S:t Iliansskolan

De elever som går på S:t iliansskolan ska känna att de får värdefulla kunskaper, såväl sociala som kunskapsmässiga, som de har nytta av hela livet.

Foto av elever som sitter med laptops i ett klassrum.

Fakta om skolan

  • Adress: Fjärdhundragatan 14, 745 34 Enköping
  • Telefon: 0171-62 71 00
  • År: 4–9
  • Antal: 455 elever
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Från och med höstterminen 2022 blir S:t Ilianskolan en 4-9-skola, då Rombergaskolans elever i årskurs 4-6 slås i hop med S:t Ilian.

Resultat och behörighet

Vårt mål är att alla våra elever ska lämna S:t Iliansskolan med full behörighet till vidare studier och godkända betyg i alla ämnen. För att nå det målet är vi en skola som har tydliga sociala spelregler och strukturerad undervisning där eleven ska veta syftet med lektionen och lektionens arbetsgång. Goda prestationer uppmärksammas igenom belöningscermonier för att belysa att kunskap är viktigt.

Matsal och skolmat

All mat lagas på skolan av vår duktiga kökspersonal. I skolköket arbetar fyra personer. Vi bjuder alltid på salladsbuffé och det finns oftast flera maträtter att välja bland. Några gånger per termin anordnas temaluncher utanför skolmatsalen.

Lokaler

Vi har fina rymliga lokaler på skolan. Vi har bra nyrenoverade lokaler för praktisk och estetisk verksamhet.

Foto av S:t Iliansskolan. Det är en stor röd tegelbyggnad med flera våningar.

Skolbibliotek

S:t Iliansskolan har bibliotekarie på plats tre dagar i veckan. Vi satsar mycket på att sprida läsglädje men också möjliggöra samarbete mellan biblioteket och lärare.

Bibliotekarien besöker regelbundet klasserna och pratar ofta boktips, källkritik eller skrivande. Bibliotekarien hjälper också till på kulturdagarna och anordnar ibland läs- eller skrivtävlingar.

S:t Iliansskolans bibliotek har över 9000 böcker till sin förfogande.

Digitala verktyg

Eleverna har varsin Cromebook som de arbetar på och som de ska ta hem när det inte är skoltid. Vi använder Google classroom där lärarna lägger upp lektionsplaneringar, information, filmer, texter m.m. Dessutom har vi NE skola som digitalt läromedel.

Studie- och yrkes­vägledning

Studie- och yrkesvägledning syftar till att eleven lättare ska kunna lära sig att fatta beslut utifrån sig själv och göra val som är väl underbyggda och medvetna. Val av utbildning och yrke sker vid flera tillfällen i livet och studie- och yrkesvägledning ska underlätta för eleverna att välja utbildning, yrke eller karriär.

Värdegrund

Kunskap, trygghet och kvalitet

Vi ska sträva efter hög måluppfyllelse i hela vår verksamhet. Vår skola ska erbjuda stöd, utmaningar och progression för alla elever. Att skapa förutsättningar för trygghet, trivsel, delaktighet och inflytande är grundläggande i denna strävan. Vår skola ska vara en trygg skola där elever och personal utvecklas och trivs. Vi har absolut noll tolerans mot minsta tendens till trakasserier och mobbning, både bland elever och vuxna. Alla ska kunna gå till sin skola och arbetsplats med glädje.

Utbildningen ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Den ska ställa krav på såväl rektor och lärare som elever och föräldrar. Målet för eleverna är att sluta åk 9 med minst betyget E i alla ämnen, oavsett förkunskaper.

Vi ska nå vårt mål genom:

Prioritering av kunskaper

Skolan uppgift är att ge kunskaper och lärarna ska ha höga förväntningar på eleverna. Bra prestationer ska uppmärksammas.

Sociala spelregler

Tydliga och konsekvent tillämpade regler och höga förväntningar på elevernas uppträdande.

Elevfokuserat arbetssätt

Klimatet i skolan är varmt och omhän­derta­gande samt kreativt och positivt för in­lärning. Elevernas förmåga till ansvar­sta­gande och själv­ständigt lärande ska betonas. Eleverna ska känna sig upps­kat­tade som männi­skor och till­freds­ställda med skolmi­ljön. En positiv relation mellan lärare och elever och glädjefyllda inlärnings­situationerna ska öka elever­nas motivation.

Elevhälsa

Du hittar kontaktinformation till skolans elevhälsa under rubriken "Kontakt och sjukanmälan".

Elevinflytande

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Att ha inflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och det ökar lusten att lära. I olika forum kan eleverna ut­trycka sina åsikter och påverka sin utbildning och skolmiljö.

Elevråd

I elevrådet på högstadiet finns klassrepresentanter från alla klasser. Elevrådet tar upp frågor som klasserna lyfter på sina klassråd. Elevrådet har en styrelse med elever från år 7, 8 och 9. De träffas en gång varannan vecka.

Klassråd

Varje klass har klassråd varannan vecka. Där tas frågor upp som kamratstödjarna har uppmärksammat och som elevrådsrepresentanterna har med från elevrådet. Även annat som är viktigt för eleverna och klassen tas upp.

Föräldra­samverkan

För oss är ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare viktigt. Kommunikation och dialog behövs för att du ska veta hur det går för ditt barn och vad som händer på skolan. I olika forum möter vi dig och ditt barn.

Föräldramöte

I början av varje läsår bjuder vi in till föräldramöte som avslutas med grillkväll.

Föräldraråd

Minst en förälder per klass ingår i föräldrarådet. Föräldrarådet är delaktiga i arbetet i hur man kan förbättra skolan för elever och personal. Föräldrarådet har även hand om föräldrarådets stödfond där elever kan söka bidrag. Rektorn beslutar vilka som ska få ta del av stödfondens pengar.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal har vi med varje elev och vårdnadshavare en gång per termin. Elevens mentor bjuder in till mötet.

Kontakt

Här hittar du kontakt­uppgifter till oss som arbetar på S:t Iliansskolan. Här finns också våra konton i sociala medier.

Sjukanmälan

Först och främst anmäler du frånvaro via Infomentor. Skulle du inte ha tillgång till Infomentor sjukanmäler du till respektive arbetslag.

Lag 1, årskurs 9

Telefon: 0171-62 71 11

Lag 2, årskurs 7

Telefon: 0171-62 71 12

Lag 3, förberedelseklass

Telefon: 0171-62 71 13

Lag 4, årskurs 8

Telefon: 0171- 62 71 14

Lag 5, årskurs 4-6

Telefon: 070 - 162 62 14

Expedition

Telefon: 0171-62 71 00
E-post: iliansskolan@enkoping.se

Ledning

Rektor

Henrik Wikehult
Telefon: 0171-62 71 02
E-post: henrik.wikehult@enkoping.se

Biträdande rektor

Johan Dahlberg
Telefon: 0171-62 71 01
E-post: johan.dahlberg@enkoping.se

Specialpedagogiskt ansvar

Kristina Holmgren
Telefon: 0171-62 71 09
E-post: kristina.holmgren@enkoping.se

Arbetslag

Lag 1, årskurs 7

Telefon: 0171-62 71 11

Lag 2, årskurs 8

Telefon: 0171-62 71 12

Lag 3, förberedelseklass

Telefon: 0171-62 71 13

Lag 4, årskurs 9

Telefon: 0171- 62 71 14

Elevhälsan

Skolsköterska

Telefon: 0171-62 69 48

Skolkurator

Telefon: 0171-62 64 31

Skolpsykolog

Telefon: 0171-62 52 22

Skolläkare

Skolläkaren träffas enligt överenskommelse med skolsköterska.

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0171-62 71 06

Vaktmästare

Nås via expeditionen på 0171-62 71 00

Matsal och kök

Kökschef

Annika Pettersson
E-post: annika.pettersson@enkoping.se
Telefon: 0171-62 71 40

Skolan i sociala medier

Facebook