Fåglar

För årskurs 4-9. Erbjuds under vårterminen. Temaarbetet består av två delar. Ni gör en egen elevproducerad fågelbok och tränar kikarteknik som förberedelser och genomför sedan en härlig dag med fågelskådning tillsammans med Naturskolan.

Fortbildning för dig

Välkommen till en utedag med oss! Syftet med våra utedagar är främst att sprida intresse för och kunskap om utomhuspedagogik till personal på Enköpings grundskolor. Vi förväntar oss därför att deltagande personal betraktar samarbetet med oss som fortbildning och försöker tillägna sig aktiviteterna så att man senare kan använda dem i sin egen undervisning.

Ditt eget agerande vid de olika aktiviteterna kan variera beroende på övningens art och det är något vi vid behov kan prata om på plats.

För att göra våra teman så lätta som möjligt att tillägna sig föredrar vi att de flesta aktiviteterna genomförs i skolans närmiljö och vi försöker planera dem så att de är enkla att genomföra och inte kräver dyr specialutrustning.

Detta tema består av två delar

 1. Klassen med stöd av ordinarie lärare arbetar under tidig vår med att göra en egenproducerad fågelbok innehållande fåglar vi kan tänkas möta på den fågellokal vi ska besöka. Fågelboken skickar ni till repro för tryck, så att alla elever får var sin bok. Ni arbetar också med djurgruppen fåglar i stort och tränar på kikarteknik.
 2. Som avslutning av projektet åker klassen en tidig vårmorgon tillsammans med oss till någon fågellokal för att få studera fåglarna ”live”. Det kan till exempel vara Hjälstaviken eller Gröngarnsåsen.

Kopplingar till lgr22

Tema fåglarge eleverna förutsättningar att utveckla 

 • kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,
 • förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och
 • förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Centralt innehåll åk 4-6

Biologi

 • Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Bio­logisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars sam­spel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett syste­ma­tiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till natur­bruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster.
 • Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Plane­ring, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Centralt innehåll åk 7-9

Biologi

 • Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och till­gäng­liga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och ener­gins flöden.
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling.
 • Betydelsen av bio­logisk mångfald och ekosystemtjänster.

Förarbete

Syftet med denna utedag är att eleverna ska få upptäcka och uppleva tjusningen med att studera fåglar både i klassrummet men framförallt i fält. Kanske några av eleverna i framtiden blir inbitna fågelskådare?

Ni gör en fågelbok tillsammans

Målet med detta arbete är att klassen tillsammans skall göra en fågelbok över vanliga fåglar här i Uppland. Fågelboken skall innehålla en inledning där klassen beskriver vad en fågel är och hur den lever.

Därefter kommer fåglarna. Varje fågel skall finnas på en bild och det skall givetvis finnas en text under bilden som beskriver fågeln.

Eleven jobbar på detta sätt för att lära sig:

 • att gemensamt i klassen producera ett resultat.
 • att ta ansvar för en uppgift och se till att den blir klar i tid.
 • att samarbeta med andra.
 • att arbeta självständigt.
 • att lära sig mycket om en fågel och dela med sig av den kunskapen.
 • att med hjälp av den färdiga boken lära sig lite om många fåglar.
 • att producera ett resultat som klassen kan ha nytta av under lång tid.

Arbetsgång

 1. Klassen väljer tillsammans ut den fågel varje elev ska arbeta med. Du skall helst arbeta i par med någon, men kan eventuellt få arbeta själv om du vill.
 2. Ni söker i böcker efter er fågel och börjar samla in fakta. Vilka fakta du bör ha med får ni diskutera fram tillsammans. Skriv ner intressanta fakta i er utkastbok.
 3. När ni samlat färdigt fakta gör ni ett första utkast. Rätta texten själva innan läraren går igenom det ni skrivit.
 4. Texten skall nu renskrivas. Skriv rent med handstil eller på dator.
 5. En bild av fågeln skall nu göras. Bilden skall vara gjord i svart/vitt med enbart konturer. (fågeln skall kunna färgläggas)
 6. När ni är helt färdiga med text och bild så får ni börja med ytterliggare en uppgift. Här får ni ett område ni själva får leta fakta om. De olika områdena handlar om vad en fågel egentligen är.
Fåglar att välja mellan
 • Björktrast Häger Skata Kaja
 • Blåmes Hämpling Skedand Korp
 • Blåmes Kanadagås Skogsduva Trädpiplärka
 • Bofink Knipa Skrattmås Ärtsångare
 • Brun kärrhök Knölsvan Skäggdopping Grönsångare
 • Brunand Koltrast Sothöna Ängspiplärka
 • Brushane Kricka Stare Taltrast
 • Dvärgmås Kråka Stenskvätta Törnsångare
 • Fasan Ladusvala Större hackspett Gråsparv
 • Fiskgjuse Lövsångare Sånglärka Tornfalk
 • Fiskmås Näktergal Sångsvan Bläsand
 • Fisktärna Nötväcka Sädesärla Storskarv
 • Grågås Ormvråk Sädgås Rödbena
 • Gråtrut Pilfink Talgoxe Grönbena
 • Gräsand Ringduva Tofsvipa Sävsångare
 • Grönfink Rödhake Tornsvala Gluttsnäppa
 • Gröngöling Rödvingetrast Trana Trana
 • Gulsparv Rörddrom Trädgårdssångare Buskskvätta
 • Gulärla Rörsångare Vigg
 • Havsörn S.v. flugsnappare Vitkindad gås
 • Vitkindad gås Silvertärna Årta
Detta bör vara med i fågelboken
 • Namn
 • Utseende - Färg - Storlek - Avstånd mellan vingspetsar –näbb - Fötter
 • Läte
 • Var lever och häckar fågeln. (Biotop)
 • Vad äter den?
 • Häckning ( Frieri, Bobyggnad, Parning, Ruvning )
 • Ägg - Ungar
 • Flyttfågel - Stannfågel
 • Vanlig - Sällsynt
 • Släktskap med andra fåglar
Arbetsområden till fågelbokens inledning
 • Namn på fågelns delar
 • Skelett
 • Fjädrar
 • Matsmältning
 • Näbbar
 • Klor
 • Fortplantning
 • Flyttning
 • Är boken redo för repro nu?

Vill ni lyssna på fåglar? Det är roligt att kunna några läten.

Om man vill hitta en särskild fågel kan man söka på webbplatsen fågelsång.se eller i Sveriges Radio P2.

Träna med kikaren innan utedagen

Om ni har kikare på skolan är det kul att ha tränat ute innan den stora dagen. Ni kan också låna kikare av naturskolan innan vi ses för fåglskådning. Maila oss vid intresse.

Övning med kikare

Kikare är kul att få använda! Men svårt. Att först få syn på en fågel med bara ögonen; sen få upp kikaren och rikta in den på rätt ställe är inte alltid det lättaste. För att träna på att använda kikare kan man göra fågeluppdragen som kikaruppdrag. Skriv ut uppdragen på A4-papper, häng ut i skogen längs en stig – så långt bort att man behöver kikaren för att se vad där står, och låt eleverna jobba förslagsvis två och två med ett uppdrag i taget. (Man får alltså inte lämna stigen för att läsa uppdraget, man måste stå kvar på stigen och använda kikaren för att se.)

Fem ledtrådar

Leta efter en fågel.

Se efter hur den ser ut. Titta noga!

Berätta sedan för mig hur fågeln ser ut

Ge mig fem ledtrådar så att jag kan lista ut vad det är för en fågel.

Vad gör fågeln?

Spana på en fågel i ungefär fem minuter.

Ni måste vara tysta, och kanske följa efter den.

Berätta sedan för mig vad den gjorde.

Hur låter fågeln?

Lyssna efter en fågel som sjunger

Pröva att sjunga likadant som fågeln – och försök också rita hur fågelsången ser ut.

Kom sedan och sjung för mig.

Smyg nära en fågel

Leta efter en fågel som helst sitter på marken.

Smyg så nära som möjligt.

Stega avståndet när fågeln flyger sin väg.

Hur nära kan ni komma?

Hurdan är fågeln ni spanade på?

Bygg en fågel

Plocka pinnar, stenar och annat i naturen.

Bygg en bild av en fågel - en riktig fågel eller en fantasifågel.

Utedagen

Fågelskådning

Som avslutning av projektet åker klassen en tidig vårmorgon tillsammans med oss till någon fågellokal (ex. Hjälstaviken eller Gröngarnsåsen) för att få studera fåglarna ”live”. Vi delar in klassen i mindre grupper och delar ut lånekikare och fågelböcker samt artlistor och pennor. Vi tar även med oss några tubkikare. (Små grupper är en fördel här.)

Sedan beger vi oss på vandring i området och stannar då och då för att lyssna och titta på nya arter som eleverna kryssar på sina listor. Speciellt spännande är det för eleven att få kryssa och uppleva sin ”egen” art.

Vi går också upp i fågeltornet där vi framförallt kan studera sjöfågel på vattnet. Tuben kommer här till stor användning.

Vid några tillfällen under dagen stannar vi för att fylla på energidepåerna och njuta av matsäcken.

Utrustning som eleverna ska ha med

En rejäl matsäck för hela dagen, sittunderlag samt lämpliga kläder inklusive stövlar och regnkläder vid risk för regn. Betona för eleverna vikten av stövlar på fötterna. Vi passerar områden som ofta är blöta även vid soligt väder. Blöta och frusna fötter kan förstöra en hel dag. Allt packas ner i liten ryggsäck som är smidig att bära med sig. De som har egen kikare tar med sig den.

Efterarbete

Låt alla elever berätta om sina upplevelser från dagen och vilken/vilka fåglar de tyckte att det var roligas att få se eller höra. Titta på foton från dagen tillsammans.

Fler förslag på efterarbete

 • Färglägg fåglarna i fågelboken.
 • Gör en utställning med orginalen till boken i skolan eller på biblioteket. Några foton från dagen kanske också är kul att visa. Kanske kan ni bjuda på venisage.
 • Om ni inte har lärt er fåglarnas läten redan kanske det är dags.

Om man vill hitta en särskild fågel kan man söka på webbplatsen fågelsång.se eller i Sveriges Radio P2.