Ansöknings­regler för plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Här hittar du ansökningsregler samt information om hur du byter eller säger upp din plats i förskola eller pedagogisk omsorg.

Det är väldigt viktigt att du läser på sidan vilka ansökningsregler som gäller innan du laddar ner en blankett eller använder en e-tjänst.

När du ska ansöka om plats

Gäller för barn till förskola, fristående förskola, natt- och helgverksamhet (nattis) samt familjedaghem.

Så fort barnet har ett personnummer kan du ställa det i kö. Att du börjar köa tidigt innebär dock inte att du automatiskt har förtur framför andra barn som anmäls senare.

Så ansöker du

Din ansökan måste ha kommit in senast fyra månader innan önskat startdatum för att vi ska kunna garantera en plats.

Om du lämnar in nya önskemål blir det en ny ansökan, ett nytt ködatum och ditt garantidatum ändras. Din tidigare ansökan försvinner och den nya gäller även om du bara gjort en liten ändring.

Det är viktigt att du tar del av informationen på den här sidan innan du går vidare och gör en ansökan om förskoleplats.

Du kan ansöka om plats i kommunens e-tjänst.

Garantitid

Garantitiden för att få en plats i förskolan är fyra månader och räknas från det datum då du önskar att ditt barn ska börja förskolan. Vi strävar efter att du ska få den förskola du önskar, men det finns ingen garanti för det då det ibland är fullt på vissa förskolor.

Om det inom garantitiden inte finns plats på den förskolan du sökt, kommer vi att erbjuda plats på en annan förskola. Tackar du nej till den platsen/platserna förlorar du din köplats och måste göra en ny ansökan.

Ett exempel

Du ställer ditt barn i kö i maj och anmäler att du vill att barnet ska börja förskolan den 15 januari. Då börjar din garantitid att räknas fyra månader före den 15 januari, det vill säga den 15 september.

Om flera konkurrerar om samma förskoleplats och vill börja samma datum, är det barnet som bor närmast förskolan som får platsen. Om flera bor lika nära får det äldsta barnet plats först.

Köregler/turordnings­regler

Barn erbjuds plats på förskola enligt turordningsreglerna i kön. Sannolikheten att få en plats beror på hur många barn som står i den aktuella kön, din egen plats i kön samt antal lediga platser som kommer att uppstå på förskolan det datum du önskar plats där.

Syskonförtur

Om det inte finns plats för alla sökande till en viss förskola gäller i första hand syskonförtur. Det innebär att ett köande barn som redan har ett storasyskon på förskolan får plats där före andra sökande som inte har syskon på enheten. Som syskon räknas i det här sammanhanget barn som är folkbokförda på samma adress.

Om ärendet inte kan avgöras genom syskonförtur ska det barn som bor närmast förskolan få platsen. Skulle flera barn söka plats samtidigt och bo lika långt från förskolan får det äldsta barnet plats först.

En del barn kan ha förtur till förskoleplacering av personliga skäl. Då ska en utredning av barnets behov göras innan plats erbjuds.

Söka till en eller flera förskolor

Du kan välja att bara söka plats på en förskola. En del familjer vill bara ha plats på en viss förskola och är beredda att vänta tills det blir en plats ledig där, oavsett om det tar mer än fyra månader. Om du vill göra så måste du meddela oss det i samband med att du ställer ditt barn i kön.

Du kan också välja att söka till tre olika förskolor. Då får du välja vilken du helst vill ha och vilka som kommer på andra och tredje plats. Tackar du ja till en plats tas du bort ur kön till de övriga förskolor du hade sökt.

Söka förskoleplats i annan kommun

Om du bor i Enköping kan du kontakta kommunens Kontaktcenter för att söka förskoleplats i en annan kommun.

Om du får plats i en annan kommun är det ändå Enköpings kommuns regler som gäller, och du betalar avgiften till oss. Även uppsägning av platsen görs hos oss.

Om du är arbetssökande eller föräldraledig med syskon

Barn till föräldraledig eller arbetssökande har rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg max 20 timmar per vecka. Rektorn avgör, utifrån de förutsättningar som finns på förskolan och i samråd med vårdnadshavare, hur närvarotiden ska förläggas.

När ett småsyskon föds har ditt stora barn rätt att vara kvar på sitt gamla schema i 30 dagar från småsyskonets födelse.

Om barnet inte är folkbokfört i Enköpings kommun

Barnet kan stå i kö trots att det inte är folkbokfört i Enköpings kommun, men vi erbjuder endast placering om det finns lediga platser. Kommunen är inte skyldig att erbjuda en plats inom garantitiden på fyra månader om barnet bor i en annan kommun. Garantitiden (fyra månader) börjar att gälla från och med det datum som barnet är folkbokfört i kommunen.

Det finns dock undantag, och det gäller om familjen är på väg att flytta till Enköping och kan visa ett köpe- eller hyreskontrakt. Då får barnet tillgodoräknas garantitid om inflyttningen ska ske inom rimlig tid från det datum då förskoleplats önskas.

Om du blir sjukskriven

Vid sjukskrivning, förutsatt att det finns arbete i grunden, behåller barnet sin plats på förskolan. Vistelsetiden förändras inte men kan, i samråd med rektorn, ändras till färre timmar per vecka.

Gemensam kö för nästan alla verksamheter

Alla kommunala förskolor, fristående förskolor och familjedaghem har en gemensam kö, med undantag för Uppnäsans förskola, Montessoriförskolan Snäckan och Svalans asylavdelning. Uppnäsans förskola och Montessoriförskolan Snäckan kontaktar du direkt för ansökan.

Din placering i kön

Du kan tyvärr inte få veta exakt placering i kön. Nya ansökningar kommer in hela tiden och det finns flera kriterier som ska bedömas när barn placeras. Därför går det inte att säga exakt vilken köplats ditt barn har.

När du ska få besked om plats

Du får ett meddelande via sms, e-post eller brev hem, beroende på vilken kontaktväg du har angivit när du gjorde din ansökan.

Vårt mål är ge dig besked så snabbt som möjligt. Det finns tyvärr ingen exakt tidpunkt då du kan förvänta dig besked, eftersom trycket i förskolekön varierar.

Du är alltid garanterad en plats så kan du kan räkna med att återgå till arbete eller studier.

När du ska svara på erbjudande om plats

Gäller för förskola, fristående förskola och familjedaghem.

Du ska svara på erbjudandet inom sju veckodagar. Om du tackar ja är platsen din. Om du tackar nej, eller om du inte svarar inom sju veckodagar, tas du bort ur kön. Då måste du göra en ny ansökan.

Byta till förstahandsval

Om du tackar ja till en plats som inte är ditt förstahandsval kan du byta senare. Då tackar du ja till det erbjudande du har fått, och gör sedan en ny ansökan till den förskola du helst önskar. Då gäller inte garantitiden eftersom ditt barn redan har en förskoleplacering, och du kan få vänta längre tid innan det blir en plats ledig på den förskola du önskar. Störst chans att få plats är till höstterminens start då många barn lämnar förskolan för att börja skolan.

När du ska lämna eller ändra ett schema

Gäller för förskola och familjedaghem.

När ditt barn börjar måste du registrera ett schema. Det är viktigt att du registrerar rätt schema för att avgiften för platsen ska bli rätt och för att vi ska kunna planera vår verksamhet. Glöm inte att ändra schemat om det ändras.

När du ska byta plats

Gäller för förskola, fristående förskola eller familjedaghem.

Vill du byta plats måste du göra en ny ansökan. Om den plats du söker till har fullt, placeras ditt barn i kö tills det finns en ledig plats. Fyra månaders garantitid för att få plats gäller inte när ditt barn redan har en förskoleplacering.

Du kan inte byta plats till ett annat fritidshem, då barnet går på det fritidshemmet som hör till förskolan/skolan.

När du ska säga upp plats

Gäller för förskola, fristående förskola och familjedaghem.

Uppsägningstiden är 30 dagar från och med det datum anmälan inkommer till Enköpings kommun. Om du angivit ett senare datum gäller det datumet som uppsägningstid. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden. Barnet får vara på förskolan under den här tiden.

När barnet ska börja förskoleklass det år som barnet fyller 6 avslutas förskoleplatsen automatiskt den 31 juli om du inte har sagt upp den tidigare. Barnet flyttas över till fritidshem under förutsättning att du har ansökt om en plats.

Om du vill ha tillbaka din uppsagda plats

Om du sagt upp din plats och du åter är i behov av en förskoleplats så måste du ansöka på nytt. En plats erbjuds inom fyra månader från det datum ansökan inkommer till kommunen. Ingen garanti finns att barnet får en plats på samma förskola igen. Observera att om tiden mellan två placeringar är mindre än 4 månader så kommer avgift att tas ut retroaktivt för den lediga perioden/tiden.