Årsredovisningen godkänns

Publicerad

Tisdagen den 2 maj beslutade kommunfullmäktige bland annat att godkänna årsredovisningen för 2022.

Kommunens resultat blev 204 miljoner kronor, vilket är 112 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Det höga resultatet förklaras främst av högre skatteintäkter och lägre räntekostnader än beräknat, exploateringsvinster samt högre bidragsintäkter. Det positiva resultatet gör att kommunens tre finansiella mål för 2022 uppnåddes.

Kommunfullmäktige beslutade även att 40 miljoner kronor reserveras till kommunens resultatutjämningsreserv (RUR).

– Enköpings kommun gör återigen ett mycket bra ekonomiskt resultat för 2022. Ett resultat vi behöver inför de ekonomiska utmaningarna vi står inför 2023 och 2024 samt för våra kommande investeringar. Trots det goda resultatet kommer vi behöva se över våra verksamheter och arbeta smartare. Det för att ha en god ekonomisk hushållning och ha en fortsatt god leverans till våra medborgare och vårt näringsliv, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M).

I årsredovisningen framgår det också att Enköpings befolkning fortsätter att växa men med en lägre tillväxt än åren innan.

Av kommunfullmäktiges 20 verksamhetsmål bedöms samtliga mål vara på rätt väg eller delvis på rätt väg mot målbilden 2023.

Frågor?

Vid frågor kontakta Peter Book, kommunstyrelsens ordförande.

E-post: peter.book@politiker.enkoping.se

Kommunens högst beslutande organ

Kommunfullmäktige beslutar bland annat om budget, mål, prioriteringar och taxor och avgifter.

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.