Förbered dig inför krisen och när krisen är här

Vid en kris är du ansvarig för din egen hemberedskap. Kommunen är förberedd för att hantera olika typer av kriser.

Om du blir vittne till en händelse ska du larma 112. Du kan också ringa krisinformationsnumret 113 13 för att få information om allvarliga olyckor.

Larmtelefonnummer: 112

Krisinformationsnummer: 113 13

Din egen beredskap

Du bör kunna klara dig själv i en vecka om det blir en större kris, men det är alltid bra att vara beredd på en längre tid. Kommunen och andra samhällsaktörer kommer prioritera de som har störst behov av hjälp först. Din egen beredskap bör inkludera sånt som mat, vatten, värme och kommunikation.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har samlat råd och filmer om krisberedskap på sin webbplats. Där hittar du bra vägledning för till exempel vad du bör ha i skafferiet, i bilen och hur du gör en krislåda.

Information från säkra källor

Vid kriser och allvarliga händelser är det är viktigt att du håller dig uppdaterad med korrekt information. Det är extra viktigt att du är källkritisk och inte sprider vidare rykten och desinformation. Ta i första hand del av information från ansvariga myndigheter.

Information från säkra källor:

Information från kommunen vid kris

Enköpings kommun kommer vid en större händelse göra sitt bästa för att du ska få den information som kan vara viktig för dig. Vi informerar i första hand via enkoping.se och vår Facebook-sida.

Vid behov kan vi även använda oss av ett så kallat viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Information när digitala kanaler inte fungerar

Om vi av någon anledning inte kan använda kommunens digitala kanaler för kommunikation, kommer vi informera på andra sätt. Det kan till exempel ske via Sveriges Radio eller att vi delar ut flygblad. Det kan också vara att vi informerar på trygghetspunkterna eller utser andra särskilda platser i kommunen dit du som invånare kan gå för att få uppdaterad information.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser. Det består av flera olika delar. VMA kan skickas via:

 • Radio och TV.
 • SMS.
 • Internet och appar.
 • Utomhussignal.

Utomhussignalen kallas ”Hesa Fredrik”. Det är en tuta som hörs utomhus. Olika larmsignaler används beroende på typ av kris.

Så låter larmsignalen vid VMA

Vid olyckor används utomhussignalen för att varna allmänheten. Den specifika larmsignalen för VMA består av sju sekunder långa tjut med 14 sekunders paus. Den pågår under minst två minuter. Signalen provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.

Om larmet går ska du

 • gå in
 • stänga alla fönster och dörrar samt ventilation
 • lyssna eller titta på radio, TV eller internet för mer information och instruktioner.

När faran är över hör du en lång signal som pågår 30-40 sekunder.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har information om varning- och informationssystem på sin webbplats.

Trygghets­punkter

En trygghetspunkt är en byggnad som kan öppnas vid kris, till exempel om kommunen saknar el eller värme. Hit kan du komma en stund för att värma dig, få information, använda toaletten och ladda din mobil.

Trygghetspunkterna i Enköpings kommun är:

 • Idrottshuset, på Torggatan 2A.
 • Veckholms brandstation, på Veckholm Basta 4.
 • Örsundsbro brandstation, på Hamnvägen 16.
 • Fjärdhundra brandstation, på Stora vägen 14.

Så vet du om trygghetspunkterna är öppna

Det är kommunens krisledningsorganisation som beslutar om kommunen ska använda trygghetspunkterna. Om trygghetspunkterna öppnas får du veta det på olika sätt:

 • Vi sätter upp anslag vid trygghetspunkterna.
 • Du kan ringa krisinformationsnumret 113 13 och fråga.
 • Du kan lyssna på Radio P4 Uppland.
 • Vi informerar via kommunens kanaler.

Skyddsrum

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en karta på sin webbplats där du kan söka efter ditt närmaste skyddsrum. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten Skyddsrum.

Elavbrott – vad kan hända?

Oväder och avgrävda kablar är exempel på orsaker till strömavbrott som kan vara under längre tid.

Så ska du agera

Om du får strömavbrott, kontrollera först den egna utrustningen, säkringar och jordfelsbrytare. Kontrollera om grannarna också har strömavbrott. Vid strömavbrott ska du kontakta din elnätsägare för att få mer information.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har samlat råd till privatpersoner på sin webbplats.

Detta gör kommunen vid elavbrott

Kommunens verksamheter är beroende av el för att fungera. Därför har vi utrustat vissa platser med reservkraft. Det finns även ett antal mobila reservkraftsaggregat inom kommunen.

Vid långvariga strömavbrott kan dessa även användas för att enskilda individer ska få information, ladda telefonen eller liknande. Det sker då på särskilda trygghetspunkter.

Vattenavbrott – vad kan hända?

En kris kopplat till dricksvatten kan till exempel vara att dricksvattnet blir förgiftat. Det kan också vara att trycket i kranen sjunker på grund av ett elavbrott.

Så ska du agera

Vid vattenavbrott är det viktigt att du håller dig informerad och uppdaterad. På så vis får du veta hur du ska hantera vatten och var du kan hämta färskt vatten att dricka.

Var alltid beredd på ett vattenavbrott. Du kan lagra vatten på olika sätt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har samlat råd till privatpersoner på sin webbplats.

Detta gör kommunen vid vattenavbrott

Om det blir avbrott åtgärdar vi dem så fort vi kan. Kommunen har ett försörjningsansvar gentemot dig som abonnent inom det kommunala vatten- och avloppsområdet (VA-området). Vi arbetar ständigt för att minska risken för avbrott.

Om du har egen brunn

Om du har egen brunn ansvarar du själv för kvaliteten på och tillgången till vatten. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på vattennivån i brunnen. Om du upplever förändringar i kvaliteten ska du kontakta ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium.

Värmeavbrott – vad kan hända?

Beroende på vilken uppvärmning du har kan olika händelser drabba just ditt hushåll.

Så ska du agera

Kontakta din leverantör om du har problem med till exempel fjärrvärme.

Var alltid förberedd på ett värmeavbrott. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har samlat råd till privatpersoner på sin webbplats.

Detta gör kommunen vid värmeavbrott

Kommunen är förberedd för att kunna upprätthålla en bra temperatur i våra verksamheter. Om värmen är borta länge och även drabbar privatpersoner, kan kommunen öppna upp trygghetspunkter. Hit kan du gå för att värma dig en stund.

Kemikalie­olyckor – vad kan hända?

I kommunen finns tre anläggningar som arbetar med farliga ämnen i sådan utsträckning att de omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Konsekvenserna av en kemikalieolycka kan vara skador på människor, miljön eller förorening av dricksvattnet.

Så märker du av en kemikalieolycka

Vid ett kemikalieutsläpp ser du oväntad rök- eller dimutveckling, i vissa fall i kombination med stickande och illaluktande doft. Vid utsläpp av gas på grund av brand eller explosion kan det bildas ett gasmoln som är explosivt eller farligt att andas in.

Om du själv uppmärksammar en kemikalieolycka ska du ringa SOS Alarm på 112. Du kan också ringa krisinformationsnumret 113 13 för att få information om allvarliga olyckor.

SOS Alarms telefonnummer: 112

Krisinformationsnumret: 113 13

Så blir du varnad och informerad vid kemikalieolycka

Vid en allvarlig kemikalieolycka varnas allmänheten via varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) och genom information från lokalradio och tv. Då sänds information om vad som hänt och vad du ska göra. Det kan hända att larmsignalen för VMA används.

Detta gör kommunen vid kemikalieolyckor

Kommunen har beredskap för allvarliga kemikalieolyckor. Olika enheter sätts i arbete beroende på vad som hänt. Vi planerar tillsammans med bland annat företag, räddningstjänsten, länsstyrelsen, regionen och andra myndigheter.

Verksamheter i Enköping som hanterar farliga ämnen

 • Linde Gas AB (tidigare AGA Gas AB) har en anläggning för fyllning, lagring och distribution av olika gaser och gasblandningar. Vissa av gaserna har farliga egenskaper. Linde omfattas av den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
 • Sneby Bergtäkt har tillstånd att hantera en viss mängd explosiva ämnen för sin verksamhet. Sneby Bergtäkt omfattas av den lägre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Pandemi

En pandemi innebär en omfattande spridning av en helt ny typ av influensavirus som sannolikt kan påverka stora delar vårt samhälle.

En pandemi berör många aktörer. För att hanteringen ska vara så effektiv som möjligt krävs väl etablerade nätverk mellan aktörerna på nationell, regional och lokal nivå. Folkhälsomyndigheten har ett samordningsansvar i arbetet med att förebygga och hantera smittsamma sjukdomar.

Relaterad information