Anpassad gymnasieskola

På Westerlundska gymnasiets anpassade gymnasieskola finns tre olika nationella program och ett individuellt program.

Foto på elev och lärare som studerar.

Eleverna på det individuella programmet kommer från grundsärskolan samt träningsskolan. Eleverna på de nationella programmen kommer från grundsärskolan samt särskoleintegrerade från grundskolan.

Individuella program

Anpassade gymnasieskolans individuella program omfattar fyra år. Grunden för de olika kurserna är anpassade gymnasieskolans individuella programs kursplaner.

Undervisningen bedrivs i små grupper och varje elev har en individuell studieplan. Arbetslaget består av lärare och assistenter. Vi strävar efter att skapa en trygg och utvecklande skolmiljö för våra elever.

Våra ledord är:

 • Struktur
 • Lösningsinriktat förhållningssätt
 • Individualisering
 • Goda relationer
 • Flexibilitet
 • Kompetensutveckling
 • Pedagogik och arbetssätt

Arbetssätt

Utgångspunkten för vårt arbetssätt är alltid att utgå från elevernas förmåga, behov och egna önskemål när vi väljer arbetsuppgifter.

 • Arbetsuppgifter genomförs med hjälp av bilder, filmer och bildschema för att konkretisera
 • Aktiviteter och övningar återkommer regelbundet för att eleverna ska få möjlighet att känna igen sig, vara trygga och bli mer självständig
 • Framsteg uppmuntras för att stärka självförtroendet
 • Självständigt arbete ges möjlighet till genom till exempel bildrecept
 • Fakta tar eleven fram, själständigt eller o grupp, genom internet och lättläst litteratur
 • Dator används så att eleven enkelt kan presentera sitt material
 • Studiebesök görs regelbundet
 • Lägerskola åker vi på en gång om året, för att få helhetssyn på eleverna och stärka sammanhållningen

Föräldra­samverkan

Föräldrasamverkan är en naturlig del av vårt arbete där vi ser föräldrar som en stor resurs.

Samverkan sker genom att vi anordnar föräldramöte med hela gruppens föräldrar. Vi erbjuder utvecklingssamtal två gånger per läsår där vi bland annat går igenom elevens individuella utvecklingsplan tillsammans. Vi har kontaktböcker som följer eleven mellan skolan och hemmet eller skolan och korttidsboendet. I kontaktboken förmedlar vi dagen både i informativt syfte, men också som samtalsstöd för eleven att kunna återberätta sin dag. Vi har även vardagliga personliga kontakter med många föräldrar.

Vi anser att ett gott samarbete mellan hem och skola gör att elevens förutsättningar att trivas i skolan ökar! Med trygga föräldrar får vi trygga elever och det skapar goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande och med det skapar vi förutsättningar att få fram elevens allra bästa jag.

In- och utskolning

Vi har utarbetade handlingsplaner för inskolning från grundskola samt utskolning till Daglig Verksamhet. Kontakten med respektive verksamhet startar redan under hösten. Varje elev får sin individuella in- eller utskolningsplan utifrån förutsättningar och behov som vi utarbetar tillsammans med avlämnande skola och Daglig verksamhet. Vi är måna om att alla elever och även deras föräldrar ska känna sig trygga och redo inför sina nya utmaningar innan de börjar eller slutar hos oss.

Nationella program

Nationella programmen är 4-åriga program inom anpassade gymnasieskolan. Programmen följer anpassade gymnasieskolans kursplaner och betygsystem.

På Westerlundska gymnasiets anpassade gymnasieskola erbjuds tre olika nationella program.

 • Hotell, restaurang och bageri
 • Administration, handel och varuhantering
 • Fastighet, anläggning och byggnation

Arbetssätt

Vi strävar efter en helhetssyn i undervisningen och arbetar för att eleven ska känna trivsel i en trygg och omsorgsfull miljö, där eleven genom delaktighet och jämställdhet får möjlighet att stärka sin självkänsla.

Eleven tränas av oss för ett livslångt lärande. Ett växande som baseras på nyfikenhet och utmaningar men också på förståelse för det egna funktionshindret/svårigheterna. Vi tränar också eleven i att ta beslut och ger en grundläggande kompetens för att bli en fungerande del i samhället.

Vi strävar att stimulera nyfikenhet, kreativitet och kommunikation. Detta gör vi bland annat genom temaarbeten, dagligt ”nyhetstittande” och studiebesök/lägerskolor. I bildämnet genom att arbeta med nya material. Miljömedvetenhet är ett viktigt tema på programmet såväl på det individuella planet, med till exempel sopsortering, som globalt genom exempelvis insikt i det känsliga klimatsystemet.

Undervisningen inriktas på att eleven ska klara så höga kunskapsmål som möjligt utifrån sina individuella förutsättningar. Vi betonar såväl allmänbildning som social kompetens. I målsättningen ingår även att bibringa eleverna goda matvanor och kunskap om vikten av fysisk träning.

Programmet för hotell, restaurang och bageri är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel service, matlagning, bakning samt för hantering av färskvaror och livsmedel.

Eleverna genomför från årskurs två arbetsplatsförlagd utbildning inom ramen för sina karaktärsämneskurser. Vi arbetar för att när eleven lämnar programmet ska eleven gå ut i livet med goda kunskaper, gott självförtroende och förutsättningar för anställningsbarhet/meningsfull sysselsättning eller vidare studier.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor. Vi har till uppgift att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Vi ska bidra till elevernas allsidiga utveckling och stimulera deras kreativitet, nyfikenhet och självförtroende.

Nationella programmens ledord

Våra nationella program följer ett antal ledord som är utgångspunkter i vårt arbete.

Struktur

Vi erbjuder våra elever en tydligt strukturerad verksamhet. Vi arbetar bland annat med bildscheman, tecken som stöd, samtalsmatta, pecs och andra digitala kommunikationshjälpmedel. Vi är medvetna om elevernas behov av förberedelser inför förändringar, övergångar och betydelsen av ställtid.

In- och utskolning

Vi har utarbetade handlingsplaner för inskolning från grundskola samt utskolning till Daglig Verksamhet. Kontakten med respektive verksamhet startar redan under hösten. Varje elev får sin individuella in- eller utskolningsplan utifrån förutsättningar och behov som vi utarbetar tillsammans med avlämnande skola och Daglig verksamhet. Vi är måna om att alla elever och även deras föräldrar ska känna sig trygga och redo inför sina nya utmaningar innan de börjar eller slutar hos oss.

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan är en naturlig del av vårt arbete där vi ser föräldrar som en stor resurs. Samverkan sker genom att vi anordnar föräldramöte med hela gruppens föräldrar. Vi erbjuder utvecklingssamtal två gånger per läsår där vi bland annat går igenom elevens individuella utvecklingsplan tillsammans. Vi har kontaktböcker som följer eleven mellan skolan och hemmet eller skolan och korttidsboendet. I kontaktboken förmedlar vi dagen både i informativt syfte, men också som samtalsstöd för eleven att kunna återberätta sin dag. Vi har även vardagliga personliga kontakter med många föräldrar.

Vi anser att ett gott samarbete mellan hem och skola gör att elevens förutsättningar att trivas i skolan ökar! Med trygga föräldrar får vi trygga elever och det skapar goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande och med det skapar vi förutsättningar att få fram elevens allra bästa jag.

Flexibilitet

Eftersom våra elevers behov och förmåga skiftar ställs stora krav på personalens flexibilitet. Vi är inte rädda för att tänka om för att bibehålla elevernas trygghet och tillit.

Goda relationer

Utgångspunkten för arbetet i skolan är att vi skapar goda relationer till våra elever. Genom att använda det lösningsinriktade förhållningssättet ger vi förutsättningar för att eleverna utvecklar tillit och trygghet. Vi tycker att det är viktigt med en god relation till föräldrarna och ser föräldrarna som en resurs. Vi strävar efter ett positivt arbetsklimat med goda relationer till kollegor.

Individualisering

Vi är lyhörda för varje elevs behov. Personalen arbetar ofta med en elev i taget. Eleverna får uppgifter och utmaningar utifrån sin förmåga och dagsform.

Lösningsinriktat förhållningssätt

I arbetet med eleverna fokuserar vi på deras styrkor och ger dem möjligheter att lyckas. Vi tror på att eleverna växer av att göra mycket som de kan för att också våga anta nya utmaningar. Vi lägger stor vikt vid elevinflytande. Vi uppmuntrar elevernas egna initiativ, ger dem möjligheter att göra val och komma med förslag. Vi ser på eleverna med positiva ögon och försöker upptäcka och värdesätta varje framsteg, stort som litet.

Poängplan