Regler för oljeavskiljare

Om du driver en verksamhet som kan orsaka oljeföroreningar i avloppsvattnet ska använda en oljeavskiljare för att förhindra utsläpp.

Det kan gälla platser där olja och bensin förekommer i anslutning till spill- och dagvatten, till exempel fordonstvättar, verkstäder och stora parkeringsplatser.

Installation och krav

I många fall är det bäst att välja en lösning utan avlopp. Det kan till exempel vara en ränna i golvet där eventuellt vatten kan dunsta bort.

Verksamheter som kan orsaka olje- eller metallföroreningar till avloppsvattnet ska använda oljeavskiljare för att förhindra utsläpp. Det kan gälla platser där olja och bensin förekommer i anslutning till spill- och dagvatten, till exempel fordonstvättar, gör-det-själv-hallar, motor- och servicehallar, verkstäder, garage med golvavlopp och stora parkeringsplatser.

Ansökan eller anmälan

Innan du installerar en ny oljeavskiljare behöver du kolla upp om du behöver ansöka om bygglov eller göra en anmälan till kommunen. Du bör också kontakta miljöavdelningen för att ta reda på om det du ska göra kräver en anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Val av modell och standard

Enligt kommunens riktlinjer för oljeavskiljare ska du installera en oljeavskiljare av klass I, utformad enligt standarden SS-EN 858.

Vilken modell du ska välja beror bland annat på hur stort vattenflöde oljeavskiljaren belastas med och om vattnet innehåller kemikalier, till exempel avfettningsmedel. Det beror också på vart avloppsvattnet leds vidare. Konsulter som säljer oljeavskiljare och företag som arbetar med besiktning av oljeavskiljare kan ofta hjälpa till med dimensionsberäkningar. För vissa verksamheter, som fordonstvättar, kan det krävas att du också har en efterföljande rening efter oljeavskiljaren.

Om du är osäker på vilken lösning du ska välja kan du rådgöra med kommunens miljöavdelning.

Skötsel och tömning

För att oljeavskiljaren ska fungera behöver du underhålla den regelbundet. Om du har en ny oljeavskiljare ska tillverkaren ha lämnat instruktioner om hur den ska skötas. Generellt behöver du regelbundet kontrollera slamnivå, oljeskiktets tjocklek och att larmgivare fungerar.

Du behöver också kontrollera att den klarar av att rena avloppsvattnet som kommer från din verksamhet. Det gäller även dig som använder en oljeavskiljare som inte är din egen, till exempel om du hyr en lokal där fastighetsägaren ansvarar för skötseln av avskiljaren.

Oljeavskiljaren bör tömmas när halva slamvolymen eller 80 procent av lagringsvolymen för olja är fylld eller minst en gång om året.

I Naturvårdsverkets faktablad om oljeavskiljare kan du läsa mer och hitta stöd om hur du ska sköta din oljeavskiljare.

Du får inte tömma och transportera själv

Du måste anlita ett företag som har tillstånd att tömma och transportera farligt avfall. Slammet räknas som farligt avfall för att det är förorenat med olja och metaller. Även slammet i så kallade sandfång, till exempel golvrännor i tvätthallar, räknas som farligt avfall.

När oljeavskiljaren töms ska du och tömningsföretaget skriva ett transportdokument som beskriver avfallstransporten. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare av avfallet. Dokumentet ska du spara för att kunna intyga att avfallet har hanterats korrekt.

Besiktning

Enligt standarden SS-EN 858 ska oljeavskiljaren besiktas vart femte år. Vid besiktningen ska oljeavskiljaren kontrolleras så att den är i gott skick och att den inte läcker ut förorenat vatten.

Företagen Swedac eller Stor kan utföra besiktning. Du hittar kontaktuppgifter på deras webbpatser.

Oljeskiljare som inte följer standarden

Oljeavskiljare som inte följer standarden SS-EN 858 behöver kontrolleras även om det inte är ett krav enligt standarden. Ju äldre en avskiljare är desto större är risken att den inte längre är tät eller på annat sätt inte fyller den funktion som krävs i dag. Även om det inte är ett krav enligt standarden att besikta oljeavskiljaren kan du behöva visa kommunens miljöavdelning att den är tät.

Du kan anlita ett företag som arbetar med besiktning av oljeavskiljare för att göra en besiktning som är anpassad utifrån din oljeavskiljare.