Buller och störningar

Ljuden ska vara en risk för hälsan eller en skada för miljön för att räknas som störning.

Om du anmäler störande ljud kommer fastighetsägaren eller den som driver verksamheten få möjlighet att bemöta det. Om Enköpings kommun bedömmer klagomålet som befogat, blir ansvarig ombedd att utreda och lösa problemet med de störande ljuden. Du kan vara anonym när du lämnar ett klagomål, men det blir då svårare för oss att återkoppla till dig vad som händer.

Störande ljud kan komma från exempelvis fläktar, restauranger, trafik, grannar eller djur. Om du upplever ljuden störande kan du kan anmäla detta till kommunen.

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden ska du ringa SOS alarm på telefonnummer 112. Akuta ärenden kan vara oljeutsläpp, kemikalieolycka, risk för grundvattnet, miljöbrott, olovlig jakt eller hantering av fridlysta djur och växter.

Buller i bostad

Om du upplever buller i din bostad ska du kontakta den som orsakar störningen, din fastighetsägare eller bostadsrättsförening och fråga när störningen försvinner. Den som är ansvarig för störningen ska få tid att utreda eller åtgärda problemet. Får du trots detta ingen hjälp eller om ord står mot ord kan du kontakta kommunen. Skriv gärna ner när du blir störd och vad du blir störd av.

Exempel på klagomål

Klagomålet kan handla om miljöproblem utomhus i form av utsläpp, rök från vedeldning, buller, nedskräpning, förorenad mark med mera.

Det kan också handla om något i inomhusmiljön som orsakar besvär för din hälsa, exempelvis buller, fukt, mögel, lukt och dålig ventilation.

Så handlägger vi klagomål

När vi har tagit emot din klagomålsblankett kontaktar vi fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som du tycker har orsakat störningen. Den som klagomålet riktar sig till får en kopia på klagomålsblanketten och har ett par veckor på sig att skicka en en svarsblankett.

När vi får svarsblanketten tar vi del av synpunkterna och gör en bedömning om klagomålet är befogat och om vi ska fortsätta att handlägga ärendet med stöd i miljöbalken. 

Förut­sättningar för handläggning 

  • Klagomålet måste gälla ett område som vi har tillsyn över. Miljöbalken (1998:808) är den lagstiftning som styr vårt arbete. Fastighetsägaren och de som driver en verksamhet ska ha kunskap om hur deras verksamhet påverkar människors hälsa och miljön. De ska också kunna visa att de gjort nödvändiga åtgärder för att verksamheten inte ska orsaka olägenheter.
  • Störningen (olägenheten) som du upplever ska utgöra hälsorisk. Lagstiftningen i miljöbalken definierar olägenhet för människors hälsa som "en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig".
  • Störningen ska vara pågående. Klagomål på störningar som pågått tidigare, men upphört, handläggs inte.

Din e-postadress blir en allmän handling

Tänk på att din e-postadress blir en del av en allmän handling när du skickar e-post till oss. Om du vill vara helt anonym bör du använda en e-postadress som inte går att koppla till dig eller skicka in handlingen med vanlig post utan avsändare

Frågor vi inte handlägger

  • Arbetsmiljöfrågor.
  • Ordningsfrågor som till exempel lösspringande djur och stökiga personer i offentlig miljö.
  • Tomgångskörning som inte orsakar hälsoproblem eller buller inomhus.
  • Synpunkter på boendemiljön som till exempel slitage och estetiska frågor. Kontakta din hyresvärd eller fastighetsägare.
  • Allmänna frågor om sophantering och renhållning.
  • Djur som du misstänker far illa.

Kontakta istället: