Avgifter inom vård och omsorg

Den här informationen vänder sig till dig som har hjälp och stöd från vård- och omsorgsförvaltningen.

Allmänt

Den här informationen vänder sig till dig som har hjälp och stöd från vård- och omsorgs­förvaltningen eller är anhörig. Hjälpen finansieras till allra största del av kommunalskatten men också till viss del av dig som använder tjänsterna genom att du betalar en avgift.

Kommunen tillämpar ett enhetligt avgiftssystem för service och omvårdnad. Det betyder att avgiften beräknas på samma sätt oavsett om du bor i eget boende eller i någon av kommunens boendeformer.

I Enköpings kommun är det kommun­fullmäktige som beslutar vilka avgifter som ska gälla. Kommunernas möjlighet att ta ut avgift inom äldre- och handikappomsorg regleras i social­tjänstlagen 8 kapitlet och får inte överstiga kommunens självkostnad.

Beslutade avgifter 2021

Avgifter inom maxtaxan

(högkostnadsskyddet) 2 139 kr per månad

Hemtjänst *, minsta avgift är 200 kronor per månad

200 kr/tim

Avgift omvårdnadsboende

2 139 kr/mån

Avgift korttids, trygghetsplats, avlastning, växelvård

90 kr/dygn

Trygghetslarm

240 kr/mån

Installationsavgift trygghetslarm, engångskostnad

350 kr

Avgifter utanför maxtaxan

(högkostnadsskyddet)

Matabonnemang

3 120 kr/mån

Matavgift korttids, trygghetsplats

104 kr/dygn

Matavgift dagverksamhet

78 kr/dag

Matavgift Gluggen/Asphagen/­kontakt- eller stödfamilj

82 kr/dygn

Resor dagverksamhet

35 kr/resa

Avgifter för tekniska hjälpmedel är utanför maxtaxan (högkostnads­skyddet)

Långtidslån (ingen moms ingår)

Elrullstol

110 kr/mån

* Samtliga hemtjänst-och hemsjukvårdsinsatser, exkl. insatser från arbetsterapeut/fysioterapeut, debiteras i hemtjänstavgiften och ingår i maxtaxan.

Vanliga frågor, allmänt

Vad menas med maxtaxa?

Summan av avgifterna för hjälp i hemmet, service och omvårdnad får inte bli mer än maximal avgift enligt gällande taxa, så kallad maxtaxa. Maxtaxa är ett bestämt belopp (ett högkostnadsskydd per månad) som beräknas på det prisbasbelopp som regeringen fastställer och som ändras från år till år.

Vilka insatser ingår i maxtaxan för vård och omsorg?

​Under 2021 får kostnaderna för insatser som ingår i maxtaxan tillsammans inte bli mer än 2 139 kronor per månad (maxtaxan för 2020 var 2 125 kr). Vissa avgifter ingår inte i maxtaxan. Dem får du betala för även om du har 0 kronor i avgiftsutrymme.

Avgifter som ingår i maxtaxan:

 • Hemtjänst (avgift per timme). Här ingår leverans av matlåda som debiteras med utförd tid.
 • Avlösning i hemmet mer än 12 timmar per månad debiteras på samma sätt som annan hemtjänst.
 • Omvårdnadsavgift på boende (månadsavgift)
 • Omvårdnad på korttidsplats, trygghetsplats, växelvård, avlastning (avgift per plats och dygn)
 • Sjuksköterskebesök debiteras per besök enligt taxa
 • Trygghetslarm (månadsavgift) Du betalar ingen extra avgift för att du larmar. Makar som har varsin larmknapp betalar varsin avgift. En installationsavgift på 350 kronor tillkommer när du får ditt larm.

Vilka insatser ingår inte i maxtaxan för vård och omsorg?

Avgifter som inte ingår i maxtaxan betalar du alltid för även om ditt avgiftsutrymme är 0 kronor.

 • Matabonnemang på omvårdnadsboende (frukost, lunch, middag och mellanmål).
 • Matavgift på korttidsplats, växelvård, avlast­ning, trygghetsplats och på dagverksamhet för personer med demenssjukdom.
 • Resor till och från dagverksamhet.
 • Hjälpmedel (långtidslån av elrullstol förskri­ven enligt hälso- och sjukvårdslagen).
 • Korttidslån av hjälpmedel*.

* Korttidslån är en service som kommunen har mot avgift för personer som inte är skrivna i Enköpings kommun. Korttidslån gäller även vid dubbelutrustning, till exempel i sommar­stugor och när du är på resa. Minsta avgift är alltid en månad och eventuella transportkost­nader tillkommer.

Vilka insatser är avgiftsfria?

 • Dagverksamhet för personer med demens­sjukdom och daglig sysselsättning inom LSS och SOL.
 • Boendestöd.
 • Insatser beslutade enligt LSS är i princip avgiftsfria, till exempel personlig assistans. Se mer information i avgiftsbroschyren.
 • Avlösning upp till 12 timmar per månad, tid över 12 timmar debiteras med vanlig hem­tjänsttaxa.
 • Korttidsavlösning.
 • Fjärrtillsyn – nattlig tillsyn med kamera (av­giftsfritt för närvarande).
 • Utredningshemtjänst.
 • Trygghetslarm för nya kunder under tiden som utredningshemtjänst pågår.

Varför ska jag fylla i inkomstblanketten för vård och omsorg?

​Om du fyller i och skickar in blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan räknar vi ut din betalningsförmåga. Vi behöver också tillåtelse att hämta uppgifter hos till exempel Pensionsmyndigheten. Tillåtelsen behöver förnyas varje år. Det kan göra att hemtjänsten blir billigare för dig. Om du väljer att inte skicka in blanketten betalar du 200 kronor per timme upp till maxtaxan. Kom ihåg att höra av dig till oss om dina egna uppgifter ändras under året - det kan påverka din avgift.

Du som är gift eller registrerad partner

Om du väljer att lämna dina uppgifter så måste även din make, maka eller partner måste läm­na sina uppgifter eftersom era gemensamma inkomster samt eventuellt bostadstillägg läggs ihop och delas på hälften. Det beloppet ligger sedan till grund för beräkningen av avgiften. Detta gäller även om någon av makarna eller registrerad partner flyttar till någon av kom­munens boendeformer.

Vård- och omsorgsförvaltningen tar då också hänsyn till den ekonomiska situationen för den som bor kvar hemma.

Du betalar en egen avgift för den hjälp du behöver om ni båda har hemtjänst eller andra insatser. Tid för insatser som ni båda tar del av delas lika.

Du som är sammanboende

Era inkomster samt eventuellt bostadstillägg räknas var och en för sig. I övrigt beräknas avgiften på samma sätt som för gift och för registrerade partners.

Om en av er flyttar till omvårdnadsboende kan det vara fördelaktigt för er om vi kan få in inkomst- och utgiftsförfrågan också på den hemmavarande även om den inte har egna insatser. Vi har då möjlighet att ta ekonomisk hänsyn även till den hemmavarande perso­nens inkomster och bostadskostnad, vilket kan leda till en lägre omvårdnadsavgift för den som flyttat till omvårdnadsboende.

Hur beräknas avgiften?

Inkomst

 • Din aktuella inkomst före skatt plus inkomst av kapital utgör grunden vid beräkning av avgif­ten. Vid beräkningen utgår vi från:
 • Skattepliktiga inkomster som till exempel pensioner, lön, sjukersättning, och privata pensionsförsäkringar
 • Kapitalinkomster till exempel inkomsträntor och utdelningar
 • Inkomster som inte är skattepliktiga – till exempel utlandspension och livränta, bostadstillägg för pensionärer och andra bostadsbidrag.
 • Vissa uppgifter, till exempel privata pensioner och lön, måste du själv lämna till oss för att din avgift ska bli rätt.

Förmögenhet, handikappersättning, vårdbidrag, reavinster eller reaförluster och försörjningsstöd räknas inte som inkomst.

Skatt

Vid beräkningen av avgiften görs avdrag i verksamhetssystemet för preliminär skatt och begravningsavgift. Avdrag görs inte för kyrko­avgift till Svenska kyrkan eller avgifter till andra trossamfund.

Bostadskostnader

Vid avgiftsberäkning ska den faktiska bostads­kostnaden räknas bort från din inkomst efter skatt. Bostadskostnaden kan bero på hur du bor och du måste själv lämna uppgifter om det till oss. Du kan bara räkna med kostnader för den bostad du stadigvarande bor i. Bostadskostnaden delas på antalet vuxna per­soner i bostaden.

Hur räknas avgiftsutrymmet ut?

För att få fram avgiftsutrymmet räknar vi så här:

Nettoinkomst +_____________________

(bruttoinkomst minus skatt)

Bostadskostnad - ____________________

Bostadstillägg + _____________________

Minimibelopp - ______________________

Summa avgiftsutrymme _______________

Avgiftsutrymme är samma sak som betalningsförmåga. Avgifter för insatser som ingår maxtaxan ska rymmas i ditt avgiftsutrymme eller högst maxtaxan. De avgifterna kan som lägst bli 0 kronor.

Kostnader för till exempel matabonnemang i någon av kommunens boendeformer liksom hyra för lägenheten ingår inte i maxtaxan och kommer därför till.

Vad är minimibelopp och förbehållsbelopp?

För att räkna ut din avgift använder vi oss av ett beräkningsbelopp, ett så kallat förbe­hållsbelopp. Förbehållsbeloppet är din bo­stadskostnad tillsammans med ett fastställt minimibelopp som är baserat på gällande prisbasbelopp och som ändras varje år.

Beloppet är olika för ensamstående och sam­manboende personer.

Minimibeloppet är ett generellt normbelopp och den summa som du anses behöva för att klara utgifter för dina personliga behov utöver avgiften.

Det tas med i vår beräkning men är ingen ga­ranti för att du ska ha den summan kvar efter att du betalat dina räkningar eftersom kostna­der varierar från individ till individ.

I minimibeloppet ingår:

 • Livsmedel
 • Resor, färdtjänst, sjukresor
 • Kläder, skor
 • Fritid
 • Hygien
 • Förbrukningsvaror
 • Dagstidningar
 • Hushållsel
 • Öppen hälso- och sjukvård
 • Läkemedel
 • Telefon
 • Hemförsäkring
 • Möbler och husgeråd
 • Tandvård

Förhöjt minimibelopp

Om du har extra dyra kostnader på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom kan det finnas situationer då det fastställda minimibe­loppet inte räcker till. Det kan vara till exempel för kost, god man eller underhållskostnad för min­derårigt barn. Då kan du ansöka om att ditt mi­nimibelopp ska höjas på blanketten Ansökan om förhöjt minimibelopp eller på blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan.

Kostnaden ska pågå i minst sex sammanhäng­ande månader och vara minst 200 kronor per månad. Du ansvarar själv för att ansöka samt förnya ansökan och vid behov lämna underlag som styrker dina utgifter.

Sänkt minimibelopp

Minimibeloppet sänks automatiskt i kommu­nens boendeformer då du beräknas ha lägre omkostnader för till exempel hushållsel, dags­tidning, planerade läkarbesök på omvårdnads­boende, säng och vissa förbrukningsartiklar som ingår i omvårdnadsavgiften. Konsument­verkets beräkningar är vägledande.

Högre minimibelopp

Om du är under 61 år har du rätt till ett högre minimibelopp, du får själv ta kontakt med din avgiftshandläggare om det. Du kan också fylla i det på blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan.

Vad ska jag göra med avgiftsbeslutet?

Vi skickar alltid ett avgiftsbeslut till dig när vi har räknat ut din avgift eller om avgiften ändras. Titta alltid igenom det och hör av dig om du undrar över något eller om du anser att något blivit felaktigt.

Överklaga avgiftsbeslutet

Du har möjlighet att överklaga ditt avgiftsbe­slut till förvaltningsrätten genom att skicka ett brev till vård- och omsorgsförvaltningen, där du talar om varför du tycker att beslutet är felaktigt.

Brevet ska ha kommit till vård- och omsorgs­förvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ditt beslut. Mer information om hur du överklagar får du tillsammans med avgiftsbe­slutet.

Var söker jag bostadstillägg?

​Bostadstillägg kan alla söka oavsett om du hyr eller äger din bostad. Om du är upp till 65 år ansöker du hos Försäkringskassan. Om du är över 65 år ansöker du hos Pensionsmyndigheten.

När kommer fakturan?

Avgifterna debiteras normalt en månad i efterskott. Fakturan som skickas ut ska betalas i slutet av nästkommande månad, alltså två månader efter den månad du hade hjälpen.

Kan en annan person ta emot min faktura?

Om du vill att en anhörig eller annan person ska ta hand om din faktura och ditt avgifts­beslut ska du meddela detta till avgiftshand­läggaren genom att fylla i det på blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan.

Autogiro eller e-faktura

Du har möjlighet att betala fakturan via autogiro, kontakta i så fall kommunens kontaktcen­ter på telefon 0171-62 50 00 eller hämta blan­ketten på www.enkoping.se.

Om du vill ha elektronisk faktura kontaktar du din bank.

Vanliga frågor om insatser i hemmet

Vad kostar det att ha ett trygghetslarm?

240 kronor per månad och det ingår i maxtaxan som är 2 139 kronor per månad 2021. Det tillkommer en engångsavgift för installation på 350 kronor. Om du har andra insatser som också ingår i maxtaxan får de tillsammans inte bli mer än 2 139 kronor per månad. Maxtaxan är ett högkostnadsskydd som räknas fram efter årets prisbasbelopp.

Kan jag få hem matlåda?

Du kan ansöka hos biståndshandläggare om att få hem matlåda. Priset är cirka 65 kronor per portion plus leveransen som debiteras med utförd tid enligt hemtjänsttaxa.

Hur mycket kostar hemtjänsten?

Avgiften för hemtjänst 200 kronor per timme och ingår i maxtaxan som är 2 139 kronor per månad 2021. Maxtaxan är ett högkostnadsskydd som räknas fram efter prisbasbeloppet. Om ditt avgiftsutrymme är minst 200 kronor så blir lägsta avgift för hemtjänst 200 kronor per månad. För att vi ska kunna räkna ut just din avgift behöver du lämna uppgifter till oss på blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan.

Varför kan avgiften för hemtjänsten variera?

Eftersom du betalar för den tid som har utförts kan avgiften för hemtjänst variera månad för månad beroende på hur många timmar som utförts. Lägsta avgift per månad är för en timme, under förutsättning att du har utrymme att betala. Maxbeloppet per månad är den aktuella max­taxan. Avdrag görs inte vid frånvaro eftersom du alltid betalar för den utförda tiden.

Hur avbokar jag hemtjänst tillfälligt?

Avboka din inplanerade hemtjänst minst fyra (4) dagar i förväg om du får förhinder, om du inte gör det får du betala för den tid som planerats. Om du läggs in på sjukhus eller korttidsplats, åker på avlastning eller växelvård betalar du ingen hemtjänstavgift under den perioden. Du behöver inte avboka i dessa fall men det kan vara bra att meddela hemtjänstgruppen om du har möjlighet, så att de inte behöver åka till dig.

Vanliga frågor om korttidsplats

Vad kostar en korttidsplats?

På korttidsplats, trygghetsplats och avlastning betalar du ett dygnspris för omvårdnad respektive mat. Kostnaden för omvårdnaden är 90 kronor per dygn och ingår i maxtaxan som är 2 139 kronor per månad. Observera att du inte kan få avdrag för dubbla bokostnader eftersom du inte betalar hyra på korttidsplatsen. Platsen betalas i efterskott på samma faktura som maten och andra insatser som till exempel hemtjänst.

Vad kostar det om jag har hemtjänst samma månad som jag är på korttidsplats?

​Om du har andra insatser när du är hemma som också ingår i maxtaxan får de tillsammans med kostnaden för platsen inte bli mer än 2 139 kronor per månad. Maxtaxan är ett högkostnadsskydd som räknas fram efter årets prisbasbelopp.

Vad kostar maten på korttidsplats?

​Maten på korttidsplatsen kostar 104 kronor per dygn 2021 och ingår inte i maxtaxan. Kostnaden för maten kan som mest bli 3 120 kronor per månad. Du betalar hela den dag du kommer, oavsett vilken tid på dagen det är, men inget för den dagen du åker hem. Maten betalas i efterskott på samma faktura som eventuella kostnader för andra insatser som till exempel hemtjänst.

Vanliga frågor om omvårdnads­boende

Vad är omvårdnadsavgift och hur mycket kostar det?

På ett omvårdnadsboende betalar du, förutom mat och hyra, omvårdnadsavgift för den hjälp du får. Omvårdnads­avgiften ingår i maxtaxan och kostar som mest 2 139 kronor per månad 2021. Den be­räknas efter dina uppgifter om du har lämnat blanketten Inkomst- och utgiftsförfrågan med dina uppgifter och tillåtelse att hämta inkom­ster. I annat fall betalar du maxtaxa. Den betalas i efterskott på samma faktura som maten. Maxtaxan är ett högkostnadsskydd som räknas fram efter årets prisbasbelopp. Avdrag görs bara om du varit borta mer än halva månaden.

Hur mycket är hyran?

På ett omvårdnadsboende har du ett eget kontrakt och betalar, förutom mat och eventuell omvårdnadsavgift, den hyra som är aktuell för din lägenhet. Den kan skilja sig från olika boenden. Hyran betalas i förskott.

Har du frågor som rör hyra eller hyresavier ber vi dig kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen via kommunens kontaktcenter på telefon 0171-62 50 00.

Vad kostar maten på omvårdnadsboende?

Alla som bor på ett omvårdnadsboende betalar, förutom hyra och eventuell omvårdnadsavgift, för ett mat­abonnemang. Det kostar 3 120 kronor per månad 2021 och ingår inte i maxtaxan. I abonnemanget ingår alla måltider. Avdrag görs bara om du har varit borta hel dag. Maten betalas i efterskott på samma faktura som eventuell omvårdnadsavgift.

Kan jag flytta med min make eller maka?

Ja, det kallas parboende och det tar du upp med biståndshandläggaren. Om din make, maka eller partner har beviljats omvårdnadsboende och du flyttar med till samma lägenhet har du möjlighet att köpa mat på boendet genom ett eget matabonnemang. Om du är beviljad eget stöd genom hemtjänst så betalar du samma taxa som i hemmet upp till ditt eget avgiftsutrymme eller maxtaxan.

Vad gör jag om jag flyttar till omvårdnadsboende och har dubbla hyror?

Om du ska flytta till omvårdnadsboende och i samband med det får dubbla boendekostnader under en kortare tid (max tre månader) kan du ansöka om avdrag på avgifterna från vård- och omsorgsförvaltningen, det vill säga omvårdnadsavgift och mat.

Att tänka på vid flytt till omvårdnadsboende

Om ni är gifta, registrerade partners eller sambor och en av er flyttar till någon av kommunens boendeformer ska en anmälan göras till Pen­sionsmyndigheten, Försäkringskassan samt till Skattemyndigheten eftersom ni då ekonomiskt betraktas som ensamstående när det gäller pen­sioner, bostadstillägg och skatter.

Vanliga frågor om avgifter inom LSS

Hur och när kommunen kan ta ut avgifter i samband med insatser inom LSS regleras i lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade, paragraferna 18, 19 och 20.

Om du har ålderspension, hel garantipension, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning och har stöd enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) får kom­munen bara ta ut avgifter för bostad, kultur och fritid.

Du betalar alltid själv för din egen mat. Inom vissa verksamheter, till exempel daglig verk­samhet, kan det vara möjligt att köpa lunch till självkostnadspris. Då skickas en faktura för det i slutet av varje månad med betalning i slutet av nästkommande månad.

Vad kostar korttidsvistelse för barn och ungdom?

Du betalar för maten på Asphagen och Gluggen och i stödfamilj. För 2021 är beloppet 82 per dygn.

Vad ska jag som bor på barn- och ungdomsboende betala?

Om du har fått beviljat boende för barn och unga så får du eller dina föräldrar betala mat och hyra för boendet. Om du har egen inkomst betalar du själv.

Vad ska jag som förälder betala för barn- och ungdomsboende?

Om du har barn som är under 18 år och som får omvårdnad utanför hemmet måste du som förälder bidra till kommunens kostnader för det. Det kan till exempel vara om ditt barn bor på ett boende enligt LSS i samband med skolgång. Som förälder bidrar du med en summa per månad och förälder under 2021.

 • Max 1673 kronor per månad till och med den månad barnet fyller 11 år.
 • Max 1 823 kronor per månad till och med den månad barnet fyller 15 år.
 • Max 2 223 kronor per månad från det att barnet har fyllt 15 år.

Varför ska jag fylla i blanketten beräkningsunderlag?

Om du fyller i och skickar in blanketten Be­räkningsunderlag räknar vi ut vad du som förälder kan bidra med, det kan då bli mindre än maxbeloppet per månad. Om du väljer att inte skicka in blanketten betalar du det aktuel­la maxbeloppet per månad. Observera att en blankett per förälder ska lämnas in även om ni är sammanboende.

Blanketten för beräkning kan du få av avgifts­handläggare, av kommunens kontaktcenter eller på Enköpings kommuns webbplats.

Telefonnummer till kontaktcenter för att få beräkningsunderlag: 0171-62 50 00

Det skickas alltid ut ett beslut till dig där av­giften framgår. Avgiften omprövas i början av varje år och kan då förändras. En blankett skickas ut till alla för att aktuella uppgifter ska lämnas. Om dina uppgifter förändras under året ska du kontakta avgiftshandläggaren.

Exempel på hur avgifter räknas ut

1. Lisa är ensamstående pensionär

Lisa är ensamstående pensionär och bor i lägenhet. Hon har ungefär 25 timmar hemtjänst per månad. Hemtjänst kostar 200 kronor per timme upp till maxtaxan 2 139 kronor per månad och Lisa har lämnat in sin blankett Inkomst-och utgiftsförfrågan. Vad ska hon betala för hemtjänsten?

Uträkning för Lisa

Inkomst efter skatt

+ 7 000

Bostadstillägg

+ 2 100

Hyra

- 4 150

Disponibel inkomst

= 4 950Minimibelopp*

- 5 373

Förhöjt minimibelopp efter ansökan

0Avgiftsutrymme

-423Lisas maxavgift per månad **

0

*Minimibeloppet är framräknat efter en bestämd procentdel av årets prisbasbelopp och ändras därför varje år.

**Lisa har ett negativt avgiftsutrymme och betalar inget för sin hemtjänst eftersom avgiften kan sättas ner till lägst 0 kronor.

2. Pelle är yngre ensamstående

Pelle är 35 år, ensamstående och bor i eget hus. Han har hemtjänst tillfälligt på grund av att han brutit benet, han lånar också en rullstol under tiden . Hemtjänst kostar 200 kronor per timme upp till maxtaxan 2 139 kronor per månad och Pelle lämnar in sin blankett Inkomst-och utgiftsförfrågan. Vad ska han betala för hemtjänsten?

Uträkning för Pelle

Inkomst efter skatt

+25 000

Bostadstillägg

0

Bostadskostnad

-5 600

Disponibel inkomst

=19 400Minimibelopp*

-5 373

Förhöjt minimibelopp efter ansökan

-537Avgiftsutrymme

+13 490Pelles maxavgift per månad **

2 139

Tillfälligt lån av rullstol

200Totalt att betala per månad

2 339

*Minimibeloppet är framräknat efter en bestämd procentdel av årets prisbasbelopp och ändras därför varje år. Pelle får tillgodoräkna sig ett högre minimibelopp eftersom han är under 61 år och beräknas ha en högre kostnad för livsmedel.

** Pelle har ett avgiftsutrymme som är större än maxtaxan och kan därför betala totalt 2 139 kronor per månad för larm och hemtjänst. Maxtaxan är 2 139 kronor per månad under 2021. Hjälpmedel ingår inte i maxtaxan utan tillkommer.

3. Stina är yngre ensamstående med barn

Stina är ensamstående med två minderåriga barn (9 och 13 år), har sjukersättning och bor i hyrd lägenhet. Hon har ungefär 40 timmar hemtjänst per månad. Hemtjänst kostar 200 kronor per timme och Stina lämnar in sin blankett Inkomst-och utgiftsförfrågan. Vad ska hon betala för hemtjänsten?

Uträkning för Stina

Inkomst efter skatt

+10 000

Bostadstillägg

+5 590

Hyra

-5 900

Disponibel inkomst

= 9 690Minimibelopp*

-5 373

Förhöjt minimibelopp efter ansökan**

-537

Förhöjt minimibelopp för barn efter ansökan**

-6 880

Totalt minimibelopp

-12 790Avgiftsutrymme

-3 100Stinas maxavgift per månad ***

0

*Minimibeloppet är framräknat efter en bestämd procentdel av årets prisbasbelopp och ändras därför varje år.

**Stina får dels tillgodoräkna sig ett högre minimibelopp i avgiftsberäkningen eftersom hon är under 61 år och beräknas ha en högre kostnad för livsmedel. Hon får dessutom tillgodoräkna sig ett belopp framräknat av Konsumentverket för de två barnen.

***Stina har ett negativt avgiftsutrymme och betalar ingen avgift för larm och hemtjänst. Maxtaxan är 2 139 kronor per månad under 2021.

4. Kalle är ensamstående i eget boende

Kalle är ensamstående och bor i lägenhet. Han har inget bostadstillägg. Han har ett trygghetslarm och ungefär tio timmar hemtjänst per månad. Han har lämnat in blanketten Inkomst-och utgiftsförfrågan. Vad ska han betala för larm och hemtjänst?

Uträkning för Kalle

Inkomst efter skatt

+12 500

Bostadstillägg

0

Hyra

-4 300

Disponibel inkomst

=8 200Minimibelopp*

-5 373

Förhöjt minimibelopp efter ansökan

0Avgiftsutrymme

+2 827Kalles maxavgift per månad **

2 139

*Minimibeloppet är framräknat efter en bestämd procentdel av årets prisbasbelopp och ändras därför varje år.

** Kalle har ett avgiftsutrymme som är större än maxtaxan och kan därför betala totalt 2 139 kronor per månad för larm och hemtjänst. Maxtaxan är 2 139 kronor per månad under 2021.

5. Kalle behöver vara på korttidsboende

Kalle behöver senare vara en tid på korttids. Han har sitt larm kvar hemma och har också hunnit ha några timmar hemtjänst under samma månad. Vad ska han betala för larm, hemtjänst och omvårdnad?

När Kalle är på korttids har han ett högre minimibelopp eftersom han får en högre kostnad för mat än vad han beräknas ha hemma. Minimibeloppet är då 6 023 kronor per månad jämfört med 5 373 kronor i boendet hemma. Beloppet höjs med skillnaden mellan Konsumentverkets beräkning för mat hemma och månadskostnaden för matabonnemang.

Uträkning för Kalle

Inkomst efter skatt

+21 500

Bostadstillägg

0

Hyra***

-4 300

Disponibel inkomst

= 8 200Minimibelopp*

-5 969

Förhöjt minimibelopp efter ansökan

0Avgiftsutrymme

+2 177Kalles maxavgift per månad **

Mat tillkommer

2 139

*Minimibeloppet är framräknat efter en bestämd procentdel av årets prisbasbelopp och ändras därför varje år.

**Omvårdnadsavgiften på korttids ingår i maxtaxan och får tillsammans med larmet och hemtjänsten inte bli mer än 2 139 kronor per månad för Kalle. Maten ligger utanför maxtaxan så den får man alltid betala.

*** På korttids har man inget hyreskontrakt så bostadskostnaden beräknas på den man har i sitt ordinarie boende.

6. Olle och Maja är gifta

Olle och Maja är gifta och bor i egen villa. Maja har ett trygghetslarm och så har de hjälp med städning och tvätt ungefär 4 timmar totalt varje månad. Tiden för serviceinsatser delas på makarna. De har lämnat in blanketten Inkomst-och utgiftsförfrågan och fått en personlig beräkning. De har lite sparade pengar på banken och tar upp ränteintäkten på blanketten, det sparade kapitalet räknas inte in i inkomsten. Vad ska de betala för larm och hemtjänst?

För sambor räknas inkomsten var för sig men bostadskostnaden delas på två.

Avgiftsberäkning för vardera Olle och Maja ........... Om Olle och Maja varit samboende

Uträkning för Olle och Maja

Olles inkomst efter skatt

+10 200

Olles inkomst efter skatt

+10 200


Majas inkomst efter skatt

+7 300

Majas inkomst efter skatt


+7 300

Gemensam inkomst

=17 500

Gemensam inkomstGemensam inkomst/2

+8 750

Gemensam inkomst/2
Bostadskostnad

-6 500

BostadskostnadBostadskostnad/2

-3 250

Bostadskostnad/2

-3 250

-3 250

Disponibel inkomst för var och en

=5 500

Disponibel inkomst för var och en

=6 950

=4 050


Minimibelopp för var och en*

-4 540

Minimibelopp för var och en*

-4 540

-4 540

Förhöjt minimibelopp efter ansökan

0

Förhöjt minimibelopp efter ansökan

0

0


Avgiftsutrymme för var och en

+960

Avgiftsutrymme för var och en

+2 410

-490


Olle betalar ungefär **

400

Olle betalar ungefär **

400


Maja betalar ungefär **

640

Maja betalar ungefär **


0

*Minimibeloppet är framräknat efter en bestämd procentdel av årets prisbasbelopp och ändras därför varje år.

**Eftersom hemtjänsten debiteras för utförd tid kan tiden och därmed avgiften variera upp till personens avgiftsutrymme eller maxtaxan, timpriset är 200 kronor per timme. Larmet kostar 240 kronor per månad och ingår i maxtaxan.

7. Maja bor hemma och Olle på omvårdnadsboende

Olle behöver flytta till omvårdnadsboende och Maja bor kvar i villan med hela bostadskostnaden så hon får därför bostadstillägg från Pensionsmyndigheten. Olle får också bostadstillägg för sin hyra. Vid beräkningen för Olle tas också ekonomisk hänsyn till Maja som bor kvar hemma. Vad ska de betala för trygghetslarm och hemtjänst respektive omvårdnad?

Avgiftsberäkning för Maja:

Uträkning för Maja

Olles inkomst efter skatt

+10 200

Majas inkomst efter skatt

+7 300

Gemensam inkomst

=17 500

Gemensam inkomst efter skatt/2

+8 750Bostadstillägg

+2 785

Bostadskostnad

-6 500

Disponibel inkomst

=5 035Minimibelopp*

-5 373

Förhöjt minimibelopp efter ansökan

0Avgiftsutrymme

-338Majas maxavgift per månad**

0

*Minimibeloppet är framräknat efter en bestämd procentdel av årets prisbasbelopp och ändras därför varje år.

**Maja får ett negativt avgiftsutrymme och betalar inget för larm eller hemtjänst.

Avgiftsberäkning för Olle:

Uträkning för Olle

Olles inkomst efter skatt

+10 200

Majas inkomst efter skatt

+7 300

Gemensam inkomst

=17 500

Gemensam inkomst efter skatt/2

+8 750Bostadstillägg

+1 245

Hyra omvårdnadsboende

-4 030

Disponibel inkomst

=5 965Minimibelopp*

-5 523

Jämkning för make/maka

-338

Förhöjt minimibelopp efter ansökan

0Avgiftsutrymme

103Olles omvårdnadsavgift**

Mat och hyra tillkommer

103

*Minimibeloppet är framräknat efter en bestämd procentdel av årets prisbasbelopp och ändras därför varje år. Minimibeloppet höjs på grund av att han har en högre kostnad för mat i särskilt boende än hemma. Vissa saker ingår i omvårdnadsavgiften, till exempel säng och toalettpapper, därför görs även ett avdrag på minimibeloppet. Olle får bostadstillägg från Pensionsmyndigheten beräknat på sin hyra på omvårdnadsboendet.

**Olle får ett positivt avgiftsutrymme och betalar en liten del av omvårdnadsavgiften förutom för mat och hyra. I Olles beräkning tar vi hänsyn till att Maja får ett negativt avgiftsutrymme.

8. Två makar på omvårdnadsboende

Efter ett tag flyttar Maja också till omvårdnadsboendet och in i Olles lägenhet. De delar nu på hyran och därför blir avgiftsutrymmet större för var och en så de får betala en del av omvårdnadsavgiften utöver mat och hyra. Minimibeloppet är lägre för makar som delar lägenhet jämfört med om de har varsin. Vad får de betala för omvårdnaden?

Avgiftsberäkning för vardera Olle och Maja:

Uträkning för Olle och Maja

Olles inkomst efter skatt

+10 200

Majas inkomst efter skatt

+7 300

Gemensam inkomst

=17 500

Gemensam inkomst efter skatt/2

+8 750Bostadstillägg

+350

Hyra omvårdnadsboende/2

-2 015

Disponibel inkomst

=7 085Minimibelopp*

-4 690

Förhöjt minimibelopp efter ansökan** (god man)

-500Avgiftsutrymme för var och en

+1 895Omvårdnadsavgift att betala per person och månad.

Mat och hyra tillkommer

1 895

*Minimibeloppet är framräknat efter en bestämd procentdel av årets prisbasbelopp och ändras därför varje år.

**Maja och Olle behöver hjälp med sin ekonomi av en god man som de får betala 500 kronor var för per månad. Hänsyn till den kostnaden tas i avgiftsberäkningen.

9. Lisa får ett högre bostadstillägg

Lisa blir beviljad ett högre bostadstillägg. Påverkar det hennes avgift och vad ska hon nu betala för larm och hemtjänst? Svar ja, bostadstillägget läggs till inkomsten och tas med i avgiftsberäkningen. Avgiften kan alltså förändras för en person som får ett höjt bostadstillägg eller för en person som inte haft något bostadstillägg men som blir beviljad ett.

Uträkning för Lisa

Inkomst efter skatt

+7 000

Bostadstillägg

2 650

Hyra

-4 150

Disponibel inkomst

=5 500

Minimibelopp*

-5 373

Förhöjt minimibelopp efter ansökan

0

Avgiftsutrymme

127

Lisas maxavgift per månad **

127


*Minimibeloppet är framräknat efter en bestämd procentdel av årets prisbasbelopp och ändras därför varje år.

** Lisa har fortfarande ett avgiftsutrymme som är mindre än maxtaxan men kan ändå betala en del för larm och hemtjänst. Maxtaxan är 2 139 kronor per månad under 2021.