Kommunala tillgänglighets­rådet

Här kan du läsa mer om kommunala tillgänglighetsrådet mötesdatum. Du kan också hitta kallelser och protokoll eller kontakta en ledamot.

Enköpings kommunala tillgänglighetsråd arbetar för en förbättrad verksamhet och service för kommuninvånare med funktions­nedsättningar. Rådet består av en ordförande, en vice ordförande, sju ledamöter och sju ersättare. Rådet ligger under kommunstyrelsen och får administrativt stöd av kommunledningskontorets kansli.

Sammanträdesdatum

Under 2022 sammanträder Enköpings kommunala tillgänglighetsråd på Linbanegatan 12, om inget annat anges, den 10 februari, 16 mars, 19 maj, 13 oktober och 17 november.

Kontakta ledamöter

Tillgänglighetspriset

Priset ska uppmärksamma insatser som förbättrat livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Priset har delats ut varje år sedan 2018. Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig kommun där alla har lika möjligheter. Du får nominera dina egna kandidater till kommunala handikapprådet.

Tillgänglighetspriset är ett medborgarförslag som kommunfullmäktige beslutat om.

Nominera din kandidat

Nomineringen för 2023 är öppen! Nominera din kandidat senast 31 januari 2023.  

E-post: kommunstyrelse@enkoping.se

Postadress:

Kommunala tillgänglighetsrådet
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Skriv vem eller vilka du nominerar, varför du nominerar din kandidat och vilka förbättringar kandidaten gjort för tillgängligheten. Skriv också ditt eget namn och telefonnummer, så vi kan kontakta dig.

Tidigare vinnare

Foto på Jan Wigdell, initiativtagare till priset, Jesper Englundh, kommunala tillgänglighetsrådets ordförande, Katarina Lindberg, vice ordförande, Helena Gille, tillförordnad enhetschef biblioteket och Kristina Eriksson, ordförande upplevelsenämnden.

Enköpings bibliotek fick ta emot tillgänglighetspriset 2022. Jan Wigdell, initiativtagare till priset, Jesper Englundh, kommunala tillgänglighetsrådets ordförande, Katarina Lindberg, vice ordförande, Helena Gille, tillförordnad enhetschef biblioteket och Kristina Eriksson, ordförande upplevelsenämnden.

Arbetsordning

1. Uppdrag

Enköpings kommunala tillgänglighetsråd (KTR) ska verka för en förbättrad verksamhet och service för kommunens funktionsnedsatta. KTR ska även bidra till att människor med funktionsnedsättning ges möjlighet till delaktighet och jämlikhet i relationen till kommunen.

KTR hör organisatoriskt till kommunstyrelsen. KTR är kommunstyrelsens och nämndernas remissinstans i ärenden som berör de funktionsnedsattas situation i kommunen. KTR ska behandla och lämna synpunkter och förslag som kan påverka ärendenas handläggning i aktuella nämnder och styrelser. KTR är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för funktionsrättsrörelsen i Enköpings kommun och kommunen. KTR kan besluta att delegera funktionen som kommunstyrelsens och nämndernas remissinstans i ett enskilt ärende eller grupper av ärenden till Funktionsrätt Enköping. KTR har en rådgivande funktion.

2. Uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen

KTR:s ordförande återrapporterar till kommunstyrelsen om KTR:s verksamhet och möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

3. Tidpunkt för sammanträden

Rådet sammanträder minst fyra gånger per kalenderår. Ordföranden beslutar om sammanträdesdatum per kalenderår, och meddelar övriga ledamöter dessa inför varje kalenderår. Extra sammanträden ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller fler än hälften av rådets ledamöter begär det.

4. Ersättning

Rådets ledamöter och ersättare får arvode för deltagande i sammanträden, i enlighet med kommunens regler för förtroendevalda.

5. Ersättarnas tjänstgöring och närvarorätt

De ersättare som representerar Enköpings kommun tjänstgör enligt den inkallelseordning som fastställts av kommunfullmäktige för kommunens nämnder. De ersättare som representerar Funktionsrätt Enköping tjänstgör enligt den ordning de valts av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan vid valet besluta om en annan tjänstgöringsordning, till exempel personliga ersättare. Ersättarna kan endast tjänstgöra istället för ledamot i den grupp denne representerar.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte i de ställningstaganden som KTR avger. KTR:s sammanträden är öppna för allmänheten, om inte annat meddelas av KTR.

6. Sammansättning

KTR består av nio ledamöter och sju ersättare. Ledamöter och ersättare beslutas av kommunstyrelsen efter nomineringar av kommunens politiska organisation och Funktionsrätt Enköping med verksamhet inom Enköpings kommun.

Nomineringarna sker enligt följande:

Kommunstyrelsen väljer själv fyra ledamöter och två ersättare, vilka ska representera Enköpings kommun. En av ledamöterna ska väljas bland ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, i första hand ett kommunalråd.

Denna ledamot ska även väljas till KTR:s ordförande. I valet av övriga representanter för den politiska organisationen ska kommunstyrelsen sträva efter en bred representation från flera nämnders arbetsutskott. Fem ledamöter och fem ersättare ska nomineras av Funktionsrätt Enköping inom Enköpings kommun.

Presidieberedning

Inför varje rådsmöte ska en presidieberedning hållas. Vid presidieberedningen ska ordförande och vice ordförande delta.

7. Ordföranden

Kommunstyrelsen utser ordförande och rådet väljer självt vice ordförande. Vice ordförande ska väljas bland de ledamöter som representerar Funktionsrätt Enköping.

8. Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av det, utför den ledamot som tjänstgjort längst i rådet ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot till ersättare för ordföranden. Ersättaren utför alla uppgifter som ingår i ordförandens uppdrag.

9. Mandattid

KTR:s mandatperiod sammanfaller med mandatperioden för kommunstyrelsen.

10. Förhinder

Om ledamot får förhinder att delta i sammanträde, ska ledamoten underrätta sin ersättare.

11. Kallelse

Ordförande ansvarar för att skriftlig kallelse jämte föredragningslista sänds till rådets ledamöter och ersättare senast sex veckodagar före sammanträde. Kallelsen ska innehålla en förteckning över kommunstyrelse- och nämndärenden som berör rådets uppdragsområde.

12. Mötesanteckningar

Vid rådets sammanträden ska mötesanteckningar föras. Av mötesanteckningarna ska det framgå vilka ledamöter, ersättare och eventuellt andra särskilt inbjudna som deltagit i sammanträdet. Mötesanteckningarna ska justeras av mötesordförande och en justerande ledamot från Funktionsrätt Enköping som utses vid varje sammanträde. Efter justering ska mötesanteckningarna sändas till samtliga ledamöter och ersättare. Sekretariatet ansvarar för att mötesanteckningarna förvaras hos kommunstyrelsen.

13. Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera

Utdrag från mötesanteckningarna översänds till de nämnder, bolag eller andra, som direkt berörs av rådets initiativ eller remissvar.

14. Sekretariat

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för rådets tjänstemannastöd.

Kallelse

Torsdagen den 19 maj 2022 klockan 13.30-16.00

Plats Linbanegatan 12

Föreslagen justerare: Katarina Lindberg

Föredragningslista

 • §1 Öppnande, Jesper Englundh
 • §2 Val av protokolljusterare
 • §3 Godkännande av föredragningslistan
 • §4 Trafik/gata 13.40 – 14.00, Maurizio Freddo
 • §5 Föreningarnas Hus, information Jesper Englundh
 • §6 Tillgängligare hemsida 14.20 – 14.40, Kommunikation
 • PAUS 14.40 – 14.50
 • §8 Information från kontaktpersoner 14.50 – 15.00, Information från politiker
 • §7 Referensgrupp och projektgruppen, Joar 15.00 – 15.45
 • §9 Information från kommunstyrelsen Jesper Englundh
 • §10 Övriga frågor

Protokoll

2022-05-19

Mötesanteckningar

Tid och plats: 2022-05-19 klockan 13.30-16.00, Linbanegatan

Beslutande

 • Jesper Englundh (S)
 • Yvonne Bromeé (M)
 • Bitte Myrsell (M)
 • Heikki Tiitinen (KD)
 • Katarina Lindberg, Funktionsrätt, Enköping
 • Jan Wigdell, Funktionsrätt, Enköping
 • Elsie Johansson, Funktionsrätt, Enköping
 • Annelie Djurklou, Funktionsrätt, Enköping
 • Arne Sundvall, Funktionsrätt Enköping

Ersättare

 • Nicklas Kleman, Funktionsrätt Enköping
 • Margaretha Wiberg, Funktionsrätt Enköping

Övriga deltagare

 • Pernilla Madesäter, sekreterare
 • Skrivtolkar från Tolkcentralen
 • Jenny Persson, kommunikatör
 • Claes Lagrelius, lokalsamordnare
 • Linda Karlsberg, strateg
 • Johanna Sköld, kommunsekreterare
 • Jessica Adolfsson, webkommunikatör
 • Maurizio Freddo, trafikplanerare

Paragraf 1 Öppnande

Upprop äger rum.

Paragraf 2 Justerare

Till justerare utses Katarina Lindberg.

Paragraf 3

Godkännande av föredragningslistan

Paragraf 4 Trafik- och gata, Maurizio Freddo

Potthål är påfyllda. Långsiktigt, hur? Västerleden, hela gatan ska byggas om, fram till hela 2023. Ner mot Munksundet, ingen asfalt. Maurizio återkommer med svar.

Doktor Westerlunds gata, smalnas av. Gång- och cykeltrafiken leds om via en provisorisk väg.

Gång och cykelvägar skulle inspekteras och någon från rådet skulle vara med, men vi har inte hört något. Vad har hänt? Görs efter semestrarna. Katarina Lindberg bjuds in.

Cirkulationsplatser, ojämna (Drott och postrondellen) Ska göras om nästa år. Gång- och cykelväg ska anläggas, vid kyrkans hus.

Nya övergångsställen som vid Kungsgatan. Blir fler. Funkar bra.

Mera säkert på gång- och cykelvägar? Fysiska hinder inte planerat. Blir målade linjer. Taktila stråk kan göras.

Paragraf 5 Föreningarnas Hus, information Jesper Englundh

Handläggaren har inte hunnit så långt som det var planerat. PRO (Pensionärernas riksorganisation) SPF(Seniorerna), Aktiva seniorer är också frustrerade och har uppvaktat politikerna med sina behov. Rådet påpekar att många medlemmar har behov av egen lokal med inventarier och material som inte kan flyttas. Ledtiden till ett Föreningarnas Hus kommer troligtvis bli lång. Funktionsrätt Enköping är mycket besvikna och undrar var deras frågor hamnar i politiken. Politikerna är inte insatta i föreningarnas frågor. Andra nämnder behöver vara involverade, till exempel Upplevelsenämnden och Tekniska nämnden.

Paragraf 6 Tillgängligare hemsida, Jessica Adolfsson, Jenny Persson, Johanna Sköld

Svårigheter att komma in på vissa sidor. Underrubriker sjunker ner i färgen. Rubriken syns inte. Varenda förändring kan innebära svårigheter för synsvaga. Jenny Persson vill gärna samarbeta med till exempel Jan Wigdell för att titta på problemen.

Webbdirektiver kom för 3 år sedan. Många förändringar har gjorts för att tillgängliggöra innehållet. Tillgänglighetsredogörelse ska beskriva det som inte fungerar och hur det ska åtgärdas. Sökningar ger för många träffar. Hur ska man veta vilket sökord som ska användas? Man jobbar med sökmotorn för att förbättra den.

Testprogrammen testar att sidan är tillgängligt men är inte logiskt.

Tillgängligt för synsvaga innebär också att det är tillgängligt för alla.

Kontaktcenter kan hjälpa till och uppmärksammar kommunikation om detta. Kallelser, protokoll med mera är svåra att hitta. Vem ansvarar? Kommunsekreteraren ansvara för offentliga handlingar. Innevarande och föregående år ska ligga på webben. Annars får man begära ut det som en offentlig handling.

PDF-dokument kan göras om till Worddokument om man ber kontaktcenter, ring eller mejla.

Nämndplaner som man vill ta del av fr.o.m. sida 25, kostar 70 kronor, varje sida efter det kostar 4 kronor. Många bilder och tomma sidor. Kan man få ut bara text? Kommunikationsplan med medborgarna, finns den en? Finns en kommunikationspolicy.

Paragraf 7 Projektgruppen Kulturhus Joar, Linda Karlsberg och Claes Lagelius

Programhandlingsplan gås igenom. Klar oktober 2022.

Vision

-attraktiv mötesplats, besökare inspireras

Mål

-Tillgänglig och välkomnande mötesplats, brett utbud, hållbart i både verksamhet och drift

Nuvarande verksamheter: bibliotek, bio, scen, konsumentupplysning, kontor och konferensrum

Beslutade verksamheter; bibliotek, bio, scen, konsumentupplysning, kontor och konferensrum med flera.

Bilder visas.

Tillgängligheten ska lyftas upp som mycket viktig och bortom boverkets riktlinjer. Systemhandlingsplanen som är nästa steg, 2023, innehåller de tekniska lösningarna.

Dialog med externa aktörer kring dagens och morgondagens användare.

Referensgrupp tillgänglighet, Janne Wigdell och Nicklas Kleman representerar kommunala tillgänglighetsrådet. Startmöte november 2021, 1 ggr/mån. Tillgängligheten med olika teknikområden så som brand, ventilation och akustik. Enhetligt skyltsystem Mötena har olika teman då exempel arkitekten och projektledaren bjöds in. Hur ska verksamheterna ta plats i lokalerna? Nytt skissförslag i början av juni.

Under hösten bearbetas planen vidare efter behov. Teori översätts till praktik.

Dialog med förvaltning och politisk nämnd pågår kontinuerlig

Kommunikation: Kulturhus Joar finns på Facebook

Paragraf 8 Information från kontaktpersoner

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katarina Lindberg, tillsammans med Johannes Tjulin och Janne Wigdell titta på nya vallokaler.

Utbildning

Arne Sundvall, inget att rapportera.

Miljö- och byggnad

Elsie Johansson, miljöinspektörer presenterade sig.

Upplevelse

Janne Wigdell, Nicklas Kleman. Har träffat ledningsgruppen för fritid. 8 juni, inbjudna till kultur-och turism.

Vård- och omsorg

Anneli Djurklo, inget att rapportera. Boendestödjande insatser motsvarar inte förväntningar. Svårt att få LSS-personal

Miljö- och byggnadsnämnden

Marianne van Aller, (S), inget att rapportera.

Socialnämnden

Yvonne Bromeé (M) inget att rapportera.

Funkisriksdag för första gången. Ska hållas varje mandatperiod.

Överförmyndarnämnden

Heikki Tiitinen (KD) Möte och utbildning i tillgänglighet.

Vård- och omsorgsnämnden

Bitte Myrsell (M) Hur ska sommaren lösas? Regionen varslar om att enheter stänger under sommaren. Dagverksamheten saknar lokal.

Paragraf 9 KS 24 maj

Detaljplan Doktor Westerlunds beslutas delvis. Översyn av den politiska organisationen. KTR utvärderas med de andra råden enligt beslut. Översynen finns på kommunens hemsida. Utredningen klar december 2022.

Börja med dialoger av en landsbygdsstrategi, resurs kopplas till det.

Kommunhusets mark, parkavdelningen ska anlägga gräsmatta.

Anbud för att bygga ett nytt kommunhus, den gamla tomten troligtvis vara med som tillgänglig mark, inte bara privat mark.

Paragraf 10 Övriga frågor

 • Vad gäller för elsparkcyklar. Polisen bjuds in till hösten.
 • Arne Sundvall berättar att Gröngarns Dyarna har förbättrat tillgängligheten med bland annat en ny spång.
 • Katarina Lindberg har blivit kontaktad av Lisa Kennerstedt, landskapsarkitekt och hon och Per Nordlander ska tillsammans med några från förvaltningen göra en koll 1 juni för att få med synpunkter kring tillgängligheten på den nybyggda spången vid dyarna
 • När avgår nuvarande kommunala tillgänglighetsråd? När kommer nya ledamöter? Jesper svara KTR avslutas sista oktober och att tillsättning av ett nytt råd är osäkert med anledning av den utvärdering av de kommunala råden som föreslagits av kommunfullmäktige

2022-02-10

Mötesanteckningar

Tid och plats: 2022-02-10 klockan 13.30-16.00, Teams

Beslutande

 • Jesper Englundh (S)
 • Bitte Myrsell (M)
 • Katarina Lindberg, Funktionsrätt, Enköping
 • Elsie Johansson, Funktionsrätt, Enköping
 • Per Nordlander, Funktionsrätt, Enköping
 • Annelie Djurklou, Funktionsrätt, Enköping
 • Jan Wigdell, Funktionsrätt, Enköping
 • Johan Sandin, NE
 • Yvonne Bromeé (M)

Ersättare

 • Arne Sundvall, Funktionsrätt Enköping
 • Margaretha Wiberg, Funktionsrätt Enköping
 • Nicklas Kleman, Funktionsrätt Enköping

Övriga deltagare

 • Pernilla Madesäter, sekreterare
 • Maurizio Freddo, trafikplanerare
 • Skrivtolkar från Tolkcentralen

Paragraf 1 Öppnande

Upprop äger rum.

Paragraf 2 Justerare

Till justerare utses Katarina Lindberg.

Paragraf 3

Föredragningslistan godkänns. §4 utgår, Vård i samverkan.

Paragraf 4 Tillgänglighetspriset 2021 tillkännages

Arbetsgruppen, Katarina Lindberg Janne Wigdell och Jesper Englundh har tittat på tre inskickade förslag, Fabian Flinks brödbod, Fru Holms diversehandel -lugn & ro, och Enköpings bibliotek

Katarina går igenom förslagen och arbetsgruppens förslag till att biblioteket ska få priset

Beslut: rådet beslutar att Enköpings bibliotek ska få Tillgänglighetspriset för 2021

Priset ut på kommunfullmäktigemötet 14 mars.

Paragraf 5 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Anneli Djurklo arbetar kommunen med konventionen? Hur tänker övriga politiker i rådet? Jesper tror vi inte arbetar med detta i nuläget. Majoriteten har fått information men tror den är ganska okänd bland för de flesta.

Jesper Englundh skriver till kommunstyrelsen, för att övriga i politiken och tjänstemän för att få till stånd information/utbildning om funktionskonventionen i hela kommunen.

Paragraf 6 Föreningarnas Hus Jesper Englundh

25 januari på kommunstyrelsen beslutades att ett uppdrag att utreda ett förslag på ett föreningarnas hus till september 2022S. Huset ska kunna användas till hela föreningslivet, inte bara funktionsnedsatta och äldre. Handläggaren kommer att ta kontakt med råden i processen fram till september. Inventering av lokaler som finns i nuläget, lokalbehov, finansiering, driften? I huvudsak ska kommunens egna lokaler nyttjas. Behov finns av ”egna lokaler” inte bara för att vistas ii för vissa aktiviteter. Funktionsrätt har behov av egna lokaler utöver behovet för sin verksamhet. Behov finns att förvara sina arkiv istället för att ha dem hemma. Rådet vill komma in med gemensamma synpunkter. När kommer handläggaren komma till rådet? 17 mars är ett förslag från rådet. Pernilla bjuder in.

Kommer idrottsföreningar räknas in? Troligtvis inte menar Jesper.

PAUS

Paragraf 7 Trafik/gata-frågor Maurizio Freddo, trafikplan

Tillfälliga hinder på gångväg på grund av ombyggnad. Skyltning? Enhetliga skyltar?

Alla skyltar samma utseende, gång och cykelvägar. Parkavdelningen. annan typ till besökare, visar turistmål inne i staden, längs trottoarer. KLF tar fram en modell för skyltar på viktiga ställen i staden med information. Vid ombyggnationer, ledstråk? Frågorna behöver hanteras bättre i trafikanordningsplanerna, ställa krav på entreprenörer. Med rullstol, för lite information om var man ska åka istället samt brist på ramper. Rådet ställer upp som bollplank.

Hälften av parkeringen vid kommunhuset stängs av för rivningen.

Vägunderlag? Ny asfaltering? Lillsidan har potthål på gångstigar som inte har åtgärdats på länge.

Inventering av gång- och cykelvägar, bättre helhetsgrepp. Jag tar med mig frågan och ber driftgata kika på gångvägarna i Lillsidan.

Stjärnköp till Torggatan, gågata? Fler uteserveringar?

Små åtgärder kommer ske. Butikernas behov ska ses över.

Ledstråken flyttas ut där trottoarerna finns? Krockar med varandra. Kan man flytta ut dem utanför serveringarna?

Tar med frågan till kollegor.

Policy för pålning vid boenden? Information? Även till övriga innevånare.

Finns information på hemsidan sen är det upp till varje projekt att informera alla berörda och att ”rätt” information går ut, policy för pålning har jag svårt att se vad den ska reglera?

Nya gångvägar, planeras latrintunnor för hund och bänkar? Saknas i centrum.

Bänkar och hundlatriner planeras efter vilken efterfråga det finns, vi sätter upp i dag flera nya parkbänkar och latriner när det behövs, men vi ser gärna att dom kommer in med önskemål genom kontaktcenter, det samma gäller gångvägar det produceras flera km varje år och vi har genomförande dokumentet att luta oss åt. Bänkar kan sättas upp av fastighetsvärdar utan bygglov.

Återkom gärna till Maurizio med förslag på platser.

Ansvarig för hållplatser/busskur/sittbänk?

Ansvaret för busskurer och sittbänkar inom busskuren ligger på UL, men vi tar gärna emot förslag/klagomål som vi kan vidarebefordra till Upplands Länstrafik

Ledsagning av UL?

Maurizio lyfter frågan med Upplands Länstrafik

Vilka är kontaktpersoner park-och gata?

Maurizio är rådets kontakt. Katarina Lindberg tar kontakt med chef Jörgen Wihlner angående hela förvaltningens kontaktperson.

Paragraf 8

Information från kontaktpersoner

Samhällsbyggnad, Per Nordlander, Katarina Lindberg, inget att rapportera.

Utbildning, Arne Sundvall, Tilda Holstius, inget att rapportera.

Miljö- och byggnad, Aila Nylund, Elsie Johansson,

Kart och GIS avdelningen hart tagit fram en ny Enakarta, digital och intern, fokus av varandras verksamheter och öka samarbeten. Används nu av kontaktcenter, kommunekologen, vid bygglov och räddningstjänsten.

Viable Cities, ett projekt finansierat av Vinnova, Formas och Energimyndigheten där man tillsammans med andra partners tar fram klimatneutrala lösningar så att Enköping blir klimatneutralt ”Enköping ska ha ”ledartröjan”. Måste gå snabbare att bli klimatneutrala. 23 andra städer deltar.

Hållbarheten ska byggas in i kommunens alla verksamheter.

Upplevelse, Janne Wigdell, Nicklas Kleman.

Jonas Nyström tar över som kontaktperson.

Vård- och omsorg Anneli Djurklo, Margareta Viberg, inget att rapportera.

Information från politiker

Miljö- och byggnadsnämnden. Marianne van Aller, (S), Johan Sandin, inget att rapportera.

Socialnämnden Yvonne Bromeé (M) inget att rapportera.

Inget att rapportera.

Överförmyndarnämnden Heikki Tiitinen (KD)

Vård- och omsorgsnämnden, Bitte Myrsell

Beslut i januari lämnades en begäran om ett nytt LSS-boende. Ska rådet involveras? Hur?

Yvonne Bromé. FUB bevakar frågorna.

Bitte Myrsell, rådet behöver göra en skrivelse till vård – och omsorgsförvaltningen, om att när det behövs ett boende, får rådet får reda på det samt vad vård- och omsorgsförvaltningen har lämnat för synpunkter på boendet.

Kommande, 16 februari, ansökan om godkännande av valfrihet i hemtjänstverksamhet. Ytterligare ett företag vill etablera sig i Enköping.

Redovisning av statsbidragen för verksamheten personligt ombud 2021. Brukarundersökning från SKR redovisas

Paragraf 9 Information från kommunstyrelsen Jesper Englundh

Föreningarnas hus diskuterades.

Enköpings kommun ska göra en avsiktsförklaring om samarbete med ledningsregementet och Mälardalens Universitet.

PLEX-utskottet ska få ta del av synpunkter på PAUS-huset, över 600 st.

I KSAU beredningsprocess om ny skola i Örsundsbro och ny förskola i Storskogen utreds. Ska tas upp på kommunstyrelsen i mars.

Paragraf 10 Övriga frågor

Minnesanteckningar kommer med handlingar till nästa möte. Rådet vill ha minnesanteckningar tidigare. Sekreteraren ska försöka genomföra det.

Arne: behov av ledsagning vid resecentrum i Enköping - buss och UL. Många byter mellan bussar och om man inte kan tillgodogöra sig information så är det svårt eller omöjligt att klara detta. Det finns därför ett behov av ledsagning som saknas idag. Maurizio Freddo tar med sig frågan och återkommer.

Funktionsrätt Enköping svara på remiss angående taxor- och avgifter. Rådet svarar på remissen.

Nästa möte 17 mars, klockan13.30-16.00.

Charlotte Bergdahl, handläggare, föreningarnas hus bjuds in.