Kommunala tillgänglighets­rådet

Här kan du läsa mer om kommunala tillgänglighetsrådet mötesdatum. Du kan också hitta kallelser och protokoll eller kontakta en ledamot.

Enköpings kommunala tillgänglighetsråd arbetar för en förbättrad verksamhet och service för kommuninvånare med funktions­nedsättningar. Rådet består av en ordförande, en vice ordförande, sju ledamöter och sju ersättare. Rådet ligger under kommunstyrelsen och får administrativt stöd av kommunledningskontorets kansli.

Sammanträdesdatum

Under 2023 sammanträder Enköpings kommunala tillgänglighetsråd på Linbanegatan 12, om inget annat anges, den 6 april, 31 maj, 14 september, 26 oktober och 14 december.

Mötestiden är 13–16 vid alla tillfällen.

Kontakta ledamöter

Du kan också maila till oss om du har frågor eller funderingar.

E-post: ktr@enkoping.se

Tillgänglighetspriset

Priset ska uppmärksamma insatser som förbättrat livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Priset har delats ut varje år sedan 2018. Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig kommun där alla har lika möjligheter. Du får nominera dina egna kandidater till kommunala handikapprådet.

Tillgänglighetspriset är ett medborgarförslag som kommunfullmäktige beslutat om.

Nominera din kandidat

Nomineringen för 2023 är stängd. 

E-post: kommunstyrelse@enkoping.se

Postadress:

Kommunala tillgänglighetsrådet
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Skriv vem eller vilka du nominerar, varför du nominerar din kandidat och vilka förbättringar kandidaten gjort för tillgängligheten. Skriv också ditt eget namn och telefonnummer, så vi kan kontakta dig.

Tidigare vinnare

Foto på Jesper Englundh, kommunala tillgänglighetsrådets ordförande, Katarina Lindberg, vice ordförande, Jan Wigdell, initiativtagare till priset, Peter Asplund, kontorschef Sparbanken i Enköping och Magnus Bromark, VD Sparbanken i Enköping och

Sparbanken i Enköping fick ta emot tillgänglighetspriset 2023. Från vänster: Jesper Englundh, kommunala tillgänglighetsrådets ordförande, Katarina Lindberg, vice ordförande, Jan Wigdell, initiativtagare till priset, Peter Asplund, kontorschef Sparbanken i Enköping och Magnus Bromark, VD Sparbanken i Enköping.

Arbetsordning

1. Uppdrag

Enköpings kommunala tillgänglighetsråd (KTR) ska verka för en förbättrad verksamhet och service för kommunens funktionsnedsatta. KTR ska även bidra till att människor med funktionsnedsättning ges möjlighet till delaktighet och jämlikhet i relationen till kommunen.

KTR hör organisatoriskt till kommunstyrelsen. KTR är kommunstyrelsens och nämndernas remissinstans i ärenden som berör de funktionsnedsattas situation i kommunen. KTR ska behandla och lämna synpunkter och förslag som kan påverka ärendenas handläggning i aktuella nämnder och styrelser. KTR är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för funktionsrättsrörelsen i Enköpings kommun och kommunen. KTR kan besluta att delegera funktionen som kommunstyrelsens och nämndernas remissinstans i ett enskilt ärende eller grupper av ärenden till Funktionsrätt Enköping. KTR har en rådgivande funktion.

2. Uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen

KTR:s ordförande återrapporterar till kommunstyrelsen om KTR:s verksamhet och möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

3. Tidpunkt för sammanträden

Rådet sammanträder minst fyra gånger per kalenderår. Ordföranden beslutar om sammanträdesdatum per kalenderår, och meddelar övriga ledamöter dessa inför varje kalenderår. Extra sammanträden ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller fler än hälften av rådets ledamöter begär det.

4. Ersättning

Rådets ledamöter och ersättare får arvode för deltagande i sammanträden, i enlighet med kommunens regler för förtroendevalda.

5. Ersättarnas tjänstgöring och närvarorätt

De ersättare som representerar Enköpings kommun tjänstgör enligt den inkallelseordning som fastställts av kommunfullmäktige för kommunens nämnder. De ersättare som representerar Funktionsrätt Enköping tjänstgör enligt den ordning de valts av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan vid valet besluta om en annan tjänstgöringsordning, till exempel personliga ersättare. Ersättarna kan endast tjänstgöra istället för ledamot i den grupp denne representerar.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte i de ställningstaganden som KTR avger. KTR:s sammanträden är öppna för allmänheten, om inte annat meddelas av KTR.

6. Sammansättning

KTR består av nio ledamöter och sju ersättare. Ledamöter och ersättare beslutas av kommunstyrelsen efter nomineringar av kommunens politiska organisation och Funktionsrätt Enköping med verksamhet inom Enköpings kommun.

Nomineringarna sker enligt följande:

Kommunstyrelsen väljer själv fyra ledamöter och två ersättare, vilka ska representera Enköpings kommun. En av ledamöterna ska väljas bland ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, i första hand ett kommunalråd.

Denna ledamot ska även väljas till KTR:s ordförande. I valet av övriga representanter för den politiska organisationen ska kommunstyrelsen sträva efter en bred representation från flera nämnders arbetsutskott. Fem ledamöter och fem ersättare ska nomineras av Funktionsrätt Enköping inom Enköpings kommun.

Presidieberedning

Inför varje rådsmöte ska en presidieberedning hållas. Vid presidieberedningen ska ordförande och vice ordförande delta.

7. Ordföranden

Kommunstyrelsen utser ordförande och rådet väljer självt vice ordförande. Vice ordförande ska väljas bland de ledamöter som representerar Funktionsrätt Enköping.

8. Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av det, utför den ledamot som tjänstgjort längst i rådet ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika länge fullgör den äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot till ersättare för ordföranden. Ersättaren utför alla uppgifter som ingår i ordförandens uppdrag.

9. Mandattid

KTR:s mandatperiod sammanfaller med mandatperioden för kommunstyrelsen.

10. Förhinder

Om ledamot får förhinder att delta i sammanträde, ska ledamoten underrätta sin ersättare.

11. Kallelse

Ordförande ansvarar för att skriftlig kallelse jämte föredragningslista sänds till rådets ledamöter och ersättare senast sex veckodagar före sammanträde. Kallelsen ska innehålla en förteckning över kommunstyrelse- och nämndärenden som berör rådets uppdragsområde.

12. Mötesanteckningar

Vid rådets sammanträden ska mötesanteckningar föras. Av mötesanteckningarna ska det framgå vilka ledamöter, ersättare och eventuellt andra särskilt inbjudna som deltagit i sammanträdet. Mötesanteckningarna ska justeras av mötesordförande och en justerande ledamot från Funktionsrätt Enköping som utses vid varje sammanträde. Efter justering ska mötesanteckningarna sändas till samtliga ledamöter och ersättare. Sekretariatet ansvarar för att mötesanteckningarna förvaras hos kommunstyrelsen.

13. Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera

Utdrag från mötesanteckningarna översänds till de nämnder, bolag eller andra, som direkt berörs av rådets initiativ eller remissvar.

14. Sekretariat

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för rådets tjänstemannastöd.

Kallelse

Torsdagen den 19 maj 2022 klockan 13.30-16.00

Plats Linbanegatan 12

Föreslagen justerare: Katarina Lindberg

Föredragningslista

 • §1 Öppnande, Jesper Englundh
 • §2 Val av protokolljusterare
 • §3 Godkännande av föredragningslistan
 • §4 Trafik/gata 13.40 – 14.00, Maurizio Freddo
 • §5 Föreningarnas Hus, information Jesper Englundh
 • §6 Tillgängligare hemsida 14.20 – 14.40, Kommunikation
 • PAUS 14.40 – 14.50
 • §8 Information från kontaktpersoner 14.50 – 15.00, Information från politiker
 • §7 Referensgrupp och projektgruppen, Joar 15.00 – 15.45
 • §9 Information från kommunstyrelsen Jesper Englundh
 • §10 Övriga frågor

Protokoll

2023-04-19

Mötesanteckningar

Tid och plats: 2023-04-19 klockan 13-16 på Linbanegatan 12.

Beslutande

 • Anders Wikman (NE) ordförande
 • Anneli Djurklou, Stroke, FRE, vice ordförande
 • Katarina Lindberg, DHR
 • Jan Wigdell, SRF, FRE
 • Margareta Wiberg, Reumatikerna, FRE
 • Arne Sundvall, SRF, FUB
 • Magnus Hellmark (C)
 • Lars Engelberg (S)
 • Solweig Sundblad (S)

Ersättare

 • Nicklas Kleman, Neuro, FRE
 • Lena Thorén, HRF, FRE
 • Agneta Södersten, Astma/allergi
 • Anna Juhlin (NE)
 • Jesper Englundh (S)

Frånvarande

 • Yvonne Bromée, FUB

Övriga deltagare

 • Pernilla Madesäter, sekreterare

Paragraf 1. Öppnande

Ordförande hälsar välkommen till dagens möte och förklarar mötet öppet.

Paragraf 2. Godkännande av föredragningslistan

Föreslagen föredragningslista godkänns. Punkt 3 och 4 är tillägg.

Paragraf 3. Val av justerare

Anneli Djurklou, utses

Paragraf 4. Val av vice ordförande

Anneli Djurklou utses

Paragraf 5. Kortare introduktion och presentation av deltagande ledamöter från föreningar och övriga ledamöter

Paragraf 6. Vård-och omsorgsförvaltningens besparingar dokument

Frågor från Funktionsrätt Enköping (FRE) se bifogat. Vad innebär neddragning för våra målgrupper? FRE kommer fortsätta följa hur målgrupperna påverkas av omfördelningarna.

Solveig Sundblad från vård- och omsorgsnämnden (VON) svarar på frågor.

 • -4,7 miljoner kronor (14,3 procent) som har omfördelade medel är ingen besparing menar VON. Viktiga stödfunktioner berörs av omfördelningen. Ledsagning via LSS går nu via SoL istället vilket innebär att kompetensen inte alltid finns. Stöd via SoL innebär också att det inte är en rättighet.
 • Boendestöd, (2,0) för hög budgetering föregående år. Justerat nu.
 • Öppen verksamhet, socialpsykiatrin, (1,1 miljoner kronor) verksamheten har flyttat. Solgården har en mötespunkt som nyttjats av flera. Nu har en del flyttat och därmed även del av budget.

Ytterligare fråga, till politikerna, - 14 miljoner kronor för särskilt boende, vad innebär detta när det inte finns tillräckligt med platser i nuläge?

Paragraf 7. Kommunala tillgänglighets rådets roll (KTR) arbetssätt, utvärdering från förra mandatperioden och förväntningar

KTR:s uppdrag gås igenom kort. Rådet ska vara rådgivande, en remissinstans och forum för ömsesidig information mellan företrädare för funktionsrättsrörelsen i Enköpings kommun och kommunen.

Skrivelse skickad till samtliga nämnder för att tydliggöra hur råden kan användas av förvaltningarna. Utvärderingen från det sista rådsmötet 2022.

Sammansättningen av politikerna har tidigare inte varit optimal från nämnderna utifrån vilka områden som behandlas mest. Den här mandatperioden är sammansättningen bättre. Nu fattas endast företrädare från utbildningsnämnden och socialnämnden. Däremot är det två representanter från kommunstyrelsen (KS). Hur tas frågorna vidare? KS har infört en stående punkt ”frågor till och från råden”. Minnesanteckningarna från rådet går till KS efter varje råd.

Hur ska nämnderna rapportera till och från?

Remisser skickas ut för sent, gör att det är försent att påverka. Politikerna behöver väcka frågor så att det kommer till rådet, helst redan innan remissen går ut.

Förväntningar på rådet, hur ska vi arbeta framöver?

Vilka frågor angår oss? Förvaltningarna behöver påminnas om det. De som bjuds in ska vara personer med sakkunskap. Eventuellt både politiker och tjänstepersoner. Frågorna behöver tydliggöras/generaliseras för politikerna. Vi behöver hjälpas åt. Varför är en viss fråga viktig?

Rådet ska kunna spela in frågor till nämnderna. Dialogen behöver finnas mellan rådet och politiken, men ingen uppföljning på frågorna har gjorts tidigare. Frågorna försvinner, eller kommer tillbaka utan svar.
Tekniska nämndens representant tar med sig frågan om hur rådet kan involveras tidigare.

Vi behöver ta upp det som faktiskt fungerar, och inte bara det som inte fungerar. Fler förvaltningar och nämnder behöver få veta upplägget på dialogen med rådet. Joar Blå-bygget som fungerar mycket bra.

En direkt dialog mellan ledamöter och politikerna i rådet går också jättebra.
De politiska ledamöterna vill veta mer om målgrupperna och vad som behöver göras.

Funktionsrättskonventionen (rättighetslagstiftning) behöver börja följas. I den årliga enkäten från Myndigheten för delaktighet hamnar Enköping alldeles för lågt.

Hur ska vi nå ut till hela kommunen? Tillgängligheten måste fungera hela tiden, i hela kommunen, inte bara när det arbetas kring en specifik fråga.
Hur ska kunskapen om olika funktionsnedsättningar förmedlas kring olika frågor där målgruppen berörs. Perspektivet kring funktionsnedsättningar behöver också vara med i alla ärendeberedningar som en stående fråga. Skulle kunna vara under sociala perspektiv i nuvarande beredningsform. Funktionskonventionen skulle kunna finnas som styrdokument i nämndplanerna. Vid varje beslut behöver vi tänka: vem exkluderar vi nu?
Information på nämndsmötena? Förslag: politikerna som är representerade i rådet gör en informationsrunda för alla nämnder.

En årlig utvärdering föreslås.

Paragraf 8. Paus

Paragraf 9 Information/ återkoppling från kommunstyrelsen

11 april, bostadsförsörjningsprogrammet skickas till KF för beslut. Vilka behov som finns för framtiden. Finns handlingar på www.enkoping.se. LSS-boenden borde finnas med eftersom det går att förutse hur många som har behov av egen bostad.

Medborgarförslag om textning av kommunfullmäktige har fått bifall, så till vida att textningen sker efteråt och sändningen ligger kvar. Vid nästa upphandling kommer direkttextningen finnas som ett krav.

En ändringsbudget, besparingar, tas upp i kommunfullmäktige i juni. 

Diskussioner i KS kring att inrätta ett socialt hållbarhetsutskott där en del av våra frågor kan rymmas.

Kontaktpersoner från nämnderna, återkommer vice ordförande om. 

Paragraf 10. Information/ återkoppling från nämnderna

Paragraf 11. Övriga frågor

De vita strecken vid övergångsställena är glashala på vintern. Någon lösning behövs. Medskick till Lars Engelberg, TN. Ett samarbete med nämnden har fungerat väl tidigare och kontakter tas för kommande mandatperiod.

Ersättning för arbetsresor med färdtjänst är uppe för diskussion i tekniska nämnden.

Paragraf 12. Beslut (2016, 2022 uppdaterad) ang. att det under arbetstiden ska vara rök- och parfymfritt

Fungerar inte i kommunen, till exempel Pepparrotsbadet (sköljmedel, tvättmedel, parfymfritt, tobaksrök) hos personalen och städningen i kafeterian (rengöringsmedel). Kommunen använder joniserat vatten. Anna Juhlin, UPF, tar det till nämnden. Återkoppling på nästa råd av Anna Juhlin.

Vad behöver göras? Gör policy känd. Sköljmedel ska in! Enhetlig skyltning och information.

Paragraf 13. Förslag på om Daniel Jansson-Hammargren kan komma och presentera sig

Årets mötesdatum 31 maj, 14 september.

(26 oktober, 14 december) Krockar med nämndmöten, vi försöker ändra dem.

Mötet avslutas

Ordförande avslutar dagens möte och tackar deltagarna.