Markarbeten

Vill du göra markarbeten inom ett område med detaljplan måste du söka marklov. Det gäller om du exempelvis vid schaktning, fyllning, trädfällning eller skogsplantering.

Behöver jag ansöka om bygglov eller marklov?

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska anlägga parkeringsplatser utomhus.

Ja, du måste ansöka om marklov om:

 • Du ska schakta eller fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge inom detaljplanerat område. Oftast går gränsen vid en halv meter.
 • Du ska fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan.
 • Du gör markförändringar inom områden med områdesbestämmelser.
 • Du ska schakta, fylla ut, fälla träd eller plantera skog utanför detaljplanerat område om området är planerat för bebyggelse.

Finns det undantag?

Ja, du behöver inte ansöka om marklov om:

 • Du exempelvis ska plantera fruktträd på en villatomt.
 • Detaljplanen anger att markytan har ett visst höjdläge och du höjer eller sänker markytan till den nivå som står i detaljplanen.
 • Du schaktar och fyller ut mark i samband med en byggåtgärd som kräver bygglov. 

Att tänka på

Det kan krävas strandskydds­dispens om du gör mark­åtgärder inom 100 meter (i vissa områden 300 meter) från hav, sjö och vattendrag.

Vad kostar det?

Grundavgifter:

 • Om du ska schakta eller fylla ut marken, exempel: 0–299 kvadratmeter markarea som berörs av ändringen, 4 200 kronor
 • 300–999 kvadratmeter markarea som berörs av ändringen, 8 300 kronor
 • 1 000–10 000 kvadratmeter markarea som berörs av ändringen, 24 250 kronor
 • Parkeringsplats mindre än 50 platser, 4 200 kronor

Vilka handlingar ska jag skicka in?

Till din ansökan om bygglov eller marklov ska du skicka med:

 • Situationsplan, mark­planeringsritning
  • Inom planlagt område: situationsplan på lovkarta
  • Utanför planlagt område: situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta

Tänk på att det tydligt ska framgå på situationsplanen eller mark­planeringsritningen vad du vill göra.

Om ärendet gäller trädfällning behöver du markera ut på situationsplanen vilka träd du ansöker om att fälla samt vilken art. Beskriv även varför dessa träd behöver fällas. Intyg från arborist kan krävas.

Inför startbeskedet ska du skicka in:

 • Förslag till kontrollplan
 • Beskrivning av åtgärd
 • Geoteknisk undersökning/utlåtande
 • Kan behövas: sprängningsplan

Ansökan