Fjärilar och andra pollinerare

För årskurs 3-6. Erbjuds i augusti och september. I det här temat vill vi öppna ögonen för den värld av surrande och fladdrande mångfald som gör så stor nytta för oss människor.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra och inte kräver dyr specialutrustning.

Under de senaste åren har larmrapporter om minskat antal insekter duggat allt tätare. Vi människor är beroende av de tjänster som våra pollinerande insekter utför. I det här temat vill vi öppna ögonen för den värld av surrande och fladdrande mångfald som gör så stor nytta för oss människor. Vi får bekanta oss med insekter som grupp, och deras anatomi. Vi tittar närmare på vackra fjärilar och lär oss om deras livsvillkor. Eleverna får också bidra till ett bättre liv för de vilda bina genom att bygga egna ”bihotell” som de kan ta hem och sätta upp i naturen.

Exempel på aktiviteter:

 • Lek om insekters utveckling
 • Fjärilsleken
 • Artjakt
 • Tillverka ett ”bihotell”

Kopplingar till lgr22

Utdrag ur kapitel ett, Skolans värdegrund och uppdrag:

 • Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Förmågor som övas

Arbete med temat Fjärilar och andra pollinerare ska ge eleverna förutsättningar att ut­veckla

Biologi

 • kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,
 • förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och
 • förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Geografi

 • kunskaper om geografiska förhållanden och mönster samt om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen,
 • kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling

Centralt innehåll lgr22

Åk 3 NO

Året runt i naturen
 • Årstidsväxlingar i naturen.
 • Några djurs och växters livscykler och an­pass­ningar till olika livsmiljöer och årstider.
 • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i eko­sys­tem.
Systematiska undersökningar

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och do­ku­men­ta­tion av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Åk 3 SO

Att leva i närområdet
 • Några utmärkande drag i närområdets natur- och kulturlandskap. Spår av den senaste istiden.
Att undersöka verkligheten
 • Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och obser­vationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.
 • Mentala kartor, till exempel över närområdet, skolvägar eller andra platser som är betydelsefulla för eleven.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • Några utmärkande drag i närområdets natur- och kulturlandskap.

Åk 6 Biologi

Natur och miljö
 • Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Bio­logisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars sam­spel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. 
 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett syste­ma­tiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till natur­bruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
Systematiska undersökningar och granskning av information
 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Plane­ring, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.
 • Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans lev­nads­villkor och syn på naturen.
 • Kritisk granskning och användning av information som rör biologi.

Åk 6 Geografi

Geografiska förhållanden, mönster och processer
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mine­raler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors an­vänd­ning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.
Hållbar utveckling
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling
Geografins metoder och verktyg
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.

Förarbete

Utedagen genomförs vid Drömparken i Enköping. Skolor som inte ligger i centrala Enköping kan använda kulturbuss vid resan till och från Enköping. Vi kan även genomföra delar av temat nära din skola, men det är en stor fördel om ni vet att ni har en plats med gott om fjärilar och andra pollinerare.

Temat är en heldagsaktivitet. Exakta tider kommer vi överens om från gång till gång.

Arbete i klassrummet

Före vår utedag kan ni förbereda eleverna genom att berätta om temadagen och vilka saker ni hoppas att eleverna ska lära sig.

Titta gärna på en film om pollinerare innan vi ses. 

Under artjakten kan det vara roligt att fotografera. Om det är möjligt att lösa så eleverna också kan fotografera så är det kul.

Utrustning och matsäck

Utrustning för eleverna

Lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av rätt skor på fötterna. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. En bra tumregel kan vara att ta på sig dubbelt så mycket kläder som man just nu behöver på rasten. Kroppen blir mycket kallare när den är ute i flera timmar.

Utrustning för lärarna

Kamera eller något som man kan fotografera och filma med under dagen. Används till efterarbetet i klassrummet.

Matsäck för alla

Ett litet mellanmål, gärna med varm dryck, särskilt under de kalla årstiderna. Vi har alltid en fikapaus inlagd på förmiddagen. Vattenflaska är oftast bra, framförallt vid varmt väder.

Utedagen

Gruppen kommer att arbeta tillsammans och i två grupper. Efter ett tag byts aktiviteter så att alla elever får göra allt. Här nedan följer en sammanställning över temats olika delmoment och hänvisningar till litteratur.

Eftersom planeringen av temat skiljer sig åt från gång till gång beroende på antal elever, grupper, gruppstorlekar, ramtider, åldrar med mera, kan listan variera.

Arbetsmetoden Flow learning

Flow learning är skapad av Joseph Cornell, pedagog och författare till bokserien Sharing Nature. Flow Learning har lovordats av lärare och handledare över hela världen för dess användarvänlighet, effektivitet, och kraft att lyfta och inspirera elever. Flow Learning ger lärare ett enkelt, strukturerat sätt att vägleda eleverna i deras egna, direkta upplevelser av naturen. Genom roliga lekar som väcker elevernas nyfikenhet och entusiasm blir inlärningen rolig, omedelbar och dynamisk, istället för statiska och tråkiga. Eleverna kommer att kunna utveckla en levande förståelse och vördnad för naturen. Flow Learning bygger på universella principer för hur människor lär sig. Det ger en enkel, naturlig ram för maximal effekt.

De fyra stadier av Flow Learning är:

 1. Väcka entusiasmen
 2. Fokusera uppmärksamheten
 3. Erbjuda direkta erfarenheter
 4. Delge varandra

En Flow Learningsession inleds med livliga, lekfulla aktiviteter som väcker elevernas energi och entusiasm. Det andra steget utmanar eleverna att fokusera sin uppmärksamhet genom sina känsel, hörsel och syn. Det tredje steget erbjuder aktiviteter som ger direkta erfarenheter av den naturliga omgivningen.

Genom övningar där eleven får uppleva sig vara en del av naturen ökar förståelsen av olika sammanhang i naturen. Slutligen sammanfattar eleverna upplevelserna och delar med sig av sina erfarenheter.

Exempel på aktiviteter

Väcka entusiasmen

Sången om insekter, huvud – torax – abdomen

Lek om insekters utveckling, ägg – larv – puppa- insekt med

STEN SAX PÅSE

Ugglor och kråkor om pollinering mm Sharing nature with children Joseph Cornell

Fokusera uppmärksamheten

Händerna i luften, valfritt antal färger, ljud eller insekter.

Sharing nature with children Joseph Cornell

Erbjuda direkta erfarenheter

Fjärilsleken (alla tillsammans) Fjäril söker.

Övningen beskrivs på s.198-199 i ”Att lära in UTE för hållbar utveckling”.

I två grupper:

Titta på insekter och fjärilar med kikare – Artjakt

Tidslinjen – insekternas tid här på jorden, och människornas tid

Tillverka ett egen hem till pollinerare att ta med hem

Delge varandra

Minnesrunda

Oavslutade meningar

Aha, HaHa Aaa

Efterarbete

Många av upplevelserna ute kan med fördel följas upp inne i klassrummet. börja med en minnesrunda vad var det som hände under utedagen? Finns det några övningar och lekar som behöver förklaras igen? Titta på fotografierna från dagen.

Fler förslag på efterarbete

 • Vilka arter har ni sett? Kan ni fördjupa er kring dessa? Vilka olika grupper tillhör arterna, insekter eller spindlar?
 • Ett bildprojekt. Fjärilar är intressanta att teckan av eller färglägga. Använd fotografier från dagen i bildsakapande.
 • Livscykler tex fjärilens, vi har en PP om det som man kan få om man mailar oss.
 • Fler ekosystemtjänster? Att vi får hjälp med pollinering av insekter är ju bra. Finns det fler tjänster vi inte skulle klara oss så bra utan. Vad skulle hända om nedbrytningen i naturen slutade fungera? Om alla nedbrytare dog?
 • Nästa vår kan ni beställa egna fjärilslarver och föda upp egna fjärilar. Larver och annat material om fjärilar finns hos Hands on science.
 • Se filmen "Hur ser en tacofredag utan bin ut?", om bins roll vid pollinering.