Miljöavdelningen hjälper Enköpings invånare att rena deras avloppsvatten

Publicerad

I Enköping finns det cirka 2000 avlopp som inte renar vattnet på rätt sätt. Med inventering av dessa avloppsanläggningar och informationsträffar hjälper miljöavdelningen invånarna att åtgärda detta.

Foto på miljö- och hälsoskyddsinspektör Linda Bladfält.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Linda Bladfält.

I början av året inventerade kommunens miljöavdelning avloppsanläggningar i Blackfjärdskanalens södra avrinningsområde och ett avrinningsområde utmed Lötdiket. Nu ska vissa fastighetsägare i området åtgärda avloppsanläggningar som inte fungerar ordentligt.

– Om vi ska uppnå de miljömål och miljökvalitetsnormer som gäller behöver vi minska utsläppen av övergödande ämnen till våra sjöar och vattendrag. Att minska utsläpp från enskilda avlopp är ett sätt att närma sig målen. Det finns också många gamla avloppsanläggningar som påverkar dricksvattenbrunnar och utifrån hälsoskyddsskäl är det även viktigt att åtgärda dessa, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Linda Bladfält.

Foto på hand som pekar på en affisch med information om enskilt avlopp.

Det finns cirka 2000 avloppsanläggningar i Enköping som har ett ”direktutsläpp” idag. Ett ”direktutsläpp” betyder att de bara har en slamavskiljare och att det saknas någon form av reningssteg för deras avloppsvatten efter. Det uppfyller inte dagens krav på rening och behöver därför åtgärdas.

Håller i informationsträffar

I slutet av mars samlades flera av fastighetsägarna och kommunens miljöavdelning i Boglösa bygdegård för en informationsträff om arbetet.

– Vi har som rutin att alltid bjuda in fastighetsägarna i ett inventeringsområde till ett informationsmöte. Där informerar vi om allt från hur vi bedömer om ett avlopp är bristfälligt och vad det innebär att få ett utsläppsförbud, till vilka lösningar man kan välja mellan och hur själva ansökningsprocessen går till, säger Linda och fortsätter.

– På slutet brukar vi ha en frågestund där fastighetsägarna kan ställa både allmänna frågor och frågor om just deras avloppsanläggning. Det brukar vara en uppskattad kväll för fastighetsägarna.

Foto på en jacka med kommunens logga och ordet miljöinspektör på.

Utöver informationsträffar försöker miljöavdelningen vara med tidigt i processen för att hjälpa fastighetsägarna så mycket som möjligt.

– Oss kan man alltid få tag på via kommunens kontaktcenter, direkt på telefon eller e-post och vi finns även med på öppet hus varje torsdag för att kunna svara på frågor om enskilda avlopp. Dit kan fastighetsägarna ringa för att prata om sitt ärende med en handläggare. Vid behov kan vi också boka in ett möte med fastighetsägaren om de vill ses fysiskt för att diskutera sitt ärende, berättar Linda.

Arbetet fortsätter

De avloppsanläggningar i Blackfjärdskanalens södra avrinningsområde och avrinningsområdet utmed Lötdiket som är bristfälliga ska vara åtgärdade senast den 1 november 2024. Under våren kommer miljöavdelningen också starta upp ett nytt inventeringsprojekt i Enköping, för att fortsätta hjälpa fastighetsägare med deras avlopp.

Foto på två miljöinspektörer som inspekterar ett enskilt avlopp.

En del av kommunfullmäktiges långsiktiga plan

Som kommun ska vi ta hand om vår natur och våra naturresurser såsom vatten, för att kommande generationer också ska kunna glädjas åt dem. Miljöavdelningens avloppsinventering är en viktig del i det arbetet och skapar förutsättningar för en hållbar livsmiljö.

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.