Poetry

För årskurs 5-9. Erbjuds året om. En dag som inleds med upplevelser ute. Därefter använder vi upplevelserna för att skapa egen enkel lyrik på engelska.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra och inte kräver dyr specialutrustning. Skrivandet av lyrik gör vi inomhus om inte vädret tillåter oss att även skriva ute.

Exempel på aktiviteter:

 • Lekar som öppnar för upplevelser.
 • The owls and crows
 • The noses game
 • Exploring special places
 • Share inspiration

Kopplingar till läroplanen

Temat ”Poetry” tränar nedanstående förmågor i ämnet Engelska:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll åk 4-6

Kommunikationens innehåll

 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Sånger, sagor och dikter.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Centralt innehåll åk 7-9

Kommunikationens innehåll

 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Lyssna och läsa – reception

 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Sånger och dikter.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Förarbete

Arbete i klassrummet

Före vår utedag vill vi att ni förbereda eleverna genom att berätta om temadagen och vilka saker ni hoppas att eleverna ska träna på och lära sig under dagen. Underlätta för eleverna att genomföra övningen "My place" genom att berätta om hur det kommer att gå till och att det förväntas vara tysta och stanna på sin plats, en stund att njuta av gärna med lite fika.

Praktiskt inför utedagen

Utrustning för eleverna

Lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. En bra tumregel kan vara att ta på sig dubbelt så mycket kläder som man just nu behöver på rasten. OBS! Då eleverna under upplevelsedelen ska sitta stilla ute under en dryg halvtimme är det extra viktigt att dom har riktigt varma kläder.

Utrustning för lärarna

Kamera eller något som man kan fotografera och filma med under dagen. Används till efterarbete i klassrummet.

Matsäck för alla

Ett litet mellanmål, gärna med varm dryck, särskilt under de kalla årstiderna. Vattenflaska är oftast bra, framförallt vid varmt väder.

Utedagen

Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur. Obs! Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal grupper, gruppstorlekar, ramtider, åldrar med mera kan listan variera.

Väcka entusiasmen

 • The Owls and the Crows (Sharing nature with children s. 78)

Fokusera uppmärksamheten

 • The Noses game (Sharing nature with children s 70 + s 159)
 • Fetching Poems (Att lära in engelska ute s 115)

Få direkta erfarenheter

My place - Exploring Special Places (Sharing nature with children s 126-139).

Eleverna placeras ut en och en utefter en slinga som läraren rekat innan. De får sitta på sin egen plats helt ensamma under ca 30 min. Under den tiden ska de använda sina sinnen, upptäcka och dokumentera upplevelserna. Till sin hjälp har de penna, skrivunderlägg, lupp, sittlapp och stöd av dessa frågor:

 • Listen for nature sounds - See how long it takes to hear at least five different natural sounds. Try to make a “sound-map” on the back of your sheet.
 • Which colors do you find? - Collect different colours by rubbing the objects against a rough paper.
 • Feel the different things - Write down how five different things feel
 • Smell the different things - Write down how five different things smell
 • Bring something nice
 • Find a name for your place

Delge varandra

 • Eleverna berättar för varandra (på engelska) om sina platser i mindre grupper (3-4 elever). Vad platsen heter och vilket föremål man tagit med sig.
 • Skapa poesi (i klassrummet)
  • Med stöd av de anteckningar eleverna gjort på sin plats arbetar de med att skriva olika typer av dikter. (Naturpedagogik s.19-20) samt (Sharing nature with children s.132 + 150) Exempel ”Vertical poem” och ”Folding poem”. Dikterna redovisas på valfritt sätt.

Litteratur

Naturpedagogik Germund Sellgren ISBN 91-646-1905-2

Sharing nature with children Joseph Cornell ISBN 1-883220-73-4

Att lära in engelska ute ISBN 978-91-631-7463-6