Om yrkes­högskolan i Enköping

Våra eftergymnasiala utbildningar förbereder dig för en tydlig yrkesroll som efterfrågas av branschen.

Aktuellt just nu

Ansökan öppen till trädgårdsmästarutbildningen

Ansökan för trädgårdsmästarutbildningen är öppen till 31 maj. Välkommen med din ansökan.

Tre nya beviljade starter på trädgårdsmästar­utbildningen

Myndigheten för Yrkeshögskolan har beviljat tre starter för trädgårdsmästarutbildningen. De tre starterna betyder att vi med säkerhet kommer att anordna utbildningen till 2026.

Vad är yrkeshögskola?

Teori varvas med praktik och utbildningarna skräddarsys i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningen är avgiftsfri och du har möjlighet att söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Utbildning som är anpassad efter branschens behov

Yrkeshögskolan i Enköping ska stå för kvalité och goda förutsättningar till arbete efter avslutad examen. Våra studenter erbjuds kvalificerad utbildning anpassad efter branschens behov och arbetslivet har stor inverkan på utbildningens innehåll. Vi anser att det är viktigt att ge studenterna goda möjligheter till att både teoretiskt och praktiskt skaffa sig kunskaper, färdigheter och kompetenser som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden.

Teori varvas med praktik

Vi erbjuder eftergymnasiala YH-utbildningar som förbereder dig för en tydlig yrkesroll. Teori varvas med praktik och utbildningarna skräddarsys i nära samarbete med arbetslivet. Alla utbildningar är avgiftsfria och du har möjlighet att söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Vi håller till i trevliga lokaler i närheten av Enköpings tåg- och busstation. Perfekt pendlingsläge för dig som inte bor i stan.

Mångårig erfarenhet

Vi är en ganska liten skola men med mångårig erfarenhet av att bedriva KY- och senare YH-utbildning. Trädgårdsmästarprogrammet har funnits sedan 2003 och vi har en tradition av att ha både inriktning mot trädgård, anläggning och skötsel samt mot teknik. Vi jobbar nära varandra och tycker att det är viktigt med en gemytlig atmosfär och gemenskap.

Utbildningsform

För att säkerställa att utbildningarna inom Yrkeshögskolan möter arbetslivets krav drivs de alltid i nära samarbete med arbetsgivare. De är aktiva både när det gäller planering och genomförande.

 • Inom Yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll
 • Utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet
 • Teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete)
 • Utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa
 • De allra flesta är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel från CSN

Matchar arbetslivets behov

Att utbildningarna matchas mot arbetslivets behov innebär att en utbildnings innehåll och inriktning kan förändras. Och att nya utbildningar kan starta och andra försvinna allt eftersom kompetensbehovet förändras. För dig som student innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.

Teori och praktik ger dig rätt kompetens

På de flesta utbildningar inom Yrkeshögskolan varvas teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser, så kallad LIA (Lärande i arbete). På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge, vilket gör att du kan ditt yrke ganska bra när du är klar med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Kvaliteten kontrolleras

Yrkeshögskolan består av hundratals olika utbildningar som drivs av olika utbildningsanordnare runt om i landet. Anordnarna är till exempel privata utbildningsföretag, kommuner, landsting och universitet/högskolor. Varje utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för Yrkeshögskolan, som även gör tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

Lärande i arbete (LIA)

På Yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av din utbildning är förlagd ute på en arbetsplats. Yrkeshögskolan innehåller skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet, och de allra flesta utbildningar kombinerar teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser. Det kallas för Lärande i arbete (LIA).

På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge. Under handledning får du vidareutveckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö. Du får arbetslivserfarenhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden. Och får kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen. Våra uppföljningar visar att i snitt femtio procent av de studerande som fått jobb, har fått det på sin LIA-plats.

Behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning på Yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1

När det gäller sista punkten har Myndigheten för yrkeshögskolan förtydligat reglerna för vad som gäller om du har läst in behörighet på folkhögskola.

Särskilda förkunskaper

På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper. Dessa varierar från utbildning till utbildning. Det brukar ofta handla om att du ska ha viss arbetslivserfarenhet eller att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet. Vad som gäller för den utbildning som du tänkt söka hitta du under respektive utbildnings egen sida.

Undantag - behörig på annat sätt

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Skolan kan nämligen göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.

Kontakta oss för att ta reda på om denna möjlighet finns på den utbildning du är intresserad av. Som sökande deltar du då i urvalet, 20 procent kan antas på denna behörighetsgrund.

Är du intresserad av att studera hos oss kan du alltid skicka in din ansökan ändå, även om du saknar eventuell särskild behörighet. Vid urvalet jämförs dina meriter mot andra sökande och varje ansökningsomgång är unik.

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen. Det är skolan som avgör och prövar om du har de kunskaper som krävs. Skolan bedriver enbart utbildning på svenska och har inte möjlighet att tillhandahålla tolk.

För dig som inte har svenska som modersmål finns på vissa utbildningar möjlighet att få extra stöd i form av svenska med yrkesinriktning.

För att få studera på yrkeshögskolan måste du ha ett giltigt uppehållstillstånd och ett personnummer.

Urval och antagning

Om det finns fler behöriga sökande än det finns platser på en utbildning måste det göras ett urval bland de sökande. Hur urvalet går till skiljer sig från utbildning till utbildning. Du kan till exempel få göra ett skriftligt prov eller en intervju. Vi kan också titta på betyg, tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.

Urvalsgrunder får vara betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Lottning är tillåten vid lika meritvärde. Genomförs ett särskilt prov ska det avse kunskaper och färdigheter nödvändiga för att tillgodogöra sig utbildningen. Urvalsgrunderna "tidigare utbildning" (om annan än gymnasieutbildning) och "yrkeserfarenhet" får endast användas om det finns särskilda skäl.

Sista datum för ansökan

Sista datum för ansökan varierar för varje utbildning. Den nära kopplingen till arbetslivet gör att de inte alltid följer vanlig terminsindelning vilket gör att en utbildning kan starta när som helst under året. Vanligast är dock att de börjar i augusti/september och har sista ansökningsdatum någon gång i april eller maj.

YH-utbildningars längd och poäng

De flesta utbildningar inom yrkeshögskolan är mellan ett och tre år.

Utbildningarnas längd anges i yrkeshögskolepoäng (YH-poäng), där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 poäng ett års heltidsstudier, 400 poäng två års heltidsstudier osv.

Poängsystemet inom yrkeshögskolan skiljer sig från det inom högskolan. Man kan inte per automatik tillgodoräkna sig poäng från en yrkeshögskoleutbildning om man senare vill läsa på högskolan. Det är upp till varje högskola att besluta om.

I punktlistan nedan kan du se yrkeshögskolepoäng i förhållande till poängsystemet på universitet och högskolor. Observera att det endast är längden på utbildningarna som redovisas, inte vilken nivå utbildningen motsvarar.

 • 1 år yrkesutbildning, 200 yrkeshögskolepoäng, 60 högskolepoäng
 • 2 års yrkesutbildning, 400 yrkeshögskolepoäng, 120 högskolepoäng
 • 3 års yrkesutbildning, 600 yrkeshögskolepoäng, 180 högskolepoäng