Formulär för redovisning av kulturstöd

Här redovisar du som fått kulturstöd hur du använt stödet genom att fylla i formuläret och skicka in det.

Ansökningsformulär

Redovisningen av kulturstödet ska vara gjord senast två månader efter avslutat projekt som är beviljat. Redovisningen ska göras i avsett formulär. Utöver redovisningen förväntas mottagaren av stöd lämna ytterligare information om det efterfrågas.

Tänk på att inte skriva i uppgifter som omfattas av sekretess eller är integritetskänsliga, exempelvis hälsouppgifter.
Information om hanteringen av dina personuppgifter

Dina personuppgifter samlas in i syfte att kunna hantera nomineringen till stipendierna. Personuppgifterna behövs för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse. När du fyller i uppgifterna i detta formulär passerar uppgifterna leverantören av vårt webbpubliceringssystem.

Personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandling är upplevelsenämnden. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen. Du har rätt att be om att få dina uppgifter raderade, rättade eller begränsade. Du har också rätt att få reda på vilka personuppgifter upplevelsenämnden har om dig, och kopior på dessa. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål över personuppgiftsbehandlingen.

Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på enkoping.se/personuppgifter

Om du har frågor om personuppgiftshantering kan du vända dig till dataskyddsombudet:

Maria Nilsson
E-post: maria.nilsson.d@enkoping.se
Telefon: 0171 626133