Eldning – trädgårds­avfall, ved och regler kring valborg

Tädgårdsavfall ska komposteras i första hand, men kan i vissa fall även eldas. Valborgsmässoeldar kräver ofta tillstånd. Eldning med ved ska ske miljömedvetet.

Ny lagstiftning

Den nya lagstiftningen i avfallsförordningen innebär att trädgårdsavfall (bioavfall) i första hand ska komposteras eller lämnas till återvinningscentralen. Lagen gäller från januari 2024.

Enligt 1 c § i avfallsförordningen (2020:614) gäller följande:

  1. Den som behandlar bioavfall ska vid val av behandlingsmetod prioritera
    materialåtervinning, eller
  2. annan behandling än materialåtervinning som sammantaget ger likvärdiga eller bättre miljöeffekter.

Bestämmelsen om att bioavfall ska sorteras ut kommer från EU:s avfallsdirektiv och har i Sverige införts i avfallsförordningen. Trädgårds- eller parkavfall går in under begreppet bioavfall. Syftet med bestämmelserna är att förbättra omhändertagandet av avfall genom att främja återvinning och kompostering så att trädgårdsavfallet kan återanvändas som en resurs.

Till återvinningscentral i första hand

I första hand ska trädgårdsavfallet lämnas till återvinningscentral eller komposteras på tomten. När det inte är möjligt, på grund av exempelvis långa avstånd till återvinningscentralen, tillåter avfallsföreskrifterna för Enköpings kommun eldning av trädgårdsavfall.

Eldning tillåts när det är miljömässigt bättre än att kompostera avfallet. Inom detaljplanelagt område får eldning ske vissa perioder eller med dispens.

Översyn pågår

Det pågår en översyn av Enköpings kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter. Under 2024 kommer de befintliga lokala föreskrifterna fortsätta att gälla. 

Eldning av trädgårdsavfall

Brasan får endast innehålla brännbart trädgårdsavfall som till exempel kvistar. Du kan läsa mer i paragraf 9 i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna och i paragraf 46 i de lokala avfallsföreskrifterna. Du som är ansvarig ska:

  • kontrollera att det inte är eldningsförbud
  • bara elda när det är vindstilla eller svag vind
  • se till att närboende inte störs av rök
  • kontrollera att brandspridning inte sker
  • se till att det finns släckredskap på platsen
  • ha beredskap för att snabbt kunna larma räddningstjänsten

Det får du elda 

Du får bara elda trädgårdsavfall som inte kan användas för kompostering, det vill säga torra växter som har stam och ris. Om det är möjligt att kompostera trädgårdsavfallet ska du göra det.

Hantering av invasiva arter

Bioavfall som innehåller parkslide eller invasiva främmande arter som finns upptagna på unionsförteckningen enligt förordning (EU) nr 1143/2014 ska förbrännas eller behandlas på annat sätt som förhindrar spridning av dessa arter (förordning 2022:1871). Du ska inte elda invasiva arter själv. Invasiva arter ska förpackas och lämnas på återvinningscentral som brännbart. Det beror på att de behöver förbrännas i hög temperatur.

Då får du elda

I detaljplanerat område eller område med områdesbestämmelser är det tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall som har stam och ris den 15–30 april och den 15–31 oktober. Vill du elda på andra tider måste du ansöka om dispens.

Observera att du debiteras en timavgift enligt gällande taxa för handläggningen av din ansökan oavsett om du beviljas dispens eller inte.

Bor du inte i ett detaljplanerat område eller område med områdesbestämmelser får du elda trädgårdsavfall året om, men tänk på att alltid visa hänsyn till grannarna och vara försiktig.

Tänk på att räddningstjänsten kan förbjuda eldning under perioder som det normalt är tillåtet att elda.

Ta hänsyn till grannarna

När du eldar måste du alltid ta hänsyn till dina grannar så att de inte störs av elden eller röklukten. 

I Enköpings kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter hittar du information om vilka lagar som finns för att skydda människors hälsa och miljön i Enköpings kommun.

Tänk på miljön – undvik gärna att elda

Det är alltid bättre att lämna ditt trädgårdsavfall på återbruket eller kompostera det hemma. Eldning innebär extra koldioxidutsläpp.

Eldning på valborgsmässoafton

Om du ska anordna en valborgsmässoeld är det du som ansvarar för säkerheten och att allt går rätt till. På Räddningstjänstens webbplats kan du läsa om tillståndskrav, placering, storleksbegränsning och annat du bör tänka på. 

Elda med ved

En brasa inomhus ökar trivseln och eldning med biobränsle som ved, pellet eller flis är bra ur miljö­synpunkt. Du som eldar ansvarar alltid för att omgivningen inte besväras.

Ta hänsyn till grannarna när du eldar med ved

När du eldar ansvarar du alltid för att omgivningen inte besväras. När du till exempel eldar i en kakelugn, kamin, bastu, badtunna eller pizzaugn ska du följa de regler som gäller för eldning med biobränsle. Till biobränsle räknas till exempel ved, pellets och flis.

Om du eldar på ett sätt som stör dina grannar eller skadar miljön, kan vi meddela en begränsning eller ett eldningsförbud.

I Enköpings kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter hittar du information om vilka lagar som finns för att skydda människors hälsa och miljön i Enköpings kommun.

Elda vid rätt väderlek

Du bör inte elda när luften är stillastående, till exempel en regnig höstdag eller en kall vinterdag. Då sprids inte rökgaserna tillräckligt och det finns risk att de går ner i marken. När du eldar bör du kontrollera vindriktningen och vindstyrkan så att röken inte stör dina grannar.

Använd torr ved

Veden som du eldar med bör ha torkat i minst ett år. Det är bäst om veden får torka inomhus innan du börjar använda den. Om veden är fuktig brinner den sämre och det kan orsaka utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen. 

Tänd inte för stor brasa

Tänk på att inte tända en för stor brasa som du måste strypa draget på. Om du tänder en stor brasa blir utsläppet av hälsovådliga ämnen större och risken för skorstensbrand ökar.

Sota regelbundet

Sota din skorsten regelbundet så att inga problem uppstår. Kontakta din lokala skorstensfejare för information om hur ofta du behöver sota.

Du får inte elda avfall

Det är förbjudet att elda avfall som till exempel mjölkförpackningar eller plast. Det är även förbjudet att elda impregnerat eller målat virke, spån- eller plywoodplattor. Röken innehåller föroreningar och skapar dålig lukt. 

Relaterad information