Söka verksamhets­bidrag

Frivilliga organisationer som arbetar för att motverka drogmissbruk, våld, kriminalitet och med barn och unga i riskzon kan ansöka om verksamhetsbidrag.

Bidraget gäller ett år

Ansökan om verksamhetsbidrag gäller ett år i taget, då det följer budgetprocessen som sker årsvis.

Bidraget betalas ut i januari det år ni ansökt om.

Krav för att få söka

  • Föreningens eller organisationens främsta syfte är att ge stöd till människor som behöver det.
  • Föreningens eller organisationens verksamhet ska utgöra ett komplement eller alternativ till socialnämndens ansvarsområde.
  • Målgruppen ska vara tydligt definierad. Verksamheten ska vara av regelbunden karaktär.
  • Föreningen eller organisationen ska ha antagna stadgar, en på demokratisk väg vald styrelse, fungera efter demokratiska principer och i huvudsak drivas med frivilliginsatser. Av stadgarna ska framgå hur föreningen eller organisationen förhåller sig till alkohol och andra droger.
  • Föreningens eller organisationens räkenskaper ska föras i enlighet med bokföringslagens krav och granskas av utsedd revisor. Skulder till staten får inte finnas.
  • Föreningen eller organisationen ska vara partipolitiskt obunden.
  • Föreningen eller organisationen ska delta i uppföljning minst en gång per år, socialnämnden kallar till dessa.
  • Vid ansökan ska följande bilagor finnas med; föreningens stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och årsredovisning.
  • I ansökan ska det också framkomma vem som är kontaktperson och mejl samt telefonnummer till hen.

Så ansöker du

​Skicka in din ansökan tillsammans med aktuella bilagor till Socialnämnden i Enköpings kommun senast den 31 augusti. Socialnämnden fattar beslut vid sammanträdet i september.

Skicka ansökan till:

Enköpings kommun
Socialnämnden
745 80 Enköping