma blankett.

Tyvärr är det inte möjligt att ladda ner blanketten från vår webbplats. Kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0171-62 50 00 för att få den hemskickad.

 • Du får blanketten när du är ny som kund. Om du skickar in den och väljer att få en personlig beräkning skickar vi sedan en ny i början av varje år. Det är för att du behöver lämna aktuella uppgifter till oss. Vi behöver också varje år få tillåtelse att hämta uppgifter hos till exempel Pensions­myndigheten.
 • Om du inte skickar in blanketten eller väljer maxtaxa, får du ingen ny blankett med automatik i början av varje år. Tyvärr är det inte möjligt att ladda ner blanketten från vår webbplats. Kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0171-62 50 00 för att få den hemskickad.
 • Om du väljer att inte skicka in blanketten betalar du enligt taxa upp till maxtaxan. Årets maxtaxa är 2 575 kronor per månad. Du kan också välja att betala enligt taxa genom att kryssa i att du avstår att lämna uppgifter på blanketten. Om en i hushållet väljer maxtaxa eller att inte skicka in blanketten så gäller maxtaxa för båda.
 • Om du vill ansöka om ett högre minimibelopp eller avdrag vid dubbla boendekostnader så måste du alltid ha skickat in blanketten Inkomst-utgiftsförfrågan med ditt medgivande först, eller i samband med att du ansöker. I annat fall kan vi inte räkna fram om du har rätt till det du vill ansöka om.
 • Om vi räknar fram att ditt avgiftsutrymme blir 0 kronor så skickas ingen faktura för det som ingår i maxtaxan. Mat, resor och hjälpmedel debiteras alltid.

Kom ihåg att höra av dig till oss om dina egna uppgifter förändras under året. Det kan påverka din avgift.

Gift eller registrerad partner

Om du lämnar dina uppgifter så måste även din make, maka eller partner lämna sina eftersom era gemensamma inkomster läggs ihop och delas på hälften. Det beloppet ligger sedan till grund för beräkningen av avgiften.

Detta gäller även om någon av makarna flyttar till någon av kommunens boendeformer och vi kan då även ta hänsyn till den hemmavarande makens ekonomi. Om båda har hemtjänst eller andra insatser så betalar var och en avgift för den hjälp man får och maxtaxan gäller för var och en. Tid för insatser som båda tar del av delas och debiteras var och en.

Sammanboende

Era inkomster samt eventuellt bostadstillägg räknas var och en för sig. I övrigt beräknas avgiften på samma sätt som för gifta. Bostadskostnaden delas på er båda.

Om en av er flyttar till omvårdnadsboende kan det vara fördelaktigt om ni båda fortsätter att lämna era uppgifter på inkomst- och utgiftsförfrågan, även om den andre inte har egna insatser. Det kan leda till en lägre omvårdnadsavgift för den som flyttat till omvårdnadsboende. Du eller din sambo måste själva lämna uppgifter och det gäller i 6 (sex) månader från flytt.

Regler och villkor kring avgifter

Maxtaxa

Maxtaxa är ett bestämt belopp (ett högkostnadsskydd per månad) som beräknas på det prisbasbelopp som regeringen fastställer och som ändras från år till år. Maxtaxan sätter en gräns för vad kommunen har rätt att ta ut i avgift från dig för hjälp och insatser i hemmet, dagverksamhet, omvårdnad på boende samt kommunal hälso-och sjukvård.

Maxtaxan uppgår till 53,92 procent av prisbasbeloppet delat med 12. Aktuell maxtaxa under 2024 är 2 575 kronor per månad.

Minimibelopp och förbehållsbelopp

För att beräkna din avgift använder vi oss av förbehållsbelopp och minimibelopp.

Förbehållsbeloppet är din bo­stadskostnad tillsammans med ett fastställt minimibelopp som är baserat på gällande prisbasbelopp och som ändras varje år.

Minimibelopp är ett generellt belopp för normala levnadskostnader utöver avgiften. Det baserar sig på Konsumentverkets beräkningar av rimliga levnadskostnader. Minimibeloppet är olika för ensamstående och sam­manboende personer.

Det tas med i vår beräkning men är ingen ga­ranti för att du ska ha den summan kvar efter att du betalat dina räkningar eftersom levnadskostna­der varierar från individ till individ.

I minimibeloppet ingår:

 • Livsmedel
 • Resor, färdtjänst, sjukresor
 • Kläder, skor
 • Fritid
 • Hygien
 • Förbrukningsvaror
 • Dagstidningar
 • Hushållsel
 • Öppen hälso- och sjukvård
 • Läkemedel
 • Telefon
 • Hemförsäkring
 • Möbler och husgeråd
 • Tandvård

Förhöjt minimibelopp

Om du har extra dyra kostnader på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom kan det finnas situationer då det fastställda minimibe­loppet inte räcker till. Det kan vara till exempel för kost, god man eller underhållskostnad för min­derårigt barn.

Om kostnaden pågår i minst sex sammanhäng­ande månader och är minst 200 kronor per månad kan du ansöka om att ditt mi­nimibelopp ska höjas. Det gör du på blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan eller Ansökan om förhöjt minimibelopp.

Kom ihåg att inkomstblanketten måste ha lämnats in med dina uppgifter. Du ansvarar själv för att ansöka samt förnya ansökan varje år och vid behov lämna underlag som styrker dina utgifter.

Om du är under 61 år har du rätt till ett högre minimibelopp eftersom du beräknas ha högre kostnader för livsmedel, du ansöker på blanketten "Ansökan om förhöjt minimibelopp". Inkomstblanketten måste ha lämnats in med dina uppgifter och du kan också ansöka direkt på den blanketten.

Sänkt minimibelopp

Minimibeloppet sänks automatiskt i kommu­nens boendeformer då vissa saker ingår och du beräknas då inte ha någon extra kostnad för det. Det gäller till exempel hushållsel, dags­tidning, planerade läkarbesök på omvårdnads­boende, säng och vissa förbrukningsartiklar*. Konsument­verkets beräkningar är vägledande.

*Förbrukningsartiklar som ingår är toalett-och hushållspapper, städ-och tvättmedel och tvättlappar av den sort som boendet köper in. Det är inte valbart av dig som kund.

Beräkning av avgifter

Det finns flera saker som påverkar din avgift:

 • Din livssituation
 • Din inkomst för innevarande år, och make/makas om du är gift
 • Din bostadskostnad
 • Hur mycket hjälp och stöd du får per månad
 • Årets minimibelopp för ensamstående eller sammanboende
 • Årets maxtaxa som baseras på prisbasbeloppet
 • Om du har lämnat inkomstblanketten eller inte

Inkomst

Som inkomst räknas de inkomster du beräknas ha de närmaste 12 månaderna samt inkomster av kapital (räntor och utdelningar) per den 31 december föregående år.

Vid beräkningen utgår vi från:

 • Skattepliktiga inkomster som till exempel pensioner, lön, sjuk­ersättning, och privata pensions­försäkringar

OBS! Vissa uppgifter, till exempel tjänstepensioner, privata pensioner och lön måste du själv lämna till oss för att din avgift ska bli rätt.

 • Kapitalinkomster till exempel inkomsträntor och utdelningar (lämnas på Inkomstblanketten)
 • Inkomster som inte är skattepliktiga – till exempel utlandspension* och livränta, bostadstillägg för pensionärer och andra bostadsbidrag. * Uppgift lämnas på Inkomstblanketten.

Förmögenhet/kapital, handikapp­ersättning, vårdbidrag, introduktionsersättning för flyktingar och försörjningsstöd tas inte med som inkomst i avgiftsberäkningen.

Skatt

Vid avgiftsberäkningen görs avdrag i verksamhetssystemet för preliminär skatt enligt den procentsats som gäller flest invånare samt begravningsavgift. Avdrag görs inte för kyrkoavgift till Svenska kyrkan eller avgifter till andra trossamfund.

Boendekostnad

Vid avgiftsberäkning ska den faktiska bostadskostnaden räknas bort från din inkomst efter skatt. Bostadskostnaden kan bero på hur du bor och du måste själv lämna uppgifter om det till oss. Du kan bara räkna med kostnader för den bostad du stadigvarande bor i. Bostadskostnaden delas på antalet vuxna personer i bostaden.

Eget hus

 • 70 procent av räntekostnaden på lån på bostadsfastigheten sedan eventuella räntebidrag dragits av.
 • 70 procent av tomträttsavgäld.
 • 0,75 procent av aktuell fastighetsskatt, dock högst ett fastställt belopp från Skatteverket per år.
 • Uppvärmnings- och övriga driftkostnader, inte hushållsel och hemförsäkring då vi tar hänsyn till dessa på annat sätt i beräkningen.

Uppvärmning och drift beräknas enligt Försäkringskassans schablon, om du inte har lämnat egna uppgifter men lämnat ditt medgivande för beräkning.

Bostadsrätt

 • Månadsavgiften inklusive värme och obligatoriska avgifter.
 • 70 procent av räntekostnaden på lån på bostaden sedan eventuella räntebidrag dragits av.
 • Ingår hushållsel i avgiften till bostadsrättsföreningen dras denna kostnad ifrån enligt Försäkringskassans schablon, eftersom den ingår i minimibeloppet.

Hyrd bostad

 • Hyran inklusive värme, vatten och obligatoriska avgifter.
 • Ingår hushållsel i hyran dras denna kostnad ifrån enligt Försäkrings­kassans schablon eftersom den ingår i minimi­beloppet.

Om du undrar vilka uppgifter som behöver lämnas just för dig så är du välkommen att ringa en avgifts­handläggare via kommunens kontakt­center.

Bostadstillägg/bidrag

Bostadstillägg läggs till inkomsten vid avgiftsberäkningen. Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad. Om du är upp till 65 år ansöker du hos Försäkringskassan. Om du är över 65 år ansöker du hos Pensions­myndigheten.

Räkna ut avgiftsutrymmet (betalningsförmåga)

Det är ditt avgiftsutrymme eller högst maxtaxan som styr vad din avgift blir. För att få fram avgiftsutrymmet räknar vi så här:

 • Inkomster (bruttoinkomst minus skatt) +
 • Bostadskostnad -
 • Bostadstillägg +
 • Minimibelopp -
 • Ev förhöjt minimibelopp –
 • Summa avgiftsutrymme (betalningsförmåga) =

Ändring av avgift

Avgiften kan komma att ändras om inkomst, civilstånd, bostadskostnad, bostadstillägg/bostadsbidrag, förbehållsbelopp eller prisbasbelopp ändras. Avgiften kan också ändras om de insatser du blivit beviljad förändras på något sätt.

Huvudregeln är att ändring av avgift ska gälla från den månad uppgiften kommit in. Om ändringen av avgift är på grund av ändrat prisbasbelopp får detta göras utan att underrätta kunden.

Avgiftsbeslut

Vi skickar alltid ett avgiftsbeslut till dig när vi har räknat ut din avgift eller om avgiften ändras. Titta igenom det och hör av dig så snart som möjligt om du undrar över något eller om du anser att något blivit felaktigt.

Med beslutet skickar vi en mer utförlig information där du kan läsa mer om vad beslutet innehåller.

Överklaga avgiftsbeslutet

Du har möjlighet att överklaga ditt avgiftsbe­slut till förvaltningsrätten enligt 16 kapitlet 3 paragrafen i socialtjänstlagen. Det gör du genom att skicka ett brev till vård- och omsorgsförvaltningen, där du talar om varför du tycker att beslutet är felaktigt. Du skickar det till:

Enköpings kommun
Vård-och omsorgsförvaltningen
745 80 Enköping

Brevet ska ha kommit till vård- och omsorgs­förvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ditt beslut. Mer information om hur du överklagar får du tillsammans med avgiftsbe­slutet.

Hjälp med ekonomin

Tillfällig ekonomisk hjälp

Om du behöver tillfällig hjälp med ett större engångsinköp, till exempel glasögon, så kan du kontakta socialförvaltningen och ansöka om medel ur en donationsfond.

Personliga skulder

Om du har skulder hos Kronofogden ska du höra av dig dit om du får en kostnad för till exempel trygghetslarm eller hemtjänst. De ska då göra en ny beräkning och ta hänsyn till den kostnaden. Skulder tas inte med i kommunens avgiftsberäkning.

Budget-och skuldrådgivare

Om du har problem med din ekonomi kan en budget- och skuldrådgivare hjälpa dig. De erbjuder kostnadsfri rådgivning och har tystnads­plikt.

Faktura och betalning

När kommer fakturan?

Avgifterna debiteras normalt en månad i efterskott. Fakturan som skickas ut ska betalas i slutet av nästkommande månad, alltså två månader efter den månad du hade hjälpen. Det kan vara bra att komma ihåg när en tjänst avslutas.

Annan fakturamottagare

Om du vill att en anhörig eller annan person ska ta hand om din faktura och ditt avgifts­beslut ska du meddela detta till avgiftshand­läggaren genom att fylla i det på blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan.

Tyvärr är det inte möjligt att ladda ner blanketten från vår webbplats. Kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0171-62 50 00 för att få den hemskickad.

Autogiro

Du har möjlighet att betala fakturan via autogiro. Vill du betala vi autogiro eller ställa frågor om autogiro kan du kontakta kommunens kontaktcen­ter.

E-faktura

Om du vill ha elektronisk faktura kontaktar du din bank eller väljer det i din internetbank.

Fakturafrågor

Om du har frågor om innehållet i din faktura, till exempel om du tycker att antalet timmar inte stämmer eller om du undrar vad som utförts så ska du kontakta din utförare. Fakturan kommer alltid från kommunen oavsett vilken utförare du har valt.

Om du har frågor om din avgift, adressen eller om du har andra avgiftsfrågor, så ska du kontakta din avgiftshandläggare.

Lagring av uppgifter

Uppgifterna sparas så länge ärendet är aktuellt, dock längst 10 år, förutom för dig som är född dag 5, 15 eller 25 i månaden.

Dessa uppgifter sparas i forskningssyfte enligt § 60 och 62 socialtjänstlagen samt § 51 socialtjänstlagen. I de fall ditt/dina barns ålder eller andra personuppgifter om din make, maka, sambo eller registrerad partner behövs för att beräkna din avgift sparas även dessa uppgifter på samma sätt.

Ansvarig för hanteringen av personuppgifterna är vård- och omsorgsnämnden. Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter hanteras.