Miljö- och byggnads­nämnden

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar och bestämmer utifrån ett antal lagar som miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen och smittskyddslagen.

Nämnden styrs av en ordförande och
en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Miljö- och byggnadsnämnden har en egen förvaltning som heter miljö- och byggnadsförvaltningen.

Vanliga frågor

Vad ansvarar miljö- och byggnadsnämnden för?

Vad är aktuellt just nu?

​Vi arbetar för att bygglovsprocessen ska upplevas effektiv och att handläggningstiden för ett komplett bygglovsärende inte ska vara längre än tio veckor.

Vi arbetar systematiskt för att förbättra servicen till våra kunder, ofta i nära samarbete med kommunens näringslivsservice. Vårt index i Stockholm Business Alliance (SBA) nöjd-kund-undersökning ska öka under året.

Vi arbetar för att införa Smiley som är ett premieringssystem för livsmedelsverksamheter, men främst är det till för dig som konsument. På enkoping.se/smiley kan du läsa mer om hur det fungerar.

Under året ska vi öka tillsynen i publika lokaler, på allmänna platser och andra miljöer som våra invånare besöker. Enkla hinder som gör att dessa lokaler, platser eller miljöer inte får användas ska upptäckas och åtgärdas. Detta gör vi för att våra invånare ska ha god tillgång till publika lokaler, allmänna platser och andra miljöer.

Vad arbetar vi med på längre sikt?

​Vi arbetar för att effektivisera och digitalisera våra tjänster för att förenkla både för företagare och för privatpersoner.

Vattendelegationerna i de fem vattendistrikten Västerhavet, Bottenhavet, Bottenviken, Norra Östersjön och Södra Östersjön har beslutat om nya åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för Sveriges vatten. Åtgärdsprogrammen gäller 2016–2021. I vår tillsyn ska vi bidra vi till att säkerställa att kommunens arbete följer åtgärdsprogrammet för Norra Östersjön.

Om åtgärdsprogrammen för vatten på vattenmyndighetens webbplats

Fördjupning