Kemikalieolyckor

Kommunen har beredskap för allvarliga kemikalie­olyckor. Det är viktigt att du som bor i Enköping vet hur du ska agera vid en eventuell olycka.

Så märker du av en kemikalie­olycka

Vid ett kemikalieutsläpp ser du oväntad rök- eller dimutveckling, i vissa fall i kombination med stickande och illaluktande doft. Vid utsläpp av gas på grund av brand eller explosion kan det bildas ett gasmoln som är explosivt eller farligt att andas in.

Du kommer också höra larmsignalen "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA).

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser. Det består av flera olika delar. VMA kan skickas via:

  • Radio och TV.
  • SMS.
  • Internet och appar.
  • Utomhussignal.

Utomhussignalen kallas ”Hesa Fredrik”. Det är en tuta som hörs utomhus. Olika larmsignaler används beroende på typ av kris.

Så låter larmsignalen vid VMA

Vid olyckor används utomhussignalen för att varna allmänheten. Den specifika larmsignalen för VMA består av sju sekunder långa tjut med 14 sekunders paus. Den pågår under minst två minuter. Signalen provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.

Om larmet går ska du

  • gå in
  • stänga alla fönster och dörrar samt ventilation
  • lyssna eller titta på radio, TV eller internet för mer information och instruktioner.

Så vet du att faran är över

När faran är över hör du en lång signal som pågår 30-40 sekunder.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har information om varning- och informationssystem på sin webbplats.

Så ska du agera vid en kemikalie­olycka

  • Gå in. Stäng dörrar, fönster och om möjligt ventilation.
  • Om du själv uppmärksammar en kemikalieolycka ska du ringa till SOS Alarm på 112.
  • Uppdatera dig om situationen via radio, tv eller internet.

Vad kan hända vid en kemikalie­olycka?

Olyckor kan inträffa inom industriområdet samt vid transporter med lastbil till och från anläggningen. En kemikalieolycka eller gasolycka kan orsaka skador på människor och miljön eller förorening av dricksvattnet.

Ett utsläpp av gas på grund av brand eller explosion kan skapa ett gasmoln som är explosivt eller farligt att andas in. Beroende på vädret kan gasmolnet spridas till närliggande områden, uppemot 6,8 kilometer bort. Giftiga gaser kan spridas med vinden och påverka människor flera kilometer från den ursprungliga källan.

Giftiga gaser är farliga vid inandning även i låga koncentrationer. Vissa gaser är luktfria och andra har en distinkt lukt som exempelvis ruttna ägg, rutten fisk eller besk lukt. Vissa gaser har en färgvarning, de kan vara rostfärgade eller se ut som ett grönt gasmoln. 

Verksamheter i Enköping som hanterar farliga ämnen

I kommunen finns anläggningar som arbetar med farliga ämnen i sådan utsträckning att de omfattas av Sevesolagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS:1999:381).

Linde Gas AB

Linde Gas AB (tidigare AGA Gas AB) har en anläggning i Enköping för fyllning, lagring och distribution av olika gaser och gas­blandningar. Vissa av gaserna som hanteras på anläggningen har farliga egenskaper. Anläggningen omfattas därför av Sevesolagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381 ).

Linde Gas har ett aktivt säkerhetsarbete och måste kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor. Kommunen har också planer för hur krisledning ska organiseras vid en händelse som är en större samhällsstörning eller olycka.

Exempel på farliga ämnen som finns vid Linde Gas AB

Gasol

Gasol är en mycket brandfarlig och explosiv gas som vid större läckage kan antändas och orsaka en brand eller explosion. Gasol är inte giftigt att andas in och ger inga skador på miljön. Gasen är färglös, har en karaktäristisk lukt och eftersom den är tyngre än luft breder den ut sig längs marken.

Ammoniak

Ammoniak är en färglös och giftig gas som har en mycket stickande lukt, även i låga koncentrationer. Lukten ger alltså en tidig förvarning vid utsläpp.

Syrgas

Syrgas är färglös, luktfri, smaklös och ger inga besvär vid normal exponering. Den är inte heller farlig för miljön. Typiska tecken vid utsläpp av flytande syrgas är ett gasmoln som sprider sig efter marken och förångas snabbt under kraftig dimbildning.

Inerta gaser

Inerta gaser som nitrogen, argon och koldioxid är färg- och luktlösa gaser. Typiska tecken vid ett utsläpp är ett gasmoln som sprider sig efter marken och förångas snabbt under kraftig dimbildning.

Sneby Bergtäkt

Sneby Bergtäkt har tillstånd att hantera en viss mängd explosiva ämnen för sin verksamhet. Sneby Bergtäkt omfattas av den lägre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Tillsyn

Anläggningar av den här typen får tillsynsbesök från både länsstyrelsen och räddningstjänsten. Kontakta respektive verksamhet om du vill veta när de senast hade tillsyn.

Kontakt

Linde Gas AB

Baltzar von Platens gata 4
749 47 Enköping
Platschef: Ylva Kallin
Telefon: 070-677 83 65
Webbplats: www.linde-gas.se

Sneby Bergtäkt

Litslena Sneby
745 96 ENKÖPING
Webbplats: www.ncc.se

Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Västra Ringgatan 6
745 31 Enköping
Distriktschef: Jan-Olof Pettersson
Telefon: 0171-475600
Webbplats: www.rtjeh.se

Enköpings kommun

Linbanegatan 12
745 34 Enköping
Beredskapsstrateg: Marika Swedenhammar