Bilagor för ansökan om serverings­tillstånd eller ändring 

Beroende på typ av serveringstillstånd eller ändring krävs olika bilagor i ansökan.

Här hittar du de bilagor som krävs till de olika serveringstillstånden listade. Förbered bilagorna som är obligatoriska innan du påbörjar din ansökan. 

Bilagor till ansökan om stadigvarande servering till allmänheten/­slutet sällskap

Följande bilagor är obligatoriska att bifoga i e-tjänsten direkt vid ansökan:

Personer med betydande inflytande

Till exempel ett registreringsbevis från Bolagsverket, max tre månader gammalt.

Ägarförhållanden

Handlingar som visar vilka personer som äger bolaget. Exempelvis utdrag ur aktiebok alternativt bolagsstämmoprotokoll där det framgår vilka personer som äger aktier. För handelsbolag ska bolagsavtalet skickas in. För förening ska föreningens styrelseprotokoll och stadgar bifogas.

Verksamhetsbeskrivning

Detaljerad beskrivning av verksamhetens inriktning under dag- och kvällstid. Exempelvis huvudsaklig målgrupp, öppettider, åldersgrupper, lunchservering, á la carte, mat för avhämtning, eventuellt dansgolv, underhållning, olika spel, ansvarig restaurangchef, eventuell försäljning av tobak.

Ritning i A4-format över restaurangens alla utrymmen

Markera tydligt på ritningen var du tänker servera alkohol. Uteslut olämpliga områden såsom toaletter och kök. Rita in hur bord etc. ska stå och antalet sittplatser vid borden. Markera med färgpenna. Vid uteservering även ritning över den, måtten på den, antalet sittplatser, hur den är avgränsad (ex. med staket) samt var den ligger i förhållande till restaurangen.

Finansiering och budget

Vid köp av ny restaurangrörelse ska du bifoga handlingar som styrker köpet och finansieringen, till exempel lånehandlingar, kontoutdrag med mera. Du måste kunna visa varifrån pengarna kommer som du använt för att köpa din verksamhet eller bolag. Du ska i detalj beskriva flödet av pengarna inklusive pengarnas ursprung tillbaka i tiden. Använd gärna vår mall för finansieringsplan.

Kvitto på inbetald prövningsavgift

Betala prövningsavgiften till Enköpings kommuns bankgiro 230-8203. Märk betalningen med MBN (MBN står för miljö- och byggnadsnämnden) samt det namn din ansökan är gjord i. Bifoga kvittot med din ansökan, annars kan vi inte handlägga ditt ärende. Det går bra med exempelvis en skärmdump på betalningen eller en PDF-fil med kvitto från banken.

Ytterligare bilagor som behöver bifogas

Det finns andra bilagor du även behöver bifoga. Det gör du antingen vid ansökningstillfället eller genom att senare komplettera din ansökan i e-tjänsten.

Om ni tar över ett serveringsställe från tidigare ägare

Kopia av köpeavtal/arrendeavtal/franchiseavtal inklusive eventuella bilagor gällande den verksamhet som köpts/förvärvats. Avtalet ska vara undertecknat av samtliga parter. 

Hyreskontrakt eller ägarbevis för lokalen

Kopia av hyreskontrakt för lokal alternativt bevis om äganderätt till fastigheten. Hyresvärdens godkännande vid andrahandsuthyrning. Kontraktet ska vara underskrivet och alla sidor och bilagor ska bifogas. Lokalen ska vara godkänd som restaurangverksamhet. Dispositionsrätt för eventuell uteservering ska framgå. Om uteserveringen ligger på allmän mark, kontakta gärna gatuavdelningen 0171-62 50 00 innan du gör ansökan hos Polisen.

Om du inte har ett intyg om kunskap i alkohollagen 

Intyg om kunskap i alkohollagen eller kopia på gällande serveringstillstånd. Har du inget intyg får du kontakta en tillståndshandläggare för att boka in tid för att skriva kunskapsprovet i alkohollagen.

Meny och dryck

En varierad meny med förrätter, huvudrätter och efterrätter ska presenteras. Om du använder en annan meny efter klockan 23.00 ska även denna skickas in. Alkoholfria alternativ ska finnas.

Anmälan om serveringsansvariga personer

Anmälan görs separat i vår e-tjänst.

Bilagor till ansökan om tillfällig servering till allmänheten

Om du redan har ett serveringstillstånd i Enköpings kommun behöver du inte lämna in handlingar om ägarförhållanden och intyg i alkohollagen då vi redan har dessa handlingar.

Följande bilagor är obligatoriska att bifoga i e-tjänsten vid ansökan:

Personer med betydande inflytande

Beslut som visar vem/vilka som är firmatecknare/ driftansvarig. Exempelvis registreringsbevis från Bolagsverket. Beviset får inte vara äldre än tre månader.

Ägarförhållanden

Handlingar som visar vilka personer som äger bolaget. Det kan vara till exempel utdrag ur aktiebok alternativt bolagsstämmoprotokoll där det framgår vilka personer som äger aktier. Om ansökan gäller ett handelsbolag ska bolagsavtalet skickas in. För förening: bifoga föreningens styrelseprotokoll och stadgar.

Verksamhetsbeskrivning

Beskrivning av evenemanget: typ av evenemang, huvudsaklig målgrupp, öppettider, särskilda åldersgränser, entréavgift, dans, underhållning, olika spel, hur ordning och nykterhet ska hanteras (vakter med mera), om du har några särskilda kontroller för att förhindra försäljning till minderåriga.

Ritning i A4-format över evenemangsområdet

Markera tydligt på ritningen var du tänker servera alkohol. Markera gärna med färgpenna och skriv gärna måtten. Rita även in hur bord etc. ska stå och antalet sittplatser vid borden.

Kvitto på inbetald prövningsavgift

Betala prövningsavgiften till Enköpings kommuns bankgiro 230-8203. Märk betalningen med MBN (MBN står för miljö- och byggnadsnämnden) samt det namn din ansökan är gjord i. Bifoga kvittot med din ansökan, annars kan vi inte handlägga ditt ärende. Det går bra med exempelvis en skärmdump på betalningen eller en PDF-fil med kvitto från banken.

Ytterligare bilagor som behöver bifogas

Det finns andra bilagor du även behöver bifoga. Det gör du antingen vid ansökningstillfället eller genom att senare komplettera din ansökan ansökan i e-tjänsten.

Hyreskontrakt eller ägarbevis för lokalen

Kopia av hyreskontrakt eller intyg som visar att du har rätt att vara på området. Kom ihåg att hyreskontraktet måste vara underskrivet och alla sidor och bilagor ska bifogas.

Meny och dryck

Meny över vilka maträtter samt drycker du tänker servera. Menyn bör innehålla minst tre olika rätter. Alkoholfria alternativ ska finnas.

Budget

En beskrivning av beräknade kostnader och intäkter. Använd gärna vår mall för finansieringsplan.

Kunskap i alkohollagen

Intyg om kunskap i alkohollagen eller kopia på gällande serveringstillstånd. Har du inget intyg får du kontakta en tillståndshandläggare för att boka in tid för att skriva provet.

Bemanning vid evenemanget

Detaljerad beskrivning av bemanningen vid evenemanget.

Polisens beslut om offentlig tillställning

Polisens beslut om offentlig tillställning. Sök detta hos polisen i god tid innan evenemanget. I beslutet framgår även antalet ordningsvakter.

Anmälan om serveringsansvariga personer

Anmälan görs separat i vår e-tjänst.

Bilagor till ansökan om tillfällig servering till slutet sällskap

Följande bilagor är obligatoriska att bifoga i e-tjänsten vid ansökan:

Ägarförhållanden

Ägarförhållanden (till exempel senaste årsmötesprotokollet som visar nuvarande styrelsemedlemmar, avtal eller motsvarande som visar ägarförhållande) Utdrag ur aktiebok alternativt bolagsstämmoprotokoll om det är ett aktiebolag, bolagsavtal om det är ett handelsbolag. Vid förening: bifoga föreningens styrelseprotokoll och stadgar. Stadgar behövs endast vid första ansökan.

Verksamhetsbeskrivning

Beskrivning av följande: Typ av evenemang, vilka bjuds in, hur har inbjudan gått till, vilken anknytning har gästerna till varandra, kostnad för gästen (ex. entré, mat och dryck), vilket matutbud erbjuds, eventuell dans och underhållning.

Ritning över lokalen

Markera inom vilket område som gäster får dricka alkohol/serveringsyta. Markera med färgpenna. Vid uteservering även ritning över den samt måtten på uteserveringen. Rita in hur bordsplaceringen ser ut, avgränsning av uteservering.

Kunskap i alkohollagen

Intyg om kunskap i alkohollagen eller kopia på gällande serveringstillstånd. Har ni inget intyg får ni kontakta en tillståndshandläggare för att boka in tid för att skriva provet.

Anmälan om serveringsansvariga personer

Anmälan görs separat i vår e-tjänst.

Kvitto på inbetald prövningsavgift

Betala prövningsavgiften till Enköpings kommuns bankgiro 230-8203. Märk betalningen med MBN (MBN står för miljö- och byggnadsnämnden) samt det namn din ansökan är gjord i. Bifoga kvittot med din ansökan, annars kan vi inte handlägga ditt ärende. Det går bra med exempelvis en skärmdump på betalningen eller en PDF-fil med kvitto från banken.

Bilagor till ansökan om stadigvarande ändring av serveringsyta eller uteservering

Följande bilagor är obligatoriska att bifoga i e-tjänsten vid ansökan:

Verksamhetsbeskrivning

Om du ändrar i verksamheten ska du uppge denna förändring. Beskriv även hur en ansvarsfull alkoholservering kan bedrivas på nya ytan.

Ritning i A4-format över serveringsställets lokaler

Markera inom vilket område som gäster får dricka alkohol/serveringsyta. Markera med färgpenna. Vid uteservering även ritning över den samt måtten på den. Rita in hur bordsplaceringen ser ut, avgränsning av uteservering. Nyttjanderätt till uteservering.

Antalet sittplatser

Uppge antalet sittplatser i lokalen eller på uteserveringen.

Kopia av hyreskontraktet som även gäller den utökade ytan

Kopia av hyreskontrakt för lokalen alternativt bevis om äganderätt till fastigheten. Hyresvärdens godkännande vid andrahandsuthyrning. Kontraktet ska vara underskrivet och alla sidor och bilagor ska skickas med.

Redovisning

Redovisa vad en eventuell renovering/ombyggnad har kostat och hur den har finansierats.

Kvitto på inbetald prövningsavgift

Betala prövningsavgiften till Enköpings kommuns bankgiro 230-8203. Märk betalningen med MBN (MBN står för miljö- och byggnadsnämnden) samt det namn din ansökan är gjord i. Bifoga kvittot med din ansökan, annars kan vi inte handlägga ditt ärende. Det går bra med exempelvis en skärmdump på betalningen eller en PDF-fil med kvitto från banken.

Bilagor till ansökan om stadigvarande ändring av serveringstider

Följande bilagor är obligatoriska att bifoga i e-tjänsten vid ansökan:

Motivering

Om du söker om serveringstid efter klockan 01.00, ska du skriva en motivering till detta på ett tydligt sätt.

Kvitto på inbetald prövningsavgift

Betala prövningsavgiften till Enköpings kommuns bankgiro 230-8203. Märk betalningen med MBN (MBN står för miljö- och byggnadsnämnden) samt det namn din ansökan är gjord i. Bifoga kvittot med din ansökan, annars kan vi inte handlägga ditt ärende. Det går bra med exempelvis en skärmdump på betalningen eller en PDF-fil med kvitto från banken.

Bilagor till ansökan om stadigvarande ändrat utbud av alkoholdrycker

Följande bilagor är obligatoriska att bifoga i e-tjänsten vid ansökan:

Motivering

Motivera till varför du önskar ändra ert dryckessortiment och vilken typ av dryck du önskar ändra till.

Kvitto på inbetald prövningsavgift

Betala prövningsavgiften till Enköpings kommuns bankgiro 230-8203. Märk betalningen med MBN (MBN står för miljö- och byggnadsnämnden) samt det namn din ansökan är gjord i. Bifoga kvittot med din ansökan, annars kan vi inte handlägga ditt ärende. Det går bra med exempelvis en skärmdump på betalningen eller en PDF-fil med kvitto från banken.

Bilagor till ansökan om stadigvarande ändring från slutet sällskap till allmänheten

Följande bilagor är obligatoriska att bifoga i e-tjänsten vid ansökan: 

Verksamhetsbeskrivning

Beskrivning av verksamhetens inriktning under dag- och kvällstid: exempelvis huvudsaklig målgrupp, öppettider, åldersgränser, lunchservering, á la carte, mat för avhämtning, eventuellt dansgolv, underhållning, ansvarig restaurangchef, eventuell försäljning av tobak.

Meny och dryck

En varierad meny med förrätter, huvudrätter och efterrätter ska presenteras. Om du använder en annan meny efter klockan 23.00 ska även denna skickas in. Alkoholfria alternativ ska finnas.

Ritning i A4-format över serveringsställets lokaler

Markera inom vilket område som gäster får dricka alkohol/serveringsyta samt var köket är beläget. Markera med färgpenna. Vid uteservering även ritning över den samt måtten på den. Rita in hur bordsplaceringen ser ut, avgränsning av uteservering. Nyttjanderätt till uteservering. Beskriv även köket och dess utrustning.

Anmälan om registrering av livsmedels­hantering

Bifoga anmälan av livsmedelshanteringen i lokalen alternativt beslutet om registreringen som du fått från miljö- och byggnadsförvaltningen.

Kunskaper i alkohollagen

Vid stadigvarande servering till allmänheten ställs det högre krav på kunskaper än vid servering till slutet sällskap. Detta innebär att du behöver visa att du även uppfyller den högre graden av kunskaper. Om bolaget har ett gällande serveringstillstånd till allmänheten i annan restaurang, bifogar du tillståndsbeviset. Om inte så måste du skriva ett kunskapsprov i alkohollagen. Bokning av provtillfälle sker tillsammans med din handläggare.

Budget

Budget över uppskattad försäljning som du räknar med att ha under det första året. Vid renovering av lokalen och eventuella inköp inför ändringen ska dessa kostnader redovisas. Använd gärna vår mall för finansieringsplan.

Kvitto på inbetald prövningsavgift

Betala prövningsavgiften till Enköpings kommuns bankgiro 230-8203. Märk betalningen med MBN (MBN står för miljö- och byggnadsnämnden) samt det namn din ansökan är gjord i. Bifoga kvittot med din ansökan, annars kan vi inte handlägga ditt ärende. Det går bra med exempelvis en skärmdump på betalningen eller en PDF-fil med kvitto från banken.

Bilagor till anmälan om ändrade ägarförhållanden

Under handläggningstiden får serveringsverksamheten bedrivas som vanligt. Handläggaren kommer kontakta dig om din anmälan behöver kompletteras.

Följande bilagor är obligatoriska att bifoga i e-tjänsten vid ansökan:

Personer med betydande inflytande

Till exempel ett registreringsbevis från Bolagsverket, max tre månader gammalt.

Ägarförhållanden

Handlingar som visar vilka personer som äger bolaget. Det kan vara till exempel utdrag ur aktiebok alternativt bolagsstämmoprotokoll där det framgår vilka personer som äger aktier. Om ansökan gäller ett handelsbolag ska bolagsavtalet skickas in. För förening: bifoga föreningens styrelseprotokoll och stadgar.

Finansiering

Vid köp av restaurangrörelse ska du bifoga handlingar som styrker köpet och finansieringen, till exempel lånehandlingar, kontoutdrag med mera. Du måste kunna visa varifrån pengarna kommer som du använt för att köpa din verksamhet eller bolag. Du ska i detalj beskriva flödet av pengarna inklusive pengarnas ursprung tillbaka i tiden. Använd gärna vår mall för finansieringsplan.

Kvitto på inbetald prövningsavgift

Betala prövningsavgiften till Enköpings kommuns bankgiro 230-8203. Märk betalningen med MBN (MBN står för miljö- och byggnadsnämnden) samt det namn din ansökan är gjord i. Bifoga kvittot med din ansökan, annars kan vi inte handlägga ditt ärende. Det går bra med exempelvis en skärmdump på betalningen eller en PDF-fil med kvitto från banken.

Ytterligare bilagor som behöver bifogas

Det finns andra bilagor du även behöver bifoga. Det gör du antingen vid ansökningstillfället eller genom att senare komplettera din ansökan i e-tjänsten.

Köpeavtal eller arrendeavtal

Vid köp av exempelvis aktier eller verksamhet ska köpeavtalet vara undertecknat av både köpare och säljare. Skicka också in eventuella bilagor.

Kunskap i alkohollagen

Minst 50 % av personer med betydande inflytande (PBI) i bolaget ska ha kunskaper i alkohollagen. Du ska visa att bolaget uppfyller kunskapskravet även efter ändringen i bolaget. Bokning av provtillfälle sker efter att anmälan kommit in till socialnämnden. Om bolaget har ett gällande serveringstillstånd i annan kommun ska du bifoga tillståndsbevis.

Förändring i verksamhet

Om restaurangens inriktning ändras med anledning av att nya ägare tillkommit, bifoga uppgifter om matutbud, dans, målgrupp, uppgift om antalet anställda och så vidare.

  • Anmälan om serveringsansvariga personer

Anmälan görs separat i vår e-tjänst.