Lägerskola

För årskurs 3-9. Erbjuds april-oktober. Vi agerar som stöd för er vid planering och genomförande av olika aktiviteter under er lägerskola.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra och inte kräver dyr specialutrustning.

Kopplingar till lgr22

I läroplanens kapitel 1 och 2 hittar du skolans värdegrund och uppdrag och övergripande mål och riktlinjer. Att låta eleverna planera och genomföra en lägerskola ger dig stora möjligheter att arbeta med de uppdrag som läroplanen ger oss i dessa kapitel.

Några exempel kan vara:

  • Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.
  • Skolan ska aktivt verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för flickor och pojkar, kvinnor och män. I enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja interaktion mellan eleverna oberoende av könstillhörighet.
  • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem.
  • Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
  • Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet.

Förarbete

Arbete i klassrummet

Innan ni bestämmer er för att åka på en lägerskola är det viktigt att klassen förbereder sig. Att låta eleverna vara delaktiga i förberedelserna är viktigt. Det är av största vikt att förväntningarna på lägerskolan är grundade i diskussioner förda i klassen. En idé kan vara att tillsammans göra en mindmap över förväntningarna och sedan se vilka av dessa som er lägerskola kan leva upp till.

Att låta eleverna göra handlingslistor för mat, göra inköpen som krävs eller planera olika aktiviteter de själva håller i kan vara exempel på förberedelser som eleverna genomför.

Utedagen

Lägerskola är inget färdigt tema planerat av naturskolan. Lägerskola är ett tema som utvecklas i samarbete med er. Tillsammans gör vi ett program där naturskolan ansvara för vissa programpunkter. Vid planeringen utgår vi från gruppen som ska ha lägerskola, platsen ni valt och vad som kan vara av intresse för er. Våra övriga teman kan användas som inspiration och förslag på innehåll.

Efterarbete

Väl hemkomna från lägerskolan är det dags att sammanfatta alla aktiviteter och upplevelser. En idé kan vara att olika elevgrupper får ansvar att beskriva olika delar av naturskolan i text och bild. Kom ihåg att fotografera under lägerskolan så blir det lättare vid efterarbetet. Texterna och bilderna kan ju sedan presenteras valfritt sätt. Det kan vara som ett bildspel med speakerröst, en PP-presentation eller varför inte som en tidning.