Anpassad gymnasieskola

På Westerlundskas anpassade gymnasieskola erbjuds tre olika nationella program och ett individuellt program.

Foto på elev och lärare som studerar.

Individuella program

Anpassade gymnasieskolans individuella program omfattar fyra år. Grunden för de olika kurserna är anpassade gymnasieskolans individuella programs kursplaner.

Undervisningen bedrivs i små grupper och varje elev har en individuell studieplan. Arbetslaget består av lärare och assistenter. Vi strävar efter att skapa en trygg och utvecklande skolmiljö för våra elever.

Våra ledord är:

 • Struktur
 • Lösningsinriktat förhållningssätt
 • Individualisering
 • Goda relationer
 • Flexibilitet
 • Kompetensutveckling
 • Pedagogik och arbetssätt

Arbetssätt

Utgångspunkten för vårt arbetssätt är alltid att utgå från elevernas förmåga, behov och egna önskemål när vi väljer arbetsuppgifter.

 • Arbetsuppgifter genomförs med hjälp av bilder, filmer och bildschema för att konkretisera
 • Aktiviteter och övningar återkommer regelbundet för att eleverna ska få möjlighet att känna igen sig, vara trygga och bli mer självständig
 • Framsteg uppmuntras för att stärka självförtroendet
 • Självständigt arbete ges möjlighet till genom till exempel bildrecept
 • Fakta tar eleven fram, själständigt eller o grupp, genom internet och lättläst litteratur
 • Dator används så att eleven enkelt kan presentera sitt material
 • Studiebesök görs regelbundet
 • Lägerskola åker vi på en gång om året, för att få helhetssyn på eleverna och stärka sammanhållningen

Föräldra­samverkan

Föräldrasamverkan är en naturlig del av vårt arbete där vi ser föräldrar som en stor resurs.

Samverkan sker genom att vi anordnar föräldramöte med hela gruppens föräldrar. Vi erbjuder utvecklingssamtal två gånger per läsår där vi bland annat går igenom elevens individuella utvecklingsplan tillsammans. Vi har kontaktböcker som följer eleven mellan skolan och hemmet eller skolan och korttidsboendet. I kontaktboken förmedlar vi dagen både i informativt syfte, men också som samtalsstöd för eleven att kunna återberätta sin dag. Vi har även vardagliga personliga kontakter med många föräldrar.

Vi anser att ett gott samarbete mellan hem och skola gör att elevens förutsättningar att trivas i skolan ökar! Med trygga föräldrar får vi trygga elever och det skapar goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande och med det skapar vi förutsättningar att få fram elevens allra bästa jag.

In- och utskolning

Vi har utarbetade handlingsplaner för inskolning från grundskola samt utskolning till Daglig Verksamhet. Kontakten med respektive verksamhet startar redan under hösten. Varje elev får sin individuella in- eller utskolningsplan utifrån förutsättningar och behov som vi utarbetar tillsammans med avlämnande skola och Daglig verksamhet. Vi är måna om att alla elever och även deras föräldrar ska känna sig trygga och redo inför sina nya utmaningar innan de börjar eller slutar hos oss.

Nationella program

Nationella programmen är 4-åriga program inom anpassade gymnasieskolan. Programmen följer anpassade gymnasieskolans kursplaner och betygsystem.

På Westerlundska gymnasiets anpassade gymnasieskola erbjuds tre olika nationella program.

 • Hotell, restaurang och bageri
 • Administration, handel och varuhantering
 • Fastighet, anläggning och byggnation

Arbetssätt

Vi strävar efter en helhetssyn i undervisningen och arbetar för att eleven ska känna trivsel i en trygg och omsorgsfull miljö, där eleven genom delaktighet och jämställdhet får möjlighet att stärka sin självkänsla.

Eleven tränas av oss för ett livslångt lärande. Ett växande som baseras på nyfikenhet och utmaningar men också på förståelse för det egna funktionshindret/svårigheterna. Vi tränar också eleven i att ta beslut och ger en grundläggande kompetens för att bli en fungerande del i samhället.

Vi strävar att stimulera nyfikenhet, kreativitet och kommunikation. Detta gör vi bland annat genom temaarbeten, dagligt ”nyhetstittande” och studiebesök/lägerskolor. I bildämnet genom att arbeta med nya material. Miljömedvetenhet är ett viktigt tema på programmet såväl på det individuella planet, med till exempel sopsortering, som globalt genom exempelvis insikt i det känsliga klimatsystemet.

Undervisningen inriktas på att eleven ska klara så höga kunskapsmål som möjligt utifrån sina individuella förutsättningar. Vi betonar såväl allmänbildning som social kompetens. I målsättningen ingår även att bibringa eleverna goda matvanor och kunskap om vikten av fysisk träning.

Programmet för hotell, restaurang och bageri är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel service, matlagning, bakning samt för hantering av färskvaror och livsmedel.

Eleverna genomför från årskurs två arbetsplatsförlagd utbildning inom ramen för sina karaktärsämneskurser. Vi arbetar för att när eleven lämnar programmet ska eleven gå ut i livet med goda kunskaper, gott självförtroende och förutsättningar för anställningsbarhet/meningsfull sysselsättning eller vidare studier.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Utbildningen ska i huvudsak bygga på de kunskaper som eleverna fått i anpassade grundskolan eller i motsvarande utbildning.

Poängplan