Fjärdhundraskolan

Vi strävar efter att skoldagen ska präglas av ledorden omsorg, omtanke och generositet.

Foto av fyra elever som skrattar tillsammans.

Fakta om skolan

  • Adress: Skolvägen 7, 749 70 Fjärdhundra
  • Telefon: 0171-62 68 20
  • År: F–9
  • Antal: 360 elever
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Fjärdhundraskolan invigdes 1956 och är en av kommunens äldsta skolor, belägen mitt i Fjärdhundra och omgiven av ett livskraftigt jordbrukslandskap med gamla anor. Fjärdhundraskolan är en F-9-skola med cirka 340 elever och är ett nav i närsamhället. Skolan ligger 20 kilometer norr om Enköping med närhet till utomhusbad, fotbollsplaner, motionsspår, skog och natur.

Vi följer våra elevers kunskapsprogression och strävar efter att utveckla elevens ansvarstagande och delaktighet. Vi tror på behovsstyrda, flexibla lösningar när det gäller gruppernas sammansättning. Vi har organiserat oss i åldersblandade elevgrupper med ett tätt samarbete inom personalgruppen. Vår målsättning är att inför framtiden rusta våra elever både vad gäller utbildning och bildning.

Resultat och behörighet

Vi arbetar alltid med målet att alla våra elever ska lämna Fjärdhundraskolan med full behörighet till vidare studier och godkända betyg i alla ämnen. För att nå det målet arbetar vi med täta uppföljningar kring våra elevers resultat och individuella anpassningar vid behov. Vi har två specialpedagoger som arbetar tätt tillsammans med våra övriga pedagoger för att se till att alla elevers behov möts på bästa sätt.

Matsal och skolmat

Fjärdhundraskolan har en ljus och trevlig matsal som också fungerar som aula vid större samlingar. All mat lagas på skolan. Varje dag finns ett stort salladsbord och flera olika rätter att välja mellan. Alla behov kring allergier och specialkost möts upp på bästa sätt.

Lokaler

På Fjärdhundraskolan har vi en god tillgång till lokaler samt en trevlig utemiljö som ger oss goda möjligheter till varierande undervisning och en aktuell satsning på utomhuspedagogik. Vi har välutrustade specialsalar för musik, textilslöjd, trä- och metallslöjd och teknik samt en helt nyrustad hemkunskapssal.

Vi har även en stor sporthall där de äldre eleverna har sin idrottsundervisning samt en mindre idrottshall där våra yngre elever håller till. De yngsta eleverna, årskurs F-4, har sin undervisning i en separat byggnad där varje klassrum har egen ingång med ett eget kapprum. I vårt närområde har vi också tillgång till Mellevi idrottsplats, Fjärdhundrabadet (tempererat utomhusbad), elljusspår samt skog och jordbruksmiljö.

Foto av Fjärdhundraskolan. Det är en byggnad av tegel och trä.

Skolbibliotek

Vi har ett stort och välutrustat skolbibliotek då det även är en filial till huvudbiblioteket och är öppet för allmänheten vissa tider. Skola och bibliotek har ett nära och bra samarbete som främjar både läsning och kulturella inslag i våra elevers vardag.

Digitala verktyg

På Fjärdhundraskolan arbetar vi med digitala verktyg för elever i alla åldrar. Våra yngre elever har tillgång till iPads och elever från åk 3 och upp har en egen Chromebook.

Studie- och yrkes­vägledning

På Fjärdhundraskolan tror vi på att börja tidigt med tankar kring omvärld och framtida yrkesval. Skolan arbetar efter en väl genomarbetad syvplan med mål för samtliga årskurser. Detta arbete samordnas av vår studie- och yrkesvägledare som även arbetar som lärare på skolan.

Fritidshem

Fjärdhundraskolans fritidshem har öppet 6.00-18.00. Vi arbetar efter läroplanen och i nära samarbete med skolan. Eleverna är delaktiga i verksamheten och deras tankar förs bland annat fram i regelbundna fritidsmöten mellan elever och personal. På fritids nyttjar vi vår fantastiska tillgång till skolgård, lokaler samt närhet till omgivande natur.

Värdegrund och lokala styrdokument

Vi välkomnar våra elever till en trygg, likvärdig och stimulerande verksamhet i vilken tillitsfulla relationer är centralt. Trygghet och studiero är en förutsättning för goda elevresultat. Vi arbetar därför brett med trygghet under hela skoldagen. I "Fjärdhundralappen" sammanfattas den värdegrund som skolans arbete utgår från. För att främja trygghet, trivsel och hälsa har vi tydliga sociala spelregler som formuleras i skolans ordningsregler, förväntansdokument samt i dokumentet "Att vara elev".

Elevhälsa

Du hittar kontaktinformation till skolans elevhälsa under rubriken "Kontakt och sjukanmälan".

Elevinflytande

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Att ha inflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och det ökar lusten att lära. I olika forum kan eleverna uttrycka sina åsikter och påverka sin utbildning och skolmiljö.

Elevråd

På skolan finns två elevråd, ett för årskurs F-4 och ett för årskurs 5-9. I elevrådet lyfter elevrådsrepresentanter olika frågor som rör undervisning, trygghet och projektarbeten.

Klassråd

På klassråden kan eleverna i varje klass ta upp frågor som är viktiga för dem. Elevrådsrepresentanterna tar med sig de frågor som är viktiga att lyfta på elevrådet.

Föräldra­samverkan

För oss är ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare viktigt. Kommunikation och dialog behövs för att du ska veta hur det går för ditt barn och vad som händer på skolan. I olika forum möter vi dig och ditt barn.

Föräldramöte

Vi har föräldramöte i början av varje läsår. Om det behövs kallar vi till fler möten.

Utvecklingssamtal

Varje termin bjuds vårdnadshavare och elev in på utvecklingssamtal med klasslärare/mentor. För våra högstadieelever i årskurs 7-9 erbjuds ämneslärarkvällar. Där diskuteras elevens nuläge och planeras framtida skolgång och kunskapsinhämtning. Som vårdnadshavare är du dock alltid välkommen att höra av dig till skolans personal om du har frågor.

Öppet hus på Fjärdhundraskolan

Välkommen på öppet hus på Fjärdhundraskolan för dig som ska välja förskoleklass till ditt barn inför skolstart hösten 2024.

  • Datum: Tisdagen den 21 november kl 17-18
  • Plats: Hus B i förskoleklassens lokaler

Kontakt och sjukanmälan

Här hittar du kontakt­uppgifter till oss som arbetar på Fjärdhundraskolan. Här finns också våra konton i sociala medier.

Sjukanmäl

Vi önskar att sjukanmälan i första hand sker via InfoMentor, men om det inte är möjligt går det även att lämna ett meddelande på vår telefonsvarare.

Telefon: 0171-62 68 68 (telefonsvarare)

Expedition

Telefon: 0171-62 68 20

Ledning

Rektor

Anna Fenlacichi
E-post: anna.fenlacichi@enkoping.se
Telefon: 0171-62 68 21

Biträdande rektor

Jennifer Grandin
E-post: jennifer.grandin@enkoping.se
Telefon: 0171-62 68 22

Förskoleklass

Telefon: 0171-62 53 60

Arbetslag årskurs F-4

Telefon: 0171-62 68 31

Arbetslag årskurs 5-6

Telefon: 0171-62 68 37

Arbetslag årskurs 7-9

Telefon: 0171-62 68 36

Arbetslag Fritids

Telefon: 0171-62 53 74

Elevhälsan

Skolsköterska

Telefon: 0171-62 68 27

Kurator

Telefon: 0171-62 52 42

Psykolog

Telefon: 0171-62 65 29

Skolläkare

Skolläkaren träffas enligt överenskommelse med klassläraren

Studie- och yrkesvägledare

Ola Lindholm
E-post: ola.lindholm@enkoping.se
Telefon: 0171-62 68 38

Matsal och kök

Kökschef

Margareta Fredriksson
E-post: margareta.fredriksson.kok@enkoping.se
Telefon: 0171-62 68 29

Skolan i sociala medier

Facebook