Överklaga ett kommunalt beslut

Här hittar du information om hur du gör när du vill överklaga ett kommunalt beslut.

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig personligen, till exempel beslut om ekonomiskt bistånd eller beslut om bygglov, kan du i regel överklaga det.

Om beslutet går att överklaga kommer du tillsammans med ditt beslut att få information om hur du går tillväga vid en överklagan.

I korthet gör du så här när du vill överklaga:

  • Du måste överklaga inom tre veckor, räknat från när du fått ta del av beslutet.
  • Du skickar din överklagan till den myndighet som har fattat det beslut som du vill överklaga.
  • Ställ dock ditt överklagande till den instans som beslutet kan överklagas hos, det står i den bifogade informationen som du får med beslutet. I överklagan, som ska vara skriftlig, bör du ange att det är en överklagan.
  • Du måste beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Så hanterar kommunen din överklagan

När din överklagan kommer in prövar myndigheten om det finns skäl att ändra sitt beslut. Om myndigheten inte finner skäl att ändra sitt beslut så som du önskar, kommer den att lämna över ärendet till den instans som ska hantera ditt överklagande. Det kan till exempel handla om förvaltningsrätten, länsstyrelsen, Skolväsendets överklagandenämnd eller andra. De instanserna kan upphäva beslutet och komma fram till ett nytt. De kan också avslå din överklagan eller sända ärendet tillbaka till myndigheten för ett nytt beslut.

Sedan den 1 juli 2018 gäller att även om myndigheten ändrar beslutet så som myndigheten tror att du vill, så måste myndigheten sända din överklagan och sitt nya beslut vidare till överklagandeinstansen. Detta för att överklagandeinstansen ska kontrollera att myndigheten har tolkat din överklagan korrekt.

Överklaga ett allmänt kommunalt beslut

I kommunen fattas en mängd allmänna beslut som inte rör en enskild person, till exempel beslut om nedläggning av en förskola eller kommunfullmäktiges beslut om lokala taxor och avgifter. Om du är missnöjd med ett sådant beslut eller om du anser att kommunen har beslutat om något den inte har rätt att beslut om, kan du begära en så kallad laglighetsprövning. För att begära laglighetsprövning måste du vara folkbokförd i Enköping, äga en fastighet i Enköping eller betala kommunalskatt där.

Din överklagan ska vara skriftlig. Du måste i överklagan tala om vilket beslut det handlar om och vad du tycker är fel med beslutet och varför. Begäran om laglighetsprövning ska du inte lämna in till Enköpings kommun – utan till Förvaltningsrätten i Uppsala.

Adress för att överklaga:

Förvaltningsrätten i Uppsala
Box 1853
751 48 Uppsala

En laglighetsprövning måste – för att domstolen ska kunna pröva den – göras inom tre veckor från det datum då beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla.

Vid en laglighetsprövning kan Förvaltningsrätten bara avgöra om beslutet är lagligt eller inte. Domstolen prövar inte lämpligheten av beslutet. Vidare kan domstolen inte fatta ett nytt beslut i frågan – bara bestämma om beslutet ska gälla eller upphävas.

Förvaltningsrätten kan upphäva det kommunala beslutet om:

  • beslutet inte har fattats på ett korrekt sätt
  • beslutet gäller något som inte är en kommunal angelägenhet.
  • de som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.