Kokousmuistiinpanot

Seuraavan kokouksen päivämäärä

Seuraava neuvonpitoryhmän kokous on 27. toukokuuta kello 17.30–19.30.

 • Paikka: Linbanegatan 12 ja Teams

Yhteistyöryhmän

Enköpingin kunnallisen suomen kielen neuvonpitoryhmän (KFS) työjärjestys

1. Toimeksianto

Enköpingin kunta on suomen kielen hallintoalue kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä annetun lain mukaan.

Enköpingin kunnallinen suomen kielen neuvonpito (KFS) on Enköpingin kunnan ja kunnan ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajien välinen foorumi neuvonpitoa ja molemminpuolista tiedonvaihtoa varten.

Neuvonpitoryhmä on neuvoa-antava elin, jonka tarkoituksena on antaa kunnan ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle mahdollisuus vaikuttaa vähemmistöä koskeviin asioihin. Ryhmän tehtäviin sisältyy valmistella vähemmistöpoliittisiin toimiin varattujen taloudellisten voimavarojen käyttöä koskevia asioita.

Neuvonpitoryhmän on toimittava niin, että Enköpingin kunta kehittyy positiivisesti suomen kielen hallintoalueena. Erityisen tärkeää on keskustella asioista, jotka koskevat esikoulutoimintaa, vanhustenhuoltoa, nuorisoasioita ja kirjasto- ja muuta kulttuuritoimintaa.

2. Seuranta ja raportointi kunnanhallitukselle

KFS:n puheenjohtaja raportoi kunnanhallitukselle KFS:n toiminnasta ja mahdollisuudesta täyttää toimeksiantonsa.

Työmuodot

3. Kokousten ajankohdat

Neuvonpitoryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa kalenterivuodessa. Puheenjohtaja päättää kokouspäivämääristä kalenterivuosittain ja ilmoittaa niistä toisille jäsenille jokaisen kalenterivuoden lähetessä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, jos KFSn puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yli puolet KFS: n jäsenistä vaativat sitä.

4. Korvaus

KFS:n jäsenet ja sijaiset saavat palkkion kokouksiin osallistumisesta, kunnan luottamushenkilöitä koskevien sääntöjen mukaisesti.

5. Sijaisten palvelus ja läsnäolo-oikeus

Sijaiset, jotka edustavat Enköpingin kuntaa, palvelevat kunnanvaltuuston kunnan lautakuntia varten vahvistaman koollekutsumisjärjestyksen mukaan.

Ruotsinsuomalaista vähemmistöä edustavat sijaiset palvelevat sen järjestyksen mukaan, johon kunnanhallitus on heidät valinnut. Kunnanhallitus voi vaaleissa päättää toisesta toimijärjestyksestä, esimerkiksi henkilökohtaisista sijaisista.

Sijaiset voivat ainoastaan palvella ryhmää edustavan jäsenen sijasta.

Sijaisilla, jotka eivät palvele, on oikeus osallistua neuvotteluihin, mutta ei KFS: n esittämiin kannanottoihin. KFS:n kokoukset ovat yleisölle avoimia, ellei KFS toisin ilmoita.

6. Kokoonpano

KFS koostuu seitsemästä jäsenestä ja seitsemästa sijaisesta. Jäsenistä ja sijaisista päättää kunnanhallitus kunnan poliittisen organisaation ja ruotsinsuomalaisen vähemmistön antamien nimeämisten jälkeen.

Nimeämiset tapahtuvat seuraavasti:

Kunnanhallitus valitsee itse kolme jäsentä ja kolme sijaista, joiden on edustettava Enköpingin kuntaa. Yksi jäsenistä on valittava kunnanhallituksen työvaliokunnan jäsenten joukosta, ensisijaisesti kunnanneuvos. Tämä jäsen valitaan myös KFS:n puheenjohtajaksi.

Toisten edustajien valinnassa poliittiseen organisaatioon kunnanhallituksen on ensisijaisesti pyrittävä saamaan edustus koululautakunnan työvaliokunnasta, hoito- ja hoivalautakunnan työvaliokunnasta, sekä elämyslautakunnan työvaliokunnasta.

Enköpingin kunnan ruotsinsuomalaisen vähemmistön on nimettävä neljä jäsentä. Jäsenten tehtävänä on edistää ruotsinsuomalaisten toimintaa ja/tai valvoa, että heidän oikeuksistaan huolehditaan. Vaalikelpoisuuteen vaaditaan, että nimetty henkilö on väestökirjoilla Enköpingin kunnassa.

Jos ruotsinsuomalainen vähemmistö on valinnut useampia henkilöitä kuin KFS: ssä on paikkoja, kunnanhallituksen on pyrittävä saavuttamaan tasaväkinen edustus iän, sukupuolen ja maantieteellisen asuinpaikan suhteen.

Puheenjohtajiston valmistelu

Jokaisen neuvoston kokouksen edellä on pidettävä puheenjohtajiston valmistelu. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on osallistuttava puheenjohtajiston valmisteluun.

6b. Eläkeläisneuvoston lisäjäsen

KFS nimittää yhden ruotsinsuomalaista vähemmistöä edustavan jäsenen kunnan eläkeläisneuvoston (KPR) lisäjäseneksi. Lopullisen päätöksen lisäjäsenestä KPR:ään tekee kunnanhallitus.

7. Puheenjohtaja

Kunnanhallitus nimittää puheenjohtajan, neuvosto valitsee itse varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja valitaan ruotsinsuomalaista vähemmistöä edustavien jäsenten joukosta.

8. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sijaiset

Ellei puheenjohtaja eikä varapuheenjohtaja voi osallistua kokoukseen tai osaan kokousta, neuvonpitoryhmässä pisimpään palvelleen kunnan edustajan on hoidettava puheenjohtajan tehtävät. Jos useampi edustaja on palvellut yhtä kauan, vanhin jäsen hoitaa puheenjohtajan tehtävät.

Jos puheenjohtaja sairauden tai jonkin muun syyn vuoksi pitkään aikaan ei voi suorittaa tehtävää, kunnanhallitus saa nimittää toisen jäsenen puheenjohtajan sijaiseksi. Sijainen suorittaa kaikki puheenjohtajan toimeksiantoon kuuluvat tehtävät.

9. Mandaattiaika

KFS:n mandaattijakso on sama kuin kunnanhallituksen mandaattijakso.

10. Esteen sattuessa

Jos jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, hänen on ilmoitettava siitä sijaiselleen.

11. Kutsu

Puheenjohtaja vastaa siitä, että neuvoston jäsenille ja sijaisille lähetetään kirjallinen kutsu ja esityslista viimeistään kuusi viikonpäivää ennen kokousta.

Kutsussa on oltava luettelo kunnanhallituksen ja lautakuntien asioista, jotka koskettavat neuvoston toimeksiantoaluetta.

12. Kokousmuistiinpanot

Neuvonpitoryhmän kokouksissa kokousmuistinpanot on tehtävä ruotsiksi, jotka sitten käännätetään suomeksi. Kokousmuistiinpanoista on käytävä ilmi ketkä jäsenet, sijaiset ja muut erityisesti kutsutut henkilöt ovat osallistuneet kokoukseen.

Kokouksen puheenjohtajan ja tarkastavan jäsenen ruotsinsuomalaisesta vähemmistöstä on tarkastettava kokousmuistiinpanot jokaisessa kokouksessa. Tarkastetut kokousmuistiinpanot on lähetettävä kaikille jäsenille ja sijaisille. Sihteeristö vastaa siitä, että kokousmuistiinpanot säilytetään kunnanhallituksessa.

13. Määräysten ym. kuulutukset ja ilmoitukset

Kokousmuistiinpanoista lähetetään ote lautakunnille, yhtiöille ja muille toimijoille, joita KFS: n lausunnot koskevat.

14. Sihteeristö

Kunnanjohtotoimisto vastaa neuvonpitoryhmän virkamiestuesta.

Tämä työjärjestys astuu voimaan 16. helmikuuta 2016.

Kokousmuistiinpanot 26. helmikuuta 2024

Muistiinpanot kunnan suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän (KFS) kokouksesta.

 • Aika: Maanantai 26. helmikuuta 2024 klo. 17.30–19.30
 • Paikka: Linbanegatan 12 ja Teams

Läsnä

 • Ulrika Ornbrant (C) puheenjohtaja, Enköpingin kunta
 • Johanna Hongisto Grundström, ruotsinsuomalainen
 • Isabelle Hongisto Grundström, ruotsinsuomalainen
 • Heidi Elfving, ruotsinsuomalainen
 • Sirkka Prittinen, Enköpingin suomalainen yhdistys Sampo
 • Rolf Carlsson (S), Enköpingin kunta
 • Jouko Vänskä, ruotsinsuomalainen
 • Ulf Lundgren, ruotsinsuomalainen
 • Aila Nylund, ruotsinsuomalainen
 • Tuija Rönnback (NE), Enköpingin kunta
 • Irma Aalto, suomen kielen hallintoalueen koordinoija
 • Eva Emanuelsson (C ), Enköpingin kunta
 • Heikki Tiitinen (KD), Enköpingin kunta

Estyneet

 • Jaana Hemlin, ruotsinsuomalainen
 • Björn Hellström (L), Enköpingin kunta

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivottaa osallistujat tervetulleiksi kokoukseen ja julistaa sen avatuksi.

Muistiinpanojen tarkastaja

Tarkastajaksi valitaan Johanna Hongisto Grundström.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Lähetettyyn työjärjestykseen lisätään kolme aihetta kohtaan Muita kysymyksiä. Sen jälkeen työjärjestys hyväksytään.

Edellisen kokouksen muistiinpanot

Koordinoija raportoi vastaukset viime kokouksessa jätettyihin kysymyksiin:

Keskustelussa suomenkielisen papin tarpeesta Ruotsin kirkon kanssa meille selvitettiin, että kirkko palkkaa suomenkielisen papin kerran kuukaudessa kirkonmenoja varten. Heidän ajatuksensa on, että kirkon suomenkielinen diakoni saisi enemmän aikaa keskittyä suomenkielisiin.
Kokouksen jäsenet korostavat, että heidän toiveensa on suomenkielinen pappi 50% virassa.

Kysymys suomenkielisten kirjoitustulkkien puuttumisesta on lähetetty Region Uppsalaan, mutta emme ole saaneet vastausta.

Suomitupa Upplands Väsbyssä toivottaa meidät tervetulleeksi ostoksille sinne, mutta heillä ei ole kiinnostusta tulla Enköpingiin myymään suomalaisia tuotteita.

Selvityksen jälkeen hyväksytään edellisen kokouksen muistiinpanot.

Raportti hallitsevasta asiakirjasta "Suuntaviivat ja tavoitteet"

Ehdotus, joka esiteltiin neuvonpitoryhmälle syksyllä, on nyt ollut neuvonpidossa kunnan eri hallinnoissa ja koordinoija on vastannut kommentteihin. Kunnanhallituksen työkomitea päätti kierroksen jälkeen, että asiakirjaa pitää vielä työstää.

Tukihakemuksia

Studieförbundet Vuxenskolanille on myönnetty 5000 kr tuki Kahvitellaaan suomeksi keskusteluryhmään kevätkaudelle 2024.

Enköpingin suomalaiselle yhdistykselle Sampolle on myönnetty 6000 kr tuki perhepäivälle 1. kesäkuuta 2024.

Taloudellinen raportti 2024 ja budjetti 2024

Koordinoija esittää Lääninhallitukselle lähetetyn taloudellisen selvityksen sekä ehdotuksen budjetiksi 2024.

Kokous keskustelee erityisesti esikoululle ehdotetusta summasta, josko kunnan pitäisi kattaa kaikki niiden kustannukset vai ei. Valtionapu on tarkoitettu lisäkustannuksiin, jotka seuraavat lain mukaisten kansallisten vähemmistöjen oikeuksien täyttämisestä. Kokous miettii mitä tapahtuu Enöglan suomenkieliselle toiminnalle, jos neuvonpitoryhmä ensi vuonna päättää, ettei se myönnä tukea toiminnalle. Toiminnan pitäisi kuitenkin jatkua ilman muutoksia. Enöglan uusi suomenkielinen lastenhoitaja kertoo kokoukselle suunnitelmistaan suomenkielisen ryhmän toiminnan uusinnasta ja kehityksestä. Koordinoija saa tehtäväkseen seurata miten varat käytetään.

Kokous päättää hyväksyä ehdotetun budjetin.

Suunniteltuja/ajankohtaisia taphatumia

Koordinoija kertoo ajankohtaisista ja jo ollesta tapahtumista:

 • Senioritapaaminen järjestetään kuukauden viimeinen torstai
 • Kahvitellaan suomeksi keskusteluryhmä järjestetään joka toinen keskiviikko
 • Rehab-treenaus on joka keskiviikko
 • Näytimme suomalaisen elokuvan Kuolleet lehdet, yleisöä 55
 • Ruotsinsuomalaisten päivää juhlistimme konsertilla Tingshusetissa, yleisöä 22

Kokous keskustelee tulevista tapahtumista ja toteaa, että jatkuvuus on tärkeää. Kokous päättää, että keskitymme suomalaisiin elokuviin. Ehdotuksena on myös yhteisiä retkiä ja tanssia.

Uutta verkostoissamme

Enköpingin suomalainen yhdistys Sampo, Ruotsin kirkon suomenkielisestä toiminnasta, Kahvitellaan suomeksi ryhmältä, suomenkielisten seniorien tapaaminen & muita verkostoja

Heidi Elfving ehdottaa, että kunta, suomalainen yhdistys ja kirkko järjestää yhdessä Äitien päivä juhlan myös tänä vuonna.

Muita kysymyksiä

Seuraavat kokoukset järjestetään 27. toukokuuta, 23. syyskuuta ja 25. marraskuuta.

Eva Emanuelsson tiedottaa tulevasta EU-vaalista ja että vaalilautakunta mielellään olisi yhteydessä suomenkielisiin. Koordinoija on kysynyt suomalaisen yhdistyksen puheenjohtajalta, jos he ovat kiinnostuneita kokouksesta ja odottaa vastausta.

Heikki Tiitinen kiittää neuvonpitoryhmää valinnastaan Enköpingin ruotsinsuomalaiseksi tulisieluksi. Häntä on tämän yhteydessä haastateltu sekä Sveriges Radio Finskassa että Ruotsinsuomalainen lehdessä.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiittää osallistujia hyvistä keskusteluista ja päättää kokouksen.

Seuraava kokous on 27. toukokuuta kello 17.30

Muistiinpanot tarkistetaan:

Ulrika Ornbrant, Puheenjohtaja

Johanna Grundström Hongisto, Neuvonpidon jäsen

Irma Aalto, Koordinoija/sihteeri