Bilagor för ansökan om tobakstillstånd eller ändring

Här finns en beskrivning av de bilagor som krävs för de olika tobakstillstånden. Förbered bilagorna som är obligatoriska innan du påbörjar din ansökan. 

Bilagor till ansökan om att sälja tobak i detaljhandel eller e-handel

Följande bilagor är obligatoriska att bifoga i e-tjänsten direkt vid ansökan:

Personer med betydande inflytande

Till exempel ett registreringsbevis från Bolagsverket, max tre månader gammalt.

Ägarförhållanden

Handlingar som visar vilka personer som äger bolaget. Exempelvis utdrag ur aktiebok alternativt bolagsstämmoprotokoll där det framgår vilka personer som äger aktier. För handelsbolag ska bolagsavtalet skickas in.

Finansiering och budget

Vid köp av ny verksamhet ska du bifoga handlingar som styrker köpet och finansieringen, till exempel lånehandlingar, kontoutdrag med mera. Du måste kunna visa varifrån pengarna kommer som du använt för att köpa din verksamhet eller bolag. Du ska i detalj beskriva flödet av pengarna inklusive pengarnas ursprung tillbaka i tiden. Använd gärna kommunens mall för finansieringsplan.

Ritning i A4-format över butikens alla utrymmen

Komplett ritning över försäljningsstället, inklusive lagerutrymmen.

Verksamhetsbeskrivning

Beskrivning av verksamhetens inriktning: kortfattat om sortiment, öppettider, antal anställda, ansvarig chef, eventuell tvätthall, bensinpump, bilverkstad, café, paketombud, ombud för spel eller apotek med mera samt annat som kan vara av vikt.

Kvitto på inbetald prövningsavgift

Betala prövningsavgiften till Enköpings kommuns bankgiro 230-8203. Märk betalningen med MBN (MBN står för miljö- och byggnadsnämnden) samt det namn din ansökan är gjord i. Bifoga kvittot med din ansökan, annars kan vi inte handlägga ditt ärende. Det går bra med exempelvis en skärmdump på betalningen eller en PDF-fil med kvitto från banken.

Egenkontrollprogram

Du behöver lämna in ett egenkontrollprogram som visar att du känner till vad som gäller vid tobaksförsäljning. Du kan med fördel använda mallen som kommunen har gjort.

Hyreskontrakt eller ägarbevis för lokalen

Kopia av hyreskontrakt för lokal alternativt bevis om äganderätt till fastigheten. Hyresvärdens godkännande vid andrahandsuthyrning. Kontraktet ska vara underskrivet och alla sidor och bilagor ska bifogas. Lokalen ska vara godkänd som butiksverksamhet.

Ytterligare bilagor som behöver bifogas i ansökan om att sälja tobak i detaljhandel

Det finns andra bilagor du även behöver bifoga. Det gör du antingen vid ansökningstillfället eller genom att senare komplettera din ansökan i e-tjänsten.

Om ni tar över en försäljningslokal från tidigare ägare

Kopia av köpeavtal/arrendeavtal/franchiseavtal inklusive eventuella bilagor gällande den verksamhet som köpts/förvärvats. Avtalet ska vara undertecknat av samtliga parter. Detta gäller bara om ni tar över verksamheten från en tidigare ägare.

Bilagor till ansökan om att sälja tobak i partihandel (försäljning till butiker)

Följande bilagor är obligatoriska att bifoga i e-tjänsten direkt vid ansökan:

Personer med betydande inflytande

Till exempel ett registreringsbevis från Bolagsverket, max tre månader gammalt.

Ägarförhållanden

Handlingar som visar vilka personer som äger bolaget. Exempelvis utdrag ur aktiebok alternativt bolagsstämmoprotokoll där det framgår vilka personer som äger aktier. För handelsbolag ska bolagsavtalet skickas in.

Finansiering och budget

Vid köp av ny verksamhet ska du bifoga handlingar som styrker köpet och finansieringen, till exempel lånehandlingar, kontoutdrag med mera. Du måste kunna visa varifrån pengarna kommer som du använt för att köpa din verksamhet eller bolag. Du ska i detalj beskriva flödet av pengarna inklusive pengarnas ursprung tillbaka i tiden. Använd gärna vår kommunens för finansieringsplan.

Ritning i A4-format över lokalens alla utrymmen

Komplett ritning över partihandelsstället, inklusive lagerutrymmen.

Verksamhetsbeskrivning

Beskrivning av verksamhetens inriktning

Kvitto på inbetald prövningsavgift

Betala prövningsavgiften till Enköpings kommuns bankgiro 230-8203. Märk betalningen med MBN (MBN står för miljö- och byggnadsnämnden) samt det namn din ansökan är gjord i. Bifoga kvittot med din ansökan, annars kan vi inte handlägga ditt ärende. Det går bra med exempelvis en skärmdump på betalningen eller en PDF-fil med kvitto från banken.

Egenkontrollprogram

Du behöver lämna in ett egenkontrollprogram som visar att du känner till vad som gäller vid tobaksförsäljning. Du kan med fördel använda mallen som kommunen har gjort.

Hyreskontrakt eller ägarbevis för lokalen

Kopia av hyreskontrakt för lokal alternativt bevis om äganderätt till fastigheten. Hyresvärdens godkännande vid andrahandsuthyrning. Kontraktet ska vara underskrivet och alla sidor och bilagor ska bifogas. Lokalen ska vara godkänd som butiksverksamhet.

Ytterligare bilagor som behöver bifogas

Det finns andra bilagor du även behöver bifoga. Det gör du antingen vid ansökningstillfället eller genom att senare komplettera din ansökan i e-tjänsten.

Om ni tar över en försäljningslokal från tidigare ägare

Kopia av köpeavtal/arrendeavtal/franchiseavtal inklusive eventuella bilagor gällande den verksamhet som köpts/förvärvats. Avtalet ska vara undertecknat av samtliga parter. Detta gäller bara om ni tar över verksamheten från en tidigare ägare.

Bilagor till anmälan om ändrade ägarförhållanden

Under handläggningstiden får verksamheten bedrivas som vanligt. Handläggaren kommer kontakta dig om din anmälan behöver kompletteras.

Följande bilagor är obligatoriska att bifoga i e-tjänsten vid ansökan:

Personer med betydande inflytande

Till exempel ett registreringsbevis från Bolagsverket, max tre månader gammalt.

Ägarförhållanden

Handlingar som visar vilka personer som äger bolaget. Det kan vara till exempel utdrag ur aktiebok alternativt bolagsstämmoprotokoll där det framgår vilka personer som äger aktier. Om ansökan gäller ett handelsbolag ska bolagsavtalet skickas in. För förening: bifoga föreningens styrelseprotokoll och stadgar.

Finansiering

Vid köp av verksamheten ska du bifoga handlingar som styrker köpet och finansieringen, till exempel lånehandlingar, kontoutdrag med mera. Du måste kunna visa varifrån pengarna kommer som du använt för att köpa din verksamhet eller bolag. Du ska i detalj beskriva flödet av pengarna inklusive pengarnas ursprung tillbaka i tiden. Använd gärna vår mall för finansieringsplan.

Kvitto på inbetald prövningsavgift

Betala prövningsavgiften till Enköpings kommuns bankgiro 230-8203. Märk betalningen med MBN (MBN står för miljö- och byggnadsnämnden) samt det namn din ansökan är gjord i. Bifoga kvittot med din ansökan, annars kan vi inte handlägga ditt ärende. Det går bra med exempelvis en skärmdump på betalningen eller en PDF-fil med kvitto från banken.

Ytterligare bilagor som behöver bifogas

Det finns andra bilagor du även behöver bifoga. Det gör du antingen vid anmälningstillfället eller genom att senare komplettera din anmälan i e-tjänsten.

Köpeavtal eller arrendeavtal

Vid köp av exempelvis aktier eller verksamhet ska köpeavtalet vara undertecknat av både köpare och säljare. Skicka också in eventuella bilagor.