Enköpings historia

De första spåren av människor i Enköpings kommun är 5000 år gamla.

Historia

Boplatser från den gropkeramiska kulturen har grävts fram i kommunens norra delar.

Kända hällristningar

Bronsålderns människor (1800-500 f Kr) har lämnat tydliga spår efter sig. I Boglösas, sydost om Enköping breder ett av Sveriges största och rikaste hällristningsområden ut sig.

Vapen och vikingatid

Spår från vikingarna finns i dräktdetaljer och vapen. Den stora utställningen Gryningsland handlar om vikingarna och Enköpingstraktens förhistoria. Utställningen finns i tre vackra rum i husets källare.

Medeltidens kyrkor

Inom Enköpings kommuns område uppfördes 36 sockenkyrkor under medeltiden. Kyrkorna i Härkeberga och Härnevi stoltserar med sina praktfulla målningar av Albertus Pictor.

Staden Enköping utvecklades under medeltid till en viktig köpstad där Mälarens vatten mötte Enköpingsåsens forvägar. Ett Franciskanerkloster anlades år 1275.

Stadsbranden 1799

1799 brann stora delar av den gamla regelbundna trästaden. Efter branden byggdes staden efter en rutnätsplan.

Pepparrot och industrihistoria

Hantverk, handel och rotfruktsodling dominerade stadens näringar fram till 1900-talets början. Pepparroten var stadens karaktärsväxt. I början av 1900-talet omvandlades borgarnas gamla Enköping till en expansiv industristad med en rik mekanisk verkstadsindustri, med Bahco som det största och tydligaste exemplet. Hamnen och järnvägen erbjöd viktiga kommunikationer.

Militärstaden

Enköping är en profilerad militärstad. Pansarregementet P1 kom till Enköping i slutet av andra världskriget. På 1980-talet ersattes det av signalregementet S1 som har övergått i nuvarande Ledningsregementet.

Landsbygdskommunen

En majoritet av befolkningen levde på landsbygden fram till 1900-talets mitt. På de stora gårdarna arbetade stora skaror av statare. Än i dag bor cirka hälften av kommunens invånare på landsbygden.

Bild på museum

Hällristningar

I Enköpings kommun finns ovanligt många hällristningar, cirka 1 600 stycken. Större delen av länets kända hällristningsplatser finns i Boglösa, sydost om Enköping.

Bild som visar skogen och en stig

Foto: Thomas Henrikson

Vad är hällristningar?

Hällristningar är tecken eller bilder inhuggna eller inslipade i hällar eller stenblock. De är cirka 3 000 år gamla, från bronsåldern.

Läs mer om hällristningarna i Enköpings kommun i denna folder om hällristningar. Foldern innehåller information och kartor. På bilden ovan syns Stora Rickebyhällen.

Stora Hemstahällen

Här finns Upplands mest figurrika hällristning med över 210 skepp och lika många andra figurer. Bland dem kan nämnas ett 20-tal människor, 67 djur, två ringar, en stol, sju fotsulor och över 100 skålgropar. Det finns också en hästdragen vagn, ett solhjul, fotsulor, långhalsade fåglar som troligen är tranor, samt människor. Av människofigurerna märks ett kärlekspar, den s.k. bröllopsscenen och en bågskytt. Hemsta ristningen ligger i ett naturreservat i en uppodlad dalgång med låga, kala hällar och ett välbevarat beteslandskap.

Tillgänglighet

Parkering vid Hemsta naturreservat. Därifrån 300 meters promenad genom hagmark fram till hällristningen. Djur betar vanligtvis i hagen så en smal öppning i staketet behöver passeras. Även du med käpp eller stöd från sällskap kan besöka denna hällristning, men stigen är inte tillgänglighetsanpassad för rullstol. Väl framme vid berghällen behöver ännu en smal öppning i staketet passeras. Vid hällen finns en besöksbrygga som nås via några trappsteg. Berghällen är förhållandevis låg. Informationsskyltar på svenska och engelska.

Brandskogsskeppet

Brandskogsskeppet är Upplands största och en av Sveriges största hällristningsfigurer. Den är ristad i en häll i Boglösa, fem kilometer sydost om Enköping.

Skeppsfiguren är 4,2 meter lång. Den visar sex mansfigurer som paddlar. Detta visar klart att de skeppsformade hällristningarna verkligen avbildar båtar. Stävarna är prydda med djurhuvuden, medan aktern vilar på en stor mansfigur.

Skeppet upptäcktes 1925 av Einar Kjellén, en pionjär i uppländsk hällristningsforskning.

Tillgänglighet

Parkering intill Boglösavägen. Därifrån 800 meters promenad genom skog fram till hällristningen. Stigen är bitvis något kuperad och är inte anpassad för rullstol. Väl framme vid berghällen finns en kortare trappa och därefter en besöksbrygga som nås via några trappsteg. Berghällen är förhållandevis brant. Informationsskyltar på svenska och engelska.

Stora Rickebyhällen

Stora Rickebyhällen (se bild ovan) har ett ovanligt stort antal fotsulor men också hjul, människo- och djurfigurer, spiraler, ringar och skålgropar. På krönet finns den ristning som i äldre litteratur omnämns som kungatronen. Nu vet vi att figuren snarare föreställer en mönsterpassning till ett klädesplagg, en så kallad livklädnad. I närheten finns flera hällar med ristningar, men inte målade eller försedda med skyltar.

Tillgänglighet

Parkering intill Boglösavägen. Därifrån några få meter längs mindre grusväg fram till hällristningen. Berghällen nås via en nedre besöksbrygga som är anpassad för rullstol. Härifrån har du en fin vy över en större del av hällristningen. Det finns även en övre besöksbrygga som nås via några få trappsteg. Informationsskyltar på svenska och engelska.

Einar Kjelléns hällristningsarkiv

Med datorns hjälp blir arkivet tillgängligt för alla. I Einar Kjelléns hällristningsarkiv finns mängder av arkivmaterial om hällristningar, företrädesvis i Enköpingsområdet. Det är framförallt fotografier, men också skisser och dokumentationer i naturlig storlek.

Arkivet är en donation av framlidne Einar Kjellén, Grillby. Han ägnade en stor del av sin fritid genom livet åt att inventera trakterna runt Enköping med ambitionen att kartlägga hällristningsfynden. Med åren blev de många.

Hans önskan med denna donation var att arbetet med att kartlägga bronsålderns bebyggelsehistoria i Enköpingstrakten skulle kunna fortsätta och då med utgångspunkt i hällristningarna.

Genom att ställa sitt stora forskarmaterial till förfogande för vidare bearbetning och studier hoppades han att hans arbete skulle gå vidare.

Boka besök på Einar Kjelléns hällristningsarkiv:

Telefon: 0171-62 54 00

Runstenar

Bild på en hällristning

I Enköpings kommun finns det 187 runstenar, fragment och runhällar.

  • 126 runstenar bevarade, en finns på Skansen och en i Oxford, England.
  • 9 ristningar är gjorda på jordfasta stenblock varav en ristning är en gravhäll.
  • 14 runstenar är försvunna eller förstörda.
  • 18 runstenar är försvunna eller förstörda.

Läs mer om runstenar i foldrarna, sammanställda av Håkan Hall.

Relaterad information