Livsmedels­verksamhet – regler och anmälan

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid uppstart av livsmedelsverksamhet.

Viktigt att veta innan anmälan

  • Du måste göra en anmälan till kommuen även om du bara ska driva verksamheten några dagar.
  • Din anmälan om registrering måste ha kommit in till oss senast 14 dagar innan du ska starta verksamheten.
  • Om du inte har kommunalt vatten till lokalen måste du registrera din dricksvattenanläggning.
  • För att få servera alkohol behöver du ansöka om serverings­tillstånd. Behöver du ändra ventilationen i lokalen kan du behöva bygglov.
  • Ska du hantera brandfarlig vara måste du söka tillstånd hos räddningstjänsten.
  • Du kan också behöva göra en anmälan för installation av fettavskiljare.
  • Du måste ha tydliga rutiner för att kontrollera att din verksamhet uppfyller livsmedelslagsstiftningen, så kallad egenkontroll.

Anmälan

Om du ska starta en livsmedels­anläggning måste du anmäla det till kommunen. Gör din anmälan via vår e-tjänst eller blankett. 14 dagar efter att du har skickat in en komplett anmälan får du öppna verksamheten. Kontrollera att du har fått med allt som behövs till din anmälan.

En livsmedelsinspektör kommer att kontakta dig för att boka en tid för kontroll.

Sanktionsavgifter vid utebliven anmälan

Livsmedelsverksamheter som har startat eller startar utan registrering riskerar att få betala en avgift som motsvarar en procent av sin årsomsättning eller lägst 5 000 kronor. Om du tar över en verksamhet utan att meddela kommunen riskerar du att få betala en sanktionsavgift som motsvarar en halv procent av årsomsättningen eller lägst 2 500 kr. Det gäller även om du byter bolagsform.

In english

If you are going to start a food-related establishment, you must report it to the municipality. You may start your business two weeks after a complete application for the registration has been received by the environmental and building administration. Please check that you have filled in the application form correctly before submitting.

An Inspector will contact you to book an appointment for inspection.

Processen för anmälan

1. Du vill starta livsmedels­verksamhet

Om du vill starta en livsmedelsverksamhet måste du anmäla registrering av verksamheten till kommunen. Det måste du göra för att få driva verksamheten.

3. Vi registrerar din anmälan

När vi får din anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet registrerar vi verksamheten i vårt register.

4. Vi skriver beslut om registrering

Normalt skriver vi ett beslut att livsmedelsverksamheten är registrerad hos oss inom en arbetsvecka från det att vi får din anmälan. Ibland kan det hända att det tar längre tid. Beslutet skickar vi till dig.

Beslutet kan du använda som ett bevis för att livsmedelsverksamheten är registrerad hos oss, till exempel när du ska vara med på en marknad i en annan kommun eller om en av dina kunder frågar efter det. 

5. Vi inspekterar

När vi har skickat beslutet om registrerad livsmedelsverksamhet till dig, kontaktar vi dig för att boka en tid för en första inspektion av verksamheten.

På inspektionen kontrollerar vi att du följer lagar och regler. Efter inspektionen får du en kontrollrapport som beskriver våra observationer.

Om vi upptäcker allvarliga brister i din verksamhet gör vi en extra kontroll för att se att du har åtgärdat bristerna. Om det behövs kan vi utfärda ett så kallat föreläggande att du måste åtgärda bristerna.

Efter den första inspektionen skickar vi ett beslut till dig om årlig avgift för kontroll av verksamheten. Kontroll av verksamheten utförs varje till vart tredje år, beroende på typ av verksamhet. Tiden för kontrollen bestäms utifrån vad verksamheten gör, om verksamheten riktar sig till en känslig målgrupp och hur stor produktionen är.

6. Vi fakturerar

När vi har inspekterat din livsmedelsverksamhet skickar vi en faktura på avgiften för den första inspektionen. 

Avgifter

Kontrollen av livsmedel bekostas av de företagare som driver livsmedelsverksamhet. Du betalar en avgift per timme i alla kontrollärenden av din verksamhet.

Från och med 2023 kommer du att få fakturan för samtliga avgifter för livsmedelskontroll i efterhand.

Så beräknas avgifterna

När du registrerar din verksamhet, eller gör förändringar, får du ett beslut från kommunen om avgifter. Där står det hur många timmar kommunens miljöavdelning planerar att göra tillsyn av din verksamhet. Sen betalar du för den faktiskt nedlagda tiden. Kommunen tar betalt för tiden det tar att förbereda ärendet, göra tillsyn, efterarbete samt att begära in och granska handlingar och kompletteringar.

Avgiften grundar sig på en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Den är indexbaserad och kan räknas upp varje år.

Uteservering

För att få ställa ut stolar och bord på en offentlig plats måste du ansöka om tillstånd hos polisen. Du bör lämna in ansökan minst tre veckor innan du planerar att öppna serveringen. Innan du lämnar in din ansökan kan du kontakta kommunen för att få information om kostnader för att hyra mark. Från dem kan du också få information om lämpliga platser, trafikregler, avspärrningar och markförhållanden. I kommunens lokala ordningsföreskrifter finns regler för bland annat skyltar, marschaller, markiser och blomsterarrangemang.

Hantering av gasol

Om du ska hantera mer än 60 liter gasol i din livsmedelsverksamhet behöver du ett tillstånd från räddningstjänsten.

Verksamhet med egen brunn

Om din livsmedelsverksamheten inte har kommunalt vatten måste du registrera din dricksvattenanläggning. Du skickar in din anmälan om registrering av dricksvattenanläggning till kommunen.

Sophämtning

Som fastighetsägare ansöker du om sophämtning hos VafabMiljö.

Köldmedier

Om du har kylar, frysar eller luftkonditionering som innehåller med än 10 kilo köldmedier gäller särskilda regler.

Plastflaskor och burkar

Alla plastflaskor och metallburkar som innehåller dryck ska vara märkta med vilken typ av retursystem de ingår i. Om du inte använder godkända retursystem kan du bli skyldig att betala miljösanktionsavgift.

Sälja eller stänga verksamheten

Om du ska sälja eller stänga din verksamhet, ska du anmäla detta till kommunen.

Egenkontroll

Egenkontroll betyder att du ska ha tydliga rutiner för att kontrollera att din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningen, så att alla livsmedel är säkra att äta. Du ska också planera och kontrollera att din verksamhet uppfyller gällande lagstiftning och regler.

Den egna kontrollen ska vara anpassad till den aktuella verksamheten och rutinerna kan alltså se olika ut för olika företag. Du som livsmedelsföretagare är ansvarig för att ha en väl fungerande egen kontroll.

Behöver du hjälp med att utforma rutiner för egenkontroll kan du ta hjälp av en konsult eller använda dig av arbetsmetoden HACCP.

HACCP-plan

HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points. Det är en arbetsmetod för hur du kartlägger och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen. När du utformar din egen HACCP-plan är EU-kommissionens vägledning en bra hjälp. För mindre verksamheter är det bilaga två i vägledningen som är mest aktuell.

Lagar och förordningar